Procedura zgłaszania i oceny

Przedsiębiorstwa korzystają z narzędzi przedkładania elektronicznego, aby wystąpić z wnioskiem dotyczącym kontroli podobieństwa chemicznego. Wnioski przedkłada się do ECHA za pośrednictwem systemu R4BP 3 w formie pliku programu IUCLID. W przypadku wniosków wspólnych jeden z wnioskodawców powinien najpierw skontaktować się z ECHA za pośrednictwem Centrum Informacyjnego ds. REACH, aby uzyskać numer wniosku wspólnego.

Na rysunku pokazano zarys procedury składania wniosku dotyczącego kontroli podobieństwa chemicznego.

Etapy

Proces zgłaszania jest podzielony na kilka etapów. Konieczne jest ukończenie każdego etapu przed przejściem wniosku do następnego etapu. Ważne jest, by wnioskodawca upewnił się, że wszystkie właściwe terminy są przestrzegane; w przeciwnym razie wniosek zostanie odrzucony w toku procesu.

 

Obraz

Wniosek wspólny: jeden z wnioskodawców kontaktuje się z ECHA, aby uzyskać numer wniosku wspólnego.

 
Obraz

Wniosek indywidualny: Wnioskodawca składa wniosek za pośrednictwem systemu R4BP 3.

Wniosek wspólny: Wszyscy wnioskodawcy składają swoje wnioski.

 
Obraz

ECHA sprawdza, czy wniosek i dane zostały przedłożone w prawidłowym formacie, oraz przesyła fakturę z tytułu opłat za pośrednictwem systemu R4BP 3.

 
Obraz

Wnioskodawca wnosi należne opłaty do ECHA w terminie do 30 dni od daty wystawienia faktury.

 
Obraz

ECHA dopuszcza wniosek i rozpoczyna ocenę podobieństwa chemicznego.

 
Obraz

Jeżeli do przeprowadzenia oceny wymagane są dodatkowe informacje, ECHA zwraca się do wnioskodawcy o brakujące informacje. Jednocześnie ECHA określa termin przedłożenia tych informacji przez wnioskodawcę.

 
Obraz

Wnioskodawca ma 15 dni na zgłoszenie uwag do wyniku oceny.

 
Obraz

ECHA wydaje ocenę końcową.

 

Podmioty

Najważniejszymi podmiotami w procesie przedkładania dokumentacji są:

Zgłaszający

Zadaniem wnioskodawców jest przedłożenie dokumentacji zawierającej wszystkie istotne informacje dotyczące kontroli podobieństwa chemicznego oraz przedstawienie dodatkowych informacji na wniosek ECHA. Wnioskodawcy są odpowiedzialni za jakość danych w ich dokumentacji.

ECHA

Zadaniem ECHA jest dopilnowanie, by informacje znajdujące się w dokumentacji miały prawidłowy format. Ponadto ECHA przeprowadza ocenę kontroli podobieństwa chemicznego i dopilnowuje, by proces przedkładania przebiegał w określonych terminach.
 

Categories Display

Oznakowane jako:

(kliknij znak, aby wyszukać właściwą treść)