Przejdź do komentarzy
Przejdź do komentarzy

Inne kwestie dotyczące dalszych użytkowników

Inne kwestie dotyczące dalszych użytkowników

Dalsi użytkownicy a rejestracja na podstawie rozporządzenia REACH

Jeżeli działalność w UE dalszego użytkownika zależy od substancji chemicznych, musi on znać status rejestracji stosowanych substancji. Ostatni termin rejestracji substancji upłynął w dniu 31 maja 2018 r. dla substancji produkowanych w UE/EOG lub importowanych do UE/EOG w przedziale od 1 do 100 ton rocznie na producenta lub importera. 

Z wyjątkiem szczególnych okoliczności (np. roczna ilość mniejsza niż 1 tona), jeżeli dostawcy dalszego użytkownika nie zarejestrowali substancji, które mu dostarczają, nie stosują się do rozporządzenia REACH i nie mogą już legalnie dostarczać tych substancji. Można chronić swoje przedsiębiorstwo od przerwy w dostawie w następujący sposób:

1. Identyfikacja substancji o krytycznym znaczeniu dla danego przedsiębiorstwa

  • Ocena substancji w składnikach i materiałach wykorzystywanych w procesach mających zasadnicze znaczenie dla danej działalności gospodarczej. Ma to również zastosowanie do substancji w mieszaninach.

2. Sprawdzenie statusu rejestracji substancji i w razie konieczności poszukiwanie alternatywnych dostawców 

  • W przypadku niebezpiecznych chemikaliów numer rejestracji powinien znajdować się w karcie charakterystyki w sekcji 1.1 w odniesieniu do substancji lub w sekcji 3.2 w odniesieniu do substancji w mieszaninach.
  • Substancje zarejestrowane są wymienione na stronie internetowej ECHA. Zobacz Q&A (Pytania i odpowiedzi) 399 - Jak mogę dowiedzieć się, czy mój dostawca ma ważną rejestrację?, aby uzyskać więcej informacji na temat ich statusu.
  • Przedsiębiorstwa, które zarejestrowały daną substancję, można znaleźć na stronie internetowej ECHA. Zobacz Q&A 1516 - W jaki sposób wiem o tym, czy substancja została zarejestrowana?, by uzyskać więcej informacji na temat wyszukiwania takich przedsiębiorstw.
  • Możliwe jest, że substancja powinna być zarejestrowana, jeżeli dostawca produkuje lub importuje ją w ilości przekraczającej 1 tonę rocznie. Obowiązkowi rejestracji nie podlegają niektóre rodzaje substancji, takie jak substancje występujące w przyrodzie lub substancje podlegające rejestracji lub zezwoleniom na podstawie innych przepisów, na przykład substancje zawarte w żywności. W razie wątpliwości sugerujemy skontaktowanie się z dostawcą w celu uzyskania wyjaśnień.

3. Sprawdzenie, czy dane zastosowania są ujęte w rejestracji, w szczególności jeżeli są to nowatorskie zastosowania substancji

  • Dalszy użytkownik musi zastosować środki opisane w scenariuszu narażenia lub podjąć działania alternatywne. Po otrzymaniu scenariuszy narażenia należy sprawdzić, czy obejmują one dane zastosowanie. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie internetowej „Więcej informacji o obowiązkach dalszych użytkowników” i wybierając „Sprawdzanie swojego zastosowania”. Zwracamy uwagę, że dalszy użytkownik ma prawo poinformować swoich dostawców o swoich zastosowaniach, tak aby rejestrujący mogli uwzględnić te zastosowania w rejestracjach.
  • W przypadku prowadzenia działalności w sektorze zorganizowanym jest szansa, że właściwa organizacja sektorowa utworzyła mapy zastosowań opisujące typowe zastosowania i warunki stosowania w uzgodnionym formacie, z którego rejestrujący mogą łatwo korzystać. Oszczędza to czas, ponieważ nie ma konieczności bezpośredniego kontaktu z dostawcą. Aby dowiedzieć się, czy dany sektor dostarczył takie mapy zastosowań, należy zapoznać się z biblioteką map zastosowań na stronie internetowej ECHA.
  • W razie wątpliwości sugerujemy skontaktowanie się z dostawcą w celu uzyskania wyjaśnień.

4. Jeżeli żaden z dostawców nie zarejestrował bardzo potrzebnej substancji, należy rozważyć bezpośredni jej przywóz 

  • W przypadku importowania substancji w ilości przekraczającej 1 tonę rocznie należy ją zarejestrować.
  • Wymogi związane z rejestracją są mniej restrykcyjne w odniesieniu do ilości nieprzekraczającej 10 ton rocznie.

 

Categories Display

Oznakowane jako:

(kliknij znak, aby wyszukać właściwą treść)


Route: .live1