Przygotowanie wniosku w sprawie ograniczenia

Państwo członkowskie – lub ECHA na wniosek Komisji Europejskiej – mogą przedstawiać propozycje ograniczeń, jeżeli stwierdzą, że ryzyko związane z wytwarzaniem substancji, wprowadzaniem jej do obrotu (uwzględniając przywóz) lub korzystaniem z niej wymaga podjęcia działań na poziomie unijnym. ECHA może również zaproponować wprowadzenie ograniczenia w odniesieniu do wyrobów, które zawierają substancje figurujące w wykazie substancji podlegających procedurze udzielania zezwoleń (załącznik XIV).

Categories Display

Oznakowane jako:

(kliknij znak, aby wyszukać właściwą treść)