Wyroby poddane działaniu produktów biobójczych

W rozporządzeniu w sprawie produktów biobójczych (BPR) określono zasady stosowania wyrobów poddanych działaniu jednego produktu biobójczego lub większej ich liczby albo wyrobów z założenia zawierających jeden produkt biobójczy lub większą ich liczbę.

Zgodnie z rozporządzeniem wyroby można poddawać działaniu wyłącznie produktów biobójczych zawierających substancje czynne zatwierdzone w UE. Stanowi to zmianę w stosunku do dyrektywy w sprawie produktów biobójczych (uchylonej na mocy BPR z dniem 1 września 2013 r.), zgodnie z którą wyroby przywożone z państw trzecich mogły być poddawane działaniu substancji niezatwierdzonych w UE – np. kanapy i buty zawierające fumaran dimetylu (DMF).

Przedsiębiorstwa muszą również być przygotowane do przedstawienia konsumentom informacji na temat poddania sprzedawanych przez siebie wyrobów działaniu produktów biobójczych. Jeżeli konsument zwróci się o informacje dotyczące wyrobu poddanego działaniu produktów biobójczych, dostawca musi je przedstawić bezpłatnie w terminie 45 dni.

Oznakowanie wyrobów poddanych działaniu produktów biobójczych

Wytwórcy i importerzy wyrobów poddanych działaniu środków biobójczych muszą zapewnić oznakowanie takich produktów zarówno według rozporządzenia w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania, jak i dodatkowych wymogów określonych w rozporządzeniu w sprawie produktów biobójczych.

Rozporządzenie w sprawie produktów biobójczych (BPR) nakłada na wytwórców i importerów wyrobów poddanych działaniu produktów biobójczych obowiązek oznakowania wyrobów poddanych działaniu produktów biobójczych w następujących przypadkach: 

  1. zadeklarowano, że wyrób poddany działaniu produktów biobójczych ma właściwości biobójcze
     
  2. jest to wymagane w warunkach zatwierdzania substancji czynnej zawartej w produkcie biobójczym stosowanym do oddziaływania na dany wyrób

Oznakowanie musi być zrozumiałe i widoczne dla konsumentów.

Środki przejściowe dla wyrobów poddanych działaniu środków biobójczych

Rozporządzenie w sprawie produktów biobójczych (BPR) przewiduje kilka środków dla ułatwienia przejścia z systemu dyrektywy w sprawie produktów biobójczych (BPD) na nowe rozporządzenie.

Od dnia 1 września 2013 r. substancje czynne zawarte w produkcie biobójczym stosowanym do oddziaływania na wyroby poddane działaniu produktów biobójczych muszą być wymienione w załączniku I, być już zatwierdzone lub znajdować się w trakcie oceny dla danego rodzaju produktów.

Dla substancji czynnych, które na dzień 1 września 2013 r. nie były jeszcze objęte procesem zatwierdzania, przewidziano okres przejściowy (art. 94 BPR). Pełną dokumentację do wniosku dla substancji czynnych należało przedłożyć do dnia 1 września 2016 r.

Po dniu 1 marca 2017 r. nie jest już możliwe wprowadzanie na rynek UE wyrobów poddanych działaniu produktu biobójczego (albo wyrobów z założenia zawierających produkt biobójczy) zawierających substancję czynną, która nie jest zatwierdzona, nie jest wymieniona w załączniku I ani nie znajduje się w trakcie oceny.

W przypadku odrzucenia wniosku o zatwierdzenie substancji czynnej (np. z powodu nieuiszczenia stosownej opłaty) lub podjęcia decyzji o odmowie zatwierdzenia wyroby poddane działaniu produktu biobójczego lub z założenia zawierające produkt biobójczy z tą substancją czynną nie powinny być już wprowadzane na rynek po upływie 180 dni od wydania tej decyzji.

Więcej informacji na temat substancji czynnej dozwolonej w wyrobach poddanych działaniu produktów biobójczych znajduje się w powiązanym dokumencie w części „Zobacz także” („See also”).

Categories Display

Oznakowane jako:

(kliknij znak, aby wyszukać właściwą treść)