Pozwolenie uproszczone

Uproszczona procedura udzielania pozwoleń ma na celu zachęcanie do stosowania produktów biobójczych, które są mniej szkodliwe dla środowiska oraz dla zdrowia ludzi i zwierząt.

Aby produkt biobójczy kwalifikował się do uproszczonej procedury udzielania pozwoleń, musi spełniać wszystkie następujące warunki:

 • wszystkie substancje czynne znajdujące się w tym produkcie biobójczym są wymienione w załączniku I do rozporządzenia BPR i nie naruszają żadnych ograniczeń wymienionych w tym załączniku
   
 • produkt biobójczy nie zawiera żadnej substancji potencjalnie niebezpiecznej
   
 • produkt biobójczy nie zawiera żadnych nanomateriałów 
   
 • produkt biobójczy jest wystarczająco skuteczny
   
 • postępowanie z produktem biobójczym i jego planowane wykorzystanie nie wymagają stosowania środków ochrony indywidualnej

W przypadku spełnienia wszystkich powyższych warunków wnioskodawca ubiegający się o udzielenie pozwolenia powinien złożyć wniosek do ECHA za pośrednictwem R4BP 3, wskazując, który właściwy organ w państwie członkowskim przeprowadzi ocenę wniosku.

W przypadku udzielenia pozwolenia w trybie uproszczonym produkt biobójczy można wprowadzić do obrotu w pozostałych państwach członkowskich bez konieczności wzajemnego uznawania. Posiadacz pozwolenia musi jednak powiadomić każde państwo członkowskie nie później niż 30 dni przed wprowadzeniem danego produktu biobójczego do obrotu na terytorium tego państwa członkowskiego. Powiadomienia dokonuje się za pośrednictwem R4BP 3.

Categories Display

Oznakowane jako:

(kliknij znak, aby wyszukać właściwą treść)