Analiza propozycji przeprowadzenia badań

This webpage is currently under revision and ECHA will publish updated content as soon as possible. Legal notice.

Badania na kręgowcach są wykorzystywanym w ostateczności sposobem uzyskania brakujących informacji dotyczących substancji oraz spełnienia wymagań w zakresie informacji w ramach systemu REACH. ECHA bada wszystkie propozycje w celu sprawdzenia, czy wygenerowane zostaną wiarygodne i odpowiednie dane, jak również w celu zapobieżenia zbędnym badaniom na zwierzętach.

ECHA publikuje każdą propozycję przeprowadzenia badań, która obejmuje kręgowce, i wzywa strony trzecie do przekazywania naukowo uzasadnionych informacji lub badań dotyczących przedmiotowej substancji oraz właściwości krytycznych, które mogą zostać uwzględnione przez ECHA podczas przygotowywania przez nią decyzji w sprawie propozycji przeprowadzenia badań. Informacje należy przekazać w terminie 45 dni.

W przypadku projektu decyzji istnieją następujące opcje:

  • Przyjęcie propozycji przeprowadzenia badań
  • Przyjęcie propozycji przeprowadzenia badań przy uwzględnieniu zmian warunków badania
  • Przyjęcie lub odrzucenie propozycji przeprowadzenia badań, jednak w połączeniu z wymogiem przeprowadzenia co najmniej jednego dodatkowego badania
  • Odrzucenie propozycji przeprowadzenia badań

ECHA przyjmuje decyzję na podstawie wniosku oraz informacji przekazanych przez strony trzecie.

W przypadku gdy decyzja uwzględnia którąkolwiek z trzech pierwszych opcji, a w odniesieniu do tej samej substancji przedłożono kilka propozycji przeprowadzenia badań, rejestrujący muszą uzgodnić, kto przeprowadzi badanie.

Niedopuszczalne propozycje przeprowadzenia badań

Istnieje wiele przyczyn zakończenia analizy propozycji przeprowadzenia badań przed skierowaniem sprawy do właściwych organów państwa członkowskiego. Należą do nich: przerwanie produkcji lub importu przez rejestrującego, wycofanie propozycji przeprowadzenia badań, a także niedopuszczalność.

Niedopuszczalne propozycje przeprowadzenia badań to takie propozycje, w przypadku których REACH nie przewiduje analizy propozycji przeprowadzenia badań. Przypadki te mają miejsce, gdy:

  1. propozycja uwzględnia parametry docelowe określone w załączniku VII i VIII;
  2. badania są już w toku lub zostały zakończone;
  3. przedłożono propozycję przeprowadzenia badań zamiast wyników badań w celu uwzględnienia poprzedniej decyzji właściwego organu państwa członkowskiego zgodnie z art. 16 ust. 1 lub 2 dyrektywy dotyczącej klasyfikacji, pakowania i oznakowania substancji niebezpiecznych (zob. także art. 135 REACH).

Categories Display

Oznakowane jako:

(kliknij znak, aby wyszukać właściwą treść)