Przejdź do komentarzy
Przejdź do komentarzy

Baza danych wykazu C&L

Baza danych wykazu C&L

Ta baza danych zawiera informacje nt. klasyfikacji i oznakowania zgłoszonych i zarejestrowanych substancji, otrzymane od producentów i importerów. Obejmuje ona również wykaz zharmonizowanych klasyfikacji. Baza jest regularnie wzbogacana o nowe i aktualizowane zgłoszenia. Nie można jednak specjalnie oznaczyć zaktualizowanych zgłoszeń, ponieważ zgłoszenia sklasyfikowane w taki sam sposób są grupowane przy wyświetlaniu.

Klasyfikacje pochodzące ze wspólnego przedkładania danych w ramach procesu rejestracyjnego REACH są odpowiednio oznaczone. Więcej informacji nt. tych substancji można uzyskać w bazie danych substancji zarejestrowanych.

Należy pamiętać, że niektóre informacje w wykazie C&L mogą być własnością osób trzecich. Wykorzystanie takich informacji może zatem wymagać wcześniejszej zgody tych osób. Więcej na ten temat w zastrzeżeniu prawnym.

C&L Inventory Technical Issues

A technical issue affecting the C&L Inventory data was detected and this might affect the data displayed.

ECHA is working to fix the problem as quickly as possible.

We apologise for the inconvenience.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 24 June 2021
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
Classification Source  
α,α,α-trifluoro-p-toluoyl chloride
206-342-9 329-15-7
Skin Corr. 1B
GHS05
Notified C&L View details
N,N-diethyl-m-anisidine
202-134-7 92-18-2
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
Tetrasodium 6-amino-4-hydroxy-3-[[7-sulphonato-4-[(4-sulphonatophenyl)azo]-1-naphthyl]azo]naphthalene-2,7-disulphonate
218-326-9 2118-39-0
Notified C&L View details
Sulfuric acid, mono-C9-11-alkyl esters, sodium salts
282-968-6 84501-49-5
Flam. Sol. 1
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
Acute Tox. 4
STOT SE 3
Aquatic Chronic 3
GHS05 GHS07
REACH registration C&L View details
Disodium hydrogenorthophosphate
231-448-7 7558-79-4
Not Classified
REACH registration C&L View details
Triparanol
201-115-0 78-41-1
Acute Tox. 4
Eye Dam. 1
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
Sodium hydrotrimethoxyborate(1-)
241-003-9 16940-17-3
Flam. Sol. 1
Water-react. 2
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS02 GHS07
Notified C&L View details
C.I. Direct Red 83:1
618-677-1 90880-77-6
Not Classified
Notified C&L View details
5-(phenylmethoxy)-1H-indole-3-ethylamine monohydrochloride
257-626-4 52055-23-9
Skin Sens. 1
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
1,2-PROPANEDIOL, POLYMER WITH 2-ETHYLOXIRANE
608-680-6 31923-86-1
Not Classified
Notified C&L View details
Amines, C12-18-alkyl
268-953-7 68155-27-1
Acute Tox. 4
Asp. Tox. 1
Skin Corr. 1B
STOT SE 3
STOT RE 2
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS05 GHS07 GHS08
GHS09
Notified C&L View details
Titanium, bis(2,6-difluorophenyl)bis[(1,2,3,4,5-.eta.)-1-methyl-2,4-cyclopentadien-1-yl]-
452-580-3 93709-39-8
Expl. 1.1
Flam. Sol. 1
Acute Tox. 3
Aquatic Chronic 4
GHS01 GHS02 GHS06
Notified C&L View details
2-isopropenylaniline
258-008-7 52562-19-3
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Ergoline-8-carboxylic acid, 8,9-didehydro-6-methyl-
611-233-8 5516-88-1
Skin Sens. 1
GHS07
Notified C&L View details
L-Alanine, N-coco acyl derivs., sodium salts
290-478-9 90170-45-9
Not Classified
REACH registration C&L View details
5-Diazo-2,4,6(1H, 3H, 5H)-pyrimidinetrione
608-591-2 31221-06-4
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
4-[[5-[(4,6-dichloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-2-sulphophenyl]azo]-4,5-dihydro-5-oxo-1-(4-sulphophenyl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
288-958-8 85946-19-6
Not Classified
Notified C&L View details
potassium ethanolate
potassium ethoxide
603-041-00-8
213-029-0 917-58-8
Self-heat. 1
Skin Corr. 1B
GHS02 GHS05
Harmonised C&L View details
1-(3-Chloro-4-hydroxyphenyl)ethanone
620-213-8 2892-29-7
Not Classified
REACH registration C&L View details
2-(1-methylethoxy)-1,2-diphenylethan-1-one
229-677-2 6652-28-4
Not Classified
Notified C&L View details
Distillates (petroleum), chemically neutralized light
Kerosine - unspecified
[A complex combination of hydrocarbons produced by a treating process to remove acidic materials. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C9 through C16 and boiling in the range of approximately 150 °C to 290 °C (302 °F to 554 °F).]
A complex combination of hydrocarbons produced by a treating process to remove acidic materials. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C9 through C16 and boiling in the range of approximately 150°C to 290°C (302°F to 554°F).
649-421-00-7
265-132-5 64742-31-0
Asp. Tox. 1
GHS08
Harmonised C&L View details
[2H4]ethylene
211-675-8 683-73-8
Flam. Gas 1
Press. Gas (Liq.)
STOT SE 3
GHS02 GHS04 GHS07
Notified C&L View details
{[2-(6-amino-9H-purin-9-yl)ethoxy]methyl}phosphonic acid
600-789-7 106941-25-7
Acute Tox. 3
GHS06
Notified C&L View details
zinc oxide
030-013-00-7
215-222-5 1314-13-2
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS09
Harmonised C&L View details
(2S)-2-[[(2S)-1-ethoxy-1-oxo-4-phenylbutan-2-yl]amino]propanoic acid
406-310-6
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
REACH registration C&L View details
Tetrabutylammonium nitrite
247-749-1 26501-54-2
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
C.I. DIRECT BLUE 077
618-325-7 89998-31-2
Not Classified
Notified C&L View details
Trisodium 5-[[2-amino-4-[[4-[2-(4-nitro-2-sulphonatophenyl)vinyl]-3-sulphonatophenyl]azoxy]phenyl]azo]naphthalene-1-sulphonate
292-378-0 90604-82-3
Not Classified
Notified C&L View details
4-chloro-6-fluoro-2-methylquinoline
242-403-6 18529-01-6
GHS07
Notified C&L View details
2-bromobenzyl alcohol
242-719-4 18982-54-2
Acute Tox. 4
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
N-2-hydroxyethylacetamide
205-530-8 142-26-7
Not Classified
REACH registration C&L View details
4,4,4-trifluoro-1-(4-methylphenyl)butane-1,3-dione
615-712-2 720-94-5
Acute Tox. 4
Skin Sens. 1B
Eye Dam. 1
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 2
GHS05 GHS07 GHS09
REACH registration C&L View details
Cadmium oxalate
212-408-8 814-88-0
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS07 GHS09
Notified C&L View details
Isomethadone Nitrile
613-110-4 6293-01-2
Acute Tox. 3
Acute Tox. 3
GHS06
Notified C&L View details
1,4-bis(1,2-dibromoethyl)benzene
246-936-5 25393-98-0
Skin Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
3-Hydroxybenzenethiol
609-803-6 40248-84-8
Skin Sens. 1
Eye Dam. 1
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
Distillates (petroleum), solvent-refined light naphthenic
Baseoil - unspecified
[A complex combination of hydrocarbons obtained as the raffinate from a solvent extraction process. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C15 through C30 and produces a finished oil with a viscosity of less than 100 SUS at 100 °F (19cSt at 40 °C). It contains relatively few normal paraffins.]
A complex combination of hydrocarbons obtained as the raffinate from a solvent extraction process. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C15 through C30 and produces a finished oil with a viscosity of less than 100 SUS at 100°F (19 cSt at 40°C). It contains relatively few normal paraffins.
649-458-00-9
265-098-1 64741-97-5
Carc. 1B
GHS08
Harmonised C&L View details
Methyl 3-(bromomethyl)benzoate
419-100-4 1129-28-8
Met. Corr. 1
Skin Corr. 1C
Eye Dam. 1
GHS05
Notified C&L View details
16-nitroviolanthrene-5,10-dione
204-898-7 128-60-9
Not Classified
REACH registration C&L View details
Gasoline, natural
Low boiling point naphtha
[A complex combination of hydrocarbons separated from natural gas by processes such as refrigeration or absorption. It consists predominantly of saturated aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C4 through C8 and boiling in the range of approximately minus 20°C to 120°C (-4°F to 248°F).]
A complex combination of hydrocarbons separated from natural gas by processes such as refrigeration or absorption. It consists predominantly of saturated aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C4 through C8 and boiling in the range of approximately minus 20°C to 120°C (-4°F to 248°F).
649-261-00-8
232-349-1 8006-61-9
Asp. Tox. 1
Muta. 1B
Carc. 1B
GHS08
Harmonised C&L View details
imazalil sulphate (ISO) powder
1- [2-(allyloxy)ethyl-2-(2,4-dichlorophenyl)]-1H-imidazolium hydrogen sulphate
imazalil sulphate (ISO), aqueous solution
613-043-00-0; 613-043-01-8
261-351-5 58594-72-2
Multiple harmonised classifications
View details
2-(phenylthio)ethanol
211-828-9 699-12-7
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Acute Tox. 4
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Alkenes, C13-14, hydroformylation products, distn. residues
292-429-7 90622-29-0
Not Classified
REACH registration C&L View details
Ethyl 3-oxopiperidine-4-carboxylate hydrochloride
276-806-3 72738-09-1
GHS07
Notified C&L View details
2,3,4,5,6-pentabromostyrene
258-359-6 53097-59-9
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
1-Propene, chlorinated, epoxidized, distn. residues
304-800-3 94279-54-6
Flam. Liq. 2
Met. Corr. 1
Acute Tox. 3
Acute Tox. 3
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1
Eye Irrit. 2
Acute Tox. 2
Muta. 1B
Carc. 1B
Repr. 1B
GHS02 GHS05 GHS06
GHS08
Notified C&L View details
p-(1-piperazinyl)phenol
260-289-6 56621-48-8
Not Classified
REACH registration C&L View details
Resin acids and Rosin acids, esters with ethylene glycol
270-986-7 68512-65-2
Not Classified
Notified C&L View details
2-(2,6-diethyl-4-methyl-phenyl)propanediamide
452-330-3
Acute Tox. 4
Repr. 2
GHS07 GHS08
REACH registration C&L View details
Methyl hydrogen azelate
218-275-2 2104-19-0
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details

Export search results to:

Categories Display

Oznakowane jako:

(kliknij znak, aby wyszukać właściwą treść)


Route: .live2