Kto ma obowiązek dokonania zgłoszenia i co można w nim przedłożyć?

Substancję należy zgłosić do wykazu klasyfikacji i oznakowania w ciągu jednego miesiąca od jej wprowadzenia na rynek i:

 • produkujesz substancję, która podlega obowiązkowi rejestracji zgodnie z rozporządzeniem REACH; lub
 • przywozisz substancję, która podlega obowiązkowi rejestracji zgodnie z rozporządzeniem REACH; lub
 • produkujesz lub przywozisz substancję, która została sklasyfikowana jako niebezpieczna niezależnie od ilości; lub
 • przywozisz mieszaninę, która zawiera substancję sklasyfikowaną jako substancja niebezpieczna w ilości przekraczającej odpowiednie stężenie graniczne, w wyniku czego mieszanina jest klasyfikowana jako niebezpieczna zgodnie z rozporządzeniem CLP; lub
 • przywozisz wyrób zawierający substancje, które podlegają obowiązkowi rejestracji zgodnie z art. 7 rozporządzenia REACH.

 

Wyłączny przedstawiciel lub importer – kto powinien dokonywać zgłoszenia?

Wyłączni przedstawiciele mogą składać informacje wymagane do zgłoszenia do wykazu w ramach dokumentacji rejestracyjnej REACH. Jeżeli konieczne jest osobne zgłoszenie do wykazu, to jest ono z zasady składane przez importerów unijnych.

 
Jeśli ze względu na zachowanie poufności podmioty spoza UE nie chcą ujawniać składu swoich substancji lub mieszanin importerom z UE, mogą wyznaczyć jednego z importerów do złożenia zgłoszenia także w imieniu innych importerów (składanie zgłoszeń przez grupę).
 
Zgłoszenie grupowe w imieniu importerów z UE może również złożyć osoba trzecia, która nie jest producentem ani importerem (np. wyłączny przedstawiciel wyznaczony już na potrzeby rejestracji zgodnie z wymogami rozporządzenia REACH). Taka osoba trzecia może złożyć zgłoszenie, ale nie może przejąć obowiązków importerów należących do grupy. W przypadku takiego rozwiązania podmiot składający zgłoszenie musi być w stanie udokumentować, że został upoważniony do działania w imieniu i na rzecz producentów/importerów należących do grupy oraz że producenci/importerzy przyjmują do wiadomości, że pozostają jedynymi podmiotami ponoszącymi pełną odpowiedzialność za wypełnienie wszystkich obowiązków związanych ze zgłoszeniem.
 
Dokumentacja dotycząca stworzenia takiej grupy producentów/importerów wraz z danymi i informacjami, na których opierają się klasyfikacja i oznakowanie, może wymagać ujawnienia właściwym organom i odpowiednim organom wykonawczym.
 

 

Od czego należy zacząć?

Należy zacząć od przeczytania Poradnika nr 7: W jaki sposób zgłosić substancje do wykazu klasyfikacji i oznakowania (zob. poniżej), który pomoże ci w ustaleniu, czy masz obowiązek zgłosić swoją substancję do wykazu klasyfikacji i oznakowania. Z poradnika uzyskasz również wstępne informacje na temat tego, jak wygląda składanie zgłoszeń w praktyce. Więcej informacji na temat wymogów i narzędzi służących do zgłaszania można uzyskać, korzystając z linków zamieszczonych poniżej lub na pasku bocznym.

 

What should the notification include?

Każde zgłoszenie powinno zawierać:

 • imię i nazwisko oraz dane teleadresowe zgłaszającego;
 • tożsamość substancji, w tym nazwę i inne identyfikatory, informacje na temat wzoru molekularnego i strukturalnego, składu, rodzaju i ilość dodatków;
 • klasyfikację substancji zgodnie z kryteriami rozporządzenia CLP;
 • przyczyny „niezaklasyfikowania" w przypadku, gdy substancja została zaklasyfikowana do kilku, ale nie do wszystkich klas zagrożenia lub dalszych zróżnicowań zagrożenia, wraz ze wskazaniem, czy wynika to z:
  • braku danych,
  • niejednoznacznych danych; lub
  • danych, które jednoznacznie wskazują na nieklasyfikowanie;
 • specyficzne stężenia graniczne lub współczynniki M, w stosownych przypadkach, wraz z uzasadnieniem ich ustalenia; oraz
 • elementy umieszczone na etykiecie, w tym piktogramy określające rodzaj zagrożenia, hasła ostrzegawcze, zwroty określające rodzaj zagrożenia oraz uzupełniające zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia.

 

Poufność nazw IUPAC

W pewnych okolicznościach firmy mogą zastrzec poufność nazwy IUPAC substancji podczas zgłaszania do wykazu klasyfikacji i oznakowania (C&L).Nazwę IUPAC można uznać za poufną i tym samym nie publikować jej w wykazie C&L w następujących przypadkach:

 • substancje niewprowadzone;
 • substancje stosowane wyłącznie w następującym(-ych) przypadku(-ach):
  • jako półprodukty;
  • w badaniach naukowych i rozwoju lub
  • w badaniach i rozwoju ukierunkowanych na produkty i procesy.

Aby zachować nazwę IUPAC poufną, firmy muszą dostarczyć w swojej dokumentacji IUCLID:

 1. uzasadnienie, w tym wyraźne wskazanie, czy dana substancja jest substancją niewprowadzoną, substancją wykorzystywaną jako półprodukt chemiczny, w badaniach naukowych i rozwoju lub substancją wykorzystywaną w badaniach i rozwoju ukierunkowanych na produkty i procesy.
 2. alternatywną nazwę do rozpowszechniania przez ECHA.

Jedynie IUCLID 5 może być wykorzystany do wprowadzenia takich flag do celów poufności, a ich stosowanie jest objaśnione w części 12 podręcznika przedkładania danych.

Nie ma opłat dla flag do celów poufności w zgłoszeniu C&L.

Alternatywna nazwa, podana do rozpowszechniania w zgłoszeniu C&L, nie może być automatycznie stosowana do innych celów. Należy zwrócić się w karcie charakterystyki lub w etykiecie z odpowiednim wnioskiem w celu stosowania alternatywnej nazwy dla substancji w mieszaninie.

Categories Display

Oznakowane jako:

(kliknij znak, aby wyszukać właściwą treść)