Przygotowanie dokumentacji rejestracyjnej przy użyciu programu IUCLID

Po dyskusjach i wymianie danych w ramach SIEF wiodący rejestrujący i każdy członek rejestrujący powinni dysponować wszystkimi istotnymi dostępnymi informacjami do opracowania swojej dokumentacji rejestracyjnej przy użyciu formatu IUCLID. Istnieją trzy możliwości: IUCLID w chmurze dla MŚP, IUCLID 6 i REACH-IT.

W przypadku MŚP lub konsultantów pracujących dla MŚP IUCLID w chmurze dla MŚP umożliwia uniknięcie instalowania programów i zapewnia łatwy dostęp, automatyczne, regularne kopie zapasowe i aktualizacje dokonywane przez ECHA.

Wersja w chmurze umożliwia konsultantom przejrzystą współpracę z z klientami będącymi MŚP oraz łatwe i bezpieczne dzielenie się z nimi informacjami w IUCLID.

Wiodący rejestrujący
 
Dokumentacja rejestracyjna wiodącego rejestrującego zawiera informacje przekazane przez niego w imieniu wszystkich współrejestrujących, takie jak graniczny skład substancji, klasyfikacja i oznakowanie substancji, jej zastosowania, i (szczegółowe) podsumowania przebiegu badania, w stosownych przypadkach. Ponadto w ramach tej samej dokumentacji wiodący rejestrujący przedkłada także szczególne informacje rejestracyjne dotyczące własnego przedsiębiorstwa i samej substancji.
 
W ramach dobrej praktyki rejestrujący dzieli się wspólnymi częściami dokumentacji rejestracyjnej z innymi członkami wspólnego przedkładania danych w formacie IUCLID, jako że zawierają one informacje związane z bezpiecznym zastosowaniem substancji, które współrejestrujący muszą znać.
 
Dokumentację wiodącą należy skutecznie przedłożyć, zanim członkowie przekażą ECHA własne dokumentacje. W związku z tym, do obowiązków wiodącego rejestrującego należy opracowanie własnej dokumentacji rejestracyjnej z dużym wyprzedzeniem, aby zapewnić współrejestrującym wystarczająco dużo czasu na dotrzymanie terminu.
 
Członek rejestrujący
 
Dokumentacja rejestracyjna członka zawiera szczególne informacje dotyczące jego przedsiębiorstwa i samej substancji. Zawiera np. dane dotyczące tożsamości substancji (skład, dane analityczne), zidentyfikowane zastosowania istotne dla twojego przedsiębiorstwa i oszacowanie wytwarzanych lub importowanych ilości substancji.
 
Członek, który podejmuje decyzję o odstąpieniu od uczestnictwa we wspólnym przedkładaniu danych w odniesieniu do niektórych wymogów w zakresie informacji, musi zamieścić w swojej dokumentacji własne dane dotyczące tego wymogu, wraz z odpowiednim uzasadnieniem rezygnacji ze wspólnego przedkładania danych.
 

Członek, który zgadza się ze wszystkimi informacjami przedłożonymi w jego imieniu przez wiodącego rejestrującego, może również utworzyć własną dokumentację rejestracyjną bezpośrednio w systemie REACH-IT. W przeprowadzeniu tego procesu pomocny jest kreator tworzenia dokumentacji w systemie REACH-IT, wskazujący dane, które należy zamieścić.

Przydatne informacje
 
ECHA opracowała dodatkowe materiały i narzędzia, które są dostępne bezpośrednio w IUCLID, pomocne w opracowaniu dokumentacji rejestracyjnej:
 
  • oprócz informacji sprawdzonych ręcznie przez pracowników ECHA, wtyczka „Asystent weryfikacji” pokaże, czy dokumentacja rejestracyjna jest kompletna;
  • asystent wsparcia jakości dokumentacji (wchodzący w skład wtyczki „Asystent weryfikacji”) pomoże wykryć potencjalne rozbieżności w dokumentacji rejestracyjnej; 
  • generator raportów umożliwi sporządzenie raportu bezpieczeństwa chemicznego (CSR);
  • podgląd rozpowszechnianych informacji wskaże części dokumentacji rejestracyjnej, które zostaną opublikowane przez ECHA, z uwzględnieniem wymogów prawnych i zgłoszonych wniosków o zachowanie określonych informacji w poufności.