Więcej informacji o obowiązkach dalszych użytkowników

Więcej informacji o obowiązkach dalszych użytkowników

Więcej informacji o obowiązkach dalszych użytkowników

sprawdzenie swojego zastosowania

Dalsi użytkownicy mogą wykonać ocenę bezpieczeństwa chemicznego, jeżeli ich zastosowanie nie jest uwzględnione (nie odpowiada warunkom opisanym w scenariuszu narażenia przekazanym przez dostawcę). Uwzględnia się tu sytuacje, gdy dostawca odradza dane zastosowanie lub gdy dalsi użytkownicy chcą zachować informacje o swoim zastosowaniu w poufności. Na podstawie oceny bezpieczeństwa chemicznego sporządzany jest raport bezpieczeństwa chemicznego, który należy aktualizować i udostępniać.

Ocena bezpieczeństwa chemicznego sporządzona przez dalszego użytkownika musi obejmować zastosowania, które nie zostały uwzględnione w otrzymanych scenariuszach narażenia. Nie ma wymogu przeprowadzania oceny zagrożenia, jeżeli dalszy użytkownik uzna, że ocena zagrożenia zawarta w karcie charakterystyki jest odpowiednia.

Ocena bezpieczeństwa chemicznego jest udokumentowana w raporcie bezpieczeństwa chemicznego dalszego użytkownika, który musi być sporządzony w ciągu dwunastu miesięcy od otrzymania karty charakterystyki dotyczącej zarejestrowanej substancji, ale nie musi być przedkładany do ECHA. Dalszy użytkownik powinien powiadomić ECHA o zamiarze przygotowania raportu bezpieczeństwa chemicznego w terminie sześciu miesięcy. Czynność ta jest zwana powiadomieniem ECHA przez dalszego użytkownika.

W kilku przypadkach dalsi użytkownicy nie muszą dokonywać oceny bezpieczeństwa chemicznego. Są to następujące sytuacje:

  • Dla danej substancji nie jest wymagana karta charakterystyki. Powodem może być na przykład to, że nie jest ona sklasyfikowana jako niebezpieczna.
  • Dla danej substancji nie jest wymagany raport bezpieczeństwa chemicznego. Powodem może być na przykład to, że zarejestrowana wielkość obrotu wynosi mniej niż 10 ton.
  • Stężenie substancji w mieszaninie jest poniżej poziomu, dla którego wymaga się sporządzenia raportu bezpieczeństwa chemicznego (przypadek ten odpowiada zazwyczaj wartościom progowym klasyfikacji i jest określony w art. 14 ust. 2 rozporządzenia REACH). 
  • Dalsi użytkownicy stosują substancję w całkowitej ilości mniejszej niż 1 tona rocznie.
  • Dalsi użytkownicy stosują daną substancję do badań dotyczących produktów i procesu produkcji oraz ich rozwoju (PPORD).

Jeżeli zastosowanie ma jedna z dwóch ostatnich sytuacji, dalszy użytkownik musi powiadomić ECHA o zwolnieniu. W tabeli poniżej zestawiono sytuacje, w których zastosowanie mają zwolnienia z obowiązku sporządzania raportu bezpieczeństwa chemicznego dalszego użytkownika (DU CSR) i w których wymagane jest powiadomienie.

 

Całkowita ilość zastosowania (tony rocznie) Ilość szczególnego zastosowania (tony rocznie) Stosowanie do PPORD? Wymagany DU CSR? Konieczne powiadomienie ECHA?
<1 Nie dotyczy Nie dotyczy Zwolnienie Tak
>1 Nie dotyczy Tak Zwolnienie Tak
>1 >1 Nie Tak Tak
>1 <1 Nie Tak Nie

EU Privacy Disclaimer

Niniejsza strona używa plików cookies, aby zapewnić optymalne korzystanie z naszych stron internetowych.