Przejdź do komentarzy
Przejdź do komentarzy

O dalszych użytkownikach

O dalszych użytkownikach

kto jest dalszym użytkownikiem?

Dalszymi użytkownikami są użytkownicy chemikaliów zgodnie z przepisami rozporządzenia REACH i rozporządzenia CLP. Są to przedsiębiorstwa i osoby fizyczne:

  • z Unii Europejskiej / Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
  • które używają substancji, w jej postaci własnej lub jako składnik mieszaniny,
  • w prowadzonej przez siebie działalności przemysłowej lub działalności zawodowej.

 

Są to na przykład:

  • podmioty tworzące receptury: produkują mieszaniny, które są zazwyczaj dostarczane dalszym podmiotom w łańcuchu dostaw. Dotyczy to na przykład farb, klejów i środków czyszczących.
  • użytkownicy końcowi: używają substancji lub mieszanin, ale nie dostarczają ich dalszym podmiotom w łańcuchu dostaw. Przykłady obejmują użytkowników klejów, powłok i tuszów, smarów, środków czyszczących, rozpuszczalników i odczynników chemicznych, na przykład produktów wybielających. Uwzględnia się tu producentów wyrobów.
  • producenci wyrobów: włączają substancje lub mieszaniny do materiałów lub rozprowadzają je na materiałach w celu stworzenia wyrobu. Przykłady obejmują odzież, sprzęty przemysłowe, urządzenia gospodarstwa domowego i pojazdy (zarówno części, jak i wyroby gotowe).
  • napełniający: przenoszą substancje lub mieszaniny z jednego pojemnika do innego, zwykle w trakcie zmiany opakowania lub nazwy handlowej.
  • reimporterzy: importują substancję w jej własnej postaci lub w mieszaninie, która pierwotnie została wytworzona w UE i została zarejestrowana przez inny podmiot w tym samym łańcuchu dostaw.
  • importerzy z „wyłącznym przedstawicielem": importerzy są dalszymi użytkownikami, jeżeli ich dostawca spoza Wspólnoty mianował „wyłącznego przedstawiciela" do celów pełnienia roli rejestrującego z siedzibą we Wspólnocie.

Dystrybutorzy, którzy jedynie przechowują i rozprowadzają produkt chemiczny, nie są dalszymi użytkownikami, jednak mają oni obowiązki w zakresie przepływu informacji w ramach łańcucha dostaw. Jeżeli na przykład zetkną się z produktem chemicznym w ramach jego przenoszenia lub rozcieńczania, stają się dalszymi użytkownikami. Konsumenci używający chemikaliów nie są dalszymi użytkownikami. 

 

Terminologia dotycząca dalszych użytkowników

Dalsi użytkownicy pracują w różnego rodzaju miejscach i okolicznościach i do opisu środowiska ich pracy stosuje się szczegółowe terminy. Gdy użycie chemikaliów ma miejsce w fabryce lub w innym miejscu przemysłowym, określa się je jako „użycie w miejscach przemysłowych". Gdy użycie przez dalszego użytkownika ma miejsce poza miejscem przemysłowym (na przykład na placu budowy, w biurowcu, w warsztacie rzemieślniczym), stosuje się termin „powszechne użycie przez pracowników zawodowych".
 
W odniesieniu do praktyk zarządzania w zakresie środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa wśród użytkowników końcowych stosuje się terminy „zaawansowane" i „podstawowe". Praktyki zaawansowane są kojarzone ze szkoleniem pracowników, właściwymi instrukcjami dotyczącymi pracy, nadzorem oraz regularnym sprzątaniem i utrzymaniem. Stosuje się również terminy „środowisko przemysłowe" i „środowisko zawodowe" w odniesieniu do, odpowiednio, zaawansowanych i podstawowych praktyk zarządzania w zakresie środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa.
 
Na przykład malowanie natryskowe samochodu w specjalnym warsztacie samochodowym jest „powszechnym użyciem przez pracowników zawodowych". Jeżeli zarządzanie w zakresie środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa jest na wysokim poziomie, stosuje się określenie „środowisko" „zaawansowane" lub „przemysłowe".

Categories Display

Oznakowane jako:

(kliknij znak, aby wyszukać właściwą treść)


Route: .live2