Zgłoszenia dotyczące objętych zezwoleniem zastosowań substancji chemicznych przez dalszych użytkowników

Wnioski o udzielenie zezwolenia mogą obejmować zastosowania danej substancji przez wnioskodawcę, zastosowania w dalszej części łańcucha dostaw lub oba te rodzaje zastosowań.

Dalsi użytkownicy, do których odnosi się zezwolenie udzielone uczestnikowi ich łańcucha dostaw, muszą powiadomić Europejską Agencję Chemikaliów o stosowanych przez nich substancjach chemicznych. Wymóg ten wynika z art. 66 rozporządzenia REACH.

ECHA prowadzi rejestr zgłoszeń dalszych użytkowników i przekazuje zawarte w nich dane właściwym organom państw członkowskich.

Poniższy wykres przedstawia rozkład wszystkich otrzymanych do tej pory zgłoszeń od dalszych użytkowników. W celu uzyskania pełnego obrazu udzielone zezwolenia przedstawiono również w rozbiciu na poszczególne substancje. ECHA będzie aktualizować te informacje co kwartał.

Szczegółowe informacje na temat geograficznego rozmieszczenia zastosowań znajdują się w sekcji „Mapy i wykresy”.

Informacje zebrane z poszczególnych zgłoszeń zostały wyszczególnione w „rejestrze zgłoszeń”.

Przedstawione informacje pochodzą ze zgłoszeń otrzymanych od użytkowników, w związku z czym mogą zawierać pewne nieścisłości. Więcej informacji na ten temat można uzyskać w informacji prawnej ECHA.

Kontekst:

Przyznanie zezwolenia na stosowanie SVHC jest możliwe, jeżeli wnioskodawca może wykazać, że ryzyko wynikające z zastosowania tej substancji jest odpowiednio kontrolowane lub że korzyści społeczno-ekonomiczne przewyższają ryzyko i nie istnieją odpowiednie rozwiązania alternatywne. Wszystkie zezwolenia podlegają ograniczonemu w czasie okresowi przeglądu. Celem procesu uzyskiwania zezwoleń jest stopniowe zastępowanie substancji stanowiących bardzo duże zagrożenie (SVHC) przez mniej niebezpieczne substancje lub technologie, o ile odpowiednie rozwiązania alternatywne są dostępne i możliwe do zastosowania z technicznego i ekonomicznego punktu widzenia. Aby uzyskać więcej informacji o procedurze udzielania zezwoleń, należy zapoznać się z linkami dostępnymi na tej stronie.

Dalsze informacje na temat ogólnodostępnej wersji rejestru zgłoszeń i jego założeń znajdują się w „Informacjach pochodzących z opublikowanych przez ECHA zgłoszeń dalszych użytkowników”.

Authorised uses per SVHC since 2016 (cumulative)*)

Graph

*) Includes only substances for which there are authorisations covering downstream users. For information including other substances from the Authorisation List, see ‘Statistics on received applications’.
AH = authorisation holders, DU = downstream users.

Uwaga: Obecnie zestawienie zawiera wyłącznie zgłoszenia przedłożone do listopada 2016 r. Od końca 2017 r. przedsiębiorstwa mogą oznaczać pewne informacje w swoich zgłoszeniach jako poufne. ECHA dokona publikacji informacji jawnych ze wszystkich zgłoszeń, gdy tylko przedsiębiorstwa określą status poufności 

Bis(2-ethylhexyl)phthalate (DEHP) 204-211-0 117-81-7

Dibutyl phthalate (DBP) 201-557-4 84-74-2

Hexabromocyclododecane (HBCDD) - -

Lead chromate molybdate sulphate red 235-759-9 12656-85-8

Lead sulfochromate yellow 215-693-7 1344-37-2

Trichloroethylene (TCE) 201-167-4 79-01-6
Znaleziono 6 wyników.Categories Display

Oznakowane jako:

(kliknij znak, aby wyszukać właściwą treść)