Procedura zgłaszania i oceny

Przedsiębiorstwa korzystają z narzędzi przedkładania elektronicznego, aby wystąpić z wnioskiem dotyczącym równoważności technicznej. Wnioski przedkłada się do ECHA za pośrednictwem systemu R4BP 3 w formie pliku programu IUCLID.

Na niniejszym rysunku pokazano zarys procedury składania wniosku dotyczącego równoważności technicznej. 

 

Etapy

Proces zgłaszania jest podzielony na kilka etapów. Konieczne jest ukończenie każdego etapu przed przejściem wniosku do następnego etapu. Ważne jest, by wnioskodawca upewnił się, że wszystkie właściwe terminy są przestrzegane; w przeciwnym razie wniosek zostanie odrzucony w toku procesu.

Obraz

ECHA sprawdza, czy wniosek i dane zostały przedłożone w prawidłowym formacie, oraz przesyła fakturę z tytułu opłat za pośrednictwem systemu R4BP 3.

 
Obraz

Wnioskodawca wnosi należne opłaty do ECHA w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury.

 
Obraz

ECHA dopuszcza wniosek i rozpoczyna ocenę równoważności technicznej.

 
Obraz

Jeżeli do przeprowadzenia oceny wymagane są dodatkowe informacje, ECHA zwraca się do wnioskodawcy o brakujące informacje. Jednocześnie ECHA określa termin przedłożenia tych informacji przez wnioskodawcę.

 
Obraz

Wnioskodawca ma możliwość zgłaszania uwag do wyniku oceny.

 
Obraz

ECHA podejmuje ostateczną decyzję w terminie do 90 dni od wniesienia opłaty za wniosek. Jeżeli w toku procesu zwrócono się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje, okres wynoszący 90 dni ulega zawieszeniu od chwili zwrócenia się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje do chwili otrzymania informacji. Jedynie w wyjątkowych okolicznościach okres zawieszenia może przekroczyć 180 dni.

 

Podmioty

Najważniejszymi podmiotami w procesie przedkładania dokumentacji są:

Wnioskodawcy

Zadaniem wnioskodawców jest przedłożenie dokumentacji zawierającej wszystkie istotne informacje dotyczące oceny równoważności technicznej oraz przedstawienie dodatkowych informacji na wniosek ECHA. Wnioskodawcy są odpowiedzialni za jakość i format danych w ich dokumentacjach.

ECHA

Zadaniem ECHA jest sprawdzenie, czy informacje znajdujące się w dokumentacji mają prawidłowy format. Ponadto ECHA przeprowadza ocenę dokumentacji dotyczącej równoważności technicznej i dopilnowuje, by proces przedkładania przebiegał w określonych terminach.
 

Categories Display

Oznakowane jako:

(kliknij znak, aby wyszukać właściwą treść)