Przejdź do komentarzy
Przejdź do komentarzy

Wykaz zamierzeń

Wykaz zamierzeń

ECHA (na wniosek Komisji) lub państwa członkowskie mogą opracować dokumentacje do celów identyfikacji substancji stanowiących bardzo duże zagrożenie (SVHC) i dokumentacje do celów przedkładania propozycji ograniczeń (załącznik XV rozporządzenia REACH). MSCA, producenci, importerzy lub dalsi użytkownicy mogą opracować dokumentacje zawierające propozycje zharmonizowanej klasyfikacji i oznakowania substancji.

Publiczny Rejestr zamierzeń (RoI) prowadzony jest z myślą o umożliwieniu wszystkim zainteresowanym stronom zdobycia wiedzy na temat substancji, w przypadku których planowane jest przedłożenie dokumentacji CLH czy SVHC lub dokumentacji w sprawie ograniczeń. Dzięki temu zainteresowane strony mają czas na przygotowanie się do zgłaszania uwag na późniejszym etapie odpowiedniego procesu. Pozwala to również na uniknięcie dublowania się prac i stanowi zachętę do współpracy między potencjalnymi podmiotami przedkładającymi dokumentację.

Za pomocą rejestru można sprawdzić, czy inny podmiot przedkładający dokumentację pracował w przeszłości nad dokumentacją zgodną z załącznikiem XV lub dokumentacją CLH dotyczącą danej substancji lub czy obecnie opracowuje on dokumentację dla danej substancji. Należy zauważyć, że w przypadku procesu wprowadzania ograniczeń istnieje wymóg prawny, zgodnie z którym państwa członkowskie są zobowiązane powiadomić Agencję o swoim zamierzeniu opracowania dokumentacji w sprawie ograniczeń zgodnej z załącznikiem XV (art. 69 ust. 5 rozporządzenia REACH).

Po skutecznym przedłożeniu dokumentacji rozpoczyna się proces konsultacji społecznych, w trakcie których zainteresowane strony mogą zgłaszać uwagi do wniosku. Na podstawie uwag otrzymanych w trakcie konsultacji społecznych wnioski są omawiane przez właściwe komitety (Komitet ds. Oceny Ryzyka w przypadku wniosków w sprawie CLH i ograniczeń, Komitet ds. Analiz Społeczno-Ekonomicznych w przypadku wniosków w sprawie ograniczeń oraz Komitet Państw Członkowskich w przypadku SVHC).

Z tego względu zaleca się zainteresowanym stronom regularne sprawdzanie RoI, stron internetowych dotyczących konsultacji społecznych oraz stron internetowych Komitetu ds. Oceny Ryzyka, Komitetu ds. Analiz Społeczno-Ekonomicznych i Komitetu Państw Członkowskich w celu śledzenia przebiegu prac nad dokumentacją.

Rejestr zamierzeń dzieli się na trzy odrębne sekcje:

Categories Display

Oznakowane jako:

(kliknij znak, aby wyszukać właściwą treść)


Route: .live1