Wyroby poddane działaniu produktów biobójczych

W rozporządzeniu w sprawie produktów biobójczych (BPR) określono zasady stosowania wyrobów poddanych działaniu jednego produktu biobójczego lub większej ich liczby albo wyrobów z założenia zawierających jeden produkt biobójczy lub większą ich liczbę.

Zgodnie z rozporządzeniem wyroby można poddawać działaniu wyłącznie produktów biobójczych zawierających substancje czynne zatwierdzone w UE. Stanowi to zmianę w stosunku do dyrektywy w sprawie produktów biobójczych (uchylonej na mocy BPR z dniem 1 września 2013 r.), w której wyroby importowane z państw trzecich mogły być poddane działaniu substancji niezatwierdzonych w UE – np. drewno poddane działaniu arsenu lub kanapy i buty zawierające DMF.

Przedsiębiorstwa muszą również być przygotowane do przedstawienia konsumentom informacji na temat poddania sprzedawanych przez siebie wyrobów działaniu produktów biobójczych. Jeżeli konsument zwróci się o informacje dotyczące wyrobu poddanego działaniu produktów biobójczych, dostawca musi je przedstawić bezpłatnie w terminie 45 dni.

Oznakowanie wyrobów poddanych działaniu produktów biobójczych

Wytwórcy i importerzy wyrobów poddanych działaniu środków biobójczych muszą zapewnić oznakowanie takich produktów zarówno według rozporządzenia w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania, jak i dodatkowych wymagań określonych przez rozporządzenie w sprawie produktów biobójczych.

Rozporządzenie w sprawie produktów biobójczych (BPR) nakłada na wytwórców i importerów wyrobów podanych działaniu produktów biobójczych obowiązek oznakowania wyrobów poddanych działaniu produktów biobójczych w następujących przypadkach:

  1. zadeklarowano, że wyrób poddany działaniu produktów biobójczych ma własności biobójcze
  2. jest to wymagane w warunkach zatwierdzania substancji czynnej zawartej w produkcie biobójczym stosowanym do oddziaływania na dany wyrób

Oznakowanie musi być łatwo zrozumiałe i widoczne dla konsumentów.

Środki przejściowe dla wyrobów poddanych działaniu środków biobójczych

Rozporządzenie w sprawie produktów biobójczych (BPR) przewiduje kilka środków dla ułatwienia przejścia z systemu dyrektywy w sprawie produktów biobójczych (BPD) na nowe rozporządzenie.

Od dnia 1 września 2013 r. substancje czynne zawarte w produkcie biobójczym stosowanym do oddziaływania na wyroby poddane działaniu produktów biobójczych muszą być zatwierdzone dla danej grupy produktowej lub znajdować się w trakcie oceny.

Po 1 marca 2017 r. nie będzie już można wprowadzać na rynek UE wyrobów, które zostały poddane działaniu produktu biobójczego (lub które celowo zawierają produkt biobójczy) zawierającego substancję czynną, która nie została wcześniej zatwierdzona, nie jest wymieniona w załączniku I, w trakcie oceny lub dla której nie przedłożono pełnej dokumentacji do wniosku dotyczącego stosownej grupy produktowej do 1 września 2016 r.

Jeżeli substancja czynna nie jest zatwierdzona dla danej grupy produktowej, wyroby poddane działaniu produktów biobójczych albo zawierające produkt biobójczy zawierający tę substancję czynną nie powinny już trafiać na rynek po upływie 180 dni od decyzji o niezatwierdzeniu substancji czynnej.

Categories Display

Oznakowane jako:

(kliknij znak, aby wyszukać właściwą treść)