Podmioty

This webpage is currently under revision and ECHA will publish updated content as soon as possible. Legal notice.

Najważniejszymi uczestnikami procesu oceny są:

Image

 

Rejestrujący

 

Funkcję rejestrującego może pełnić osoba fizyczna lub prawna mająca siedzibę na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), produkująca substancję lub importująca ją do EOG w ilości co najmniej jednej tony rocznie, lub która została wyznaczona jako wyłączny przedstawiciel zgodnie z art. 8 rozporządzenia REACH.

REACH nakłada na rejestrujących wymóg przekazywania informacji na temat swoistych właściwości substancji. Informacje wymagane w odniesieniu do każdej substancji zależą od wielkości obrotu wyprodukowanymi lub importowanymi substancjami; im wyższa wielkość obrotu, tym więcej informacji należy przedłożyć. Wymóg przedkładania obejmuje dokumentację techniczną oraz, w przypadku substancji produkowanych lub importowanych w ilości co najmniej 10 ton rocznie, raport bezpieczeństwa chemicznego.

 

Image

 

Strony trzecie

 

Strony trzecie to obywatele, organizacje, pracownicy naukowi, przedsiębiorstwa lub organy niebędące rejestrującym. Mogą one przekazywać informacje dotyczące propozycji przeprowadzenia badań obejmujących kręgowce.

 
Image

ECHA

Sekretariat

Sekretariat ECHA udziela wsparcia komitetom oraz Forum, świadcząc możliwie najlepsze usługi naukowe, techniczne i rejestracyjne w efektywny i przejrzysty sposób.


Komitet państw członkowskich (MSC)

Zadaniem komitetu państw członkowskich jest dążenie do jednogłośnego porozumienia w zakresie projektów decyzji ECHA w sprawie oceny, do których państwa członkowskie zgłosiły poprawki. Wspomniane projekty decyzji są omawiane i uzgadniane przez komitet państw członkowskich na jego posiedzeniach lub, ewentualnie, istnieje możliwość dążenia do porozumienia w drodze procedury pisemnej.

 

Po osiągnięciu porozumienia przez komitet państw członkowskich ECHA finalizuje decyzję i przekazuje ją rejestrującemu. W razie niemożności osiągnięcia jednogłośnego porozumienia sprawa przekazywana jest do Komisji Europejskiej, by ta podjęła decyzję. 

 

Image

 

Państwa członkowskie

 

Właściwe organy państw członkowskich mogą przekazywać uwagi dotyczące projektów decyzji ECHA oraz składać do nich poprawki.

Mogą one także zgłaszać substancje do oceny substancji.
Państwa członkowskie przeprowadzają taką ocenę w celu objaśnienia wszelkiego rodzaju potencjalnego ryzyka dla zdrowia ludzi lub środowiska, jakie może powodować substancja. Istnieje możliwość wystąpienia o dalsze informacje za pośrednictwem decyzji ECHA.


Państwa członkowskie mogą także wprowadzić działania krajowe w odniesieniu do substancji lub rejestrujących bądź zainicjować przyjęcie na terytorium UE środków zarządzania ryzykiem (np. dopuszczalne stężenia w środowisku pracy, ograniczenie w całej UE, klasyfikacja i oznakowanie zharmonizowane na poziomie UE).

Image

 

Komisja Europejska

 

Wszystkie podejmowane przez ECHA decyzje w sprawie oceny muszą uzyskać jednogłośne poparcie państw członkowskich. W razie niemożności osiągnięcia jednogłośnego porozumienia Komisja Europejska musi przygotować projekt decyzji, która zostanie podjęta zgodnie z procedurą komitetową.

Categories Display

Oznakowane jako:

(kliknij znak, aby wyszukać właściwą treść)