Przejdź do komentarzy
Przejdź do komentarzy

Wykaz zgodnie z załącznikiem III

Wykaz zgodnie z załącznikiem III

ECHA sporządziła wykaz substancji, które prawdopodobnie spełniają kryteria określone w załączniku III do rozporządzenia REACH. Wykaz ma pomóc rejestrującym zorientować się, czy w stosunku do ich substancji będą miały zastosowanie uproszczone minimalne wymagania w zakresie informacji, czy pełny zestaw informacji określony w załączniku VII.

Wykaz sporządzono przy użyciu publicznie dostępnych baz danych zawierających dane doświadczalne i przy użyciu wyników modelu (Q)SAR. Wskazania dla niebezpiecznych właściwości toksykologicznych lub ekotoksykologicznych wraz z informacjami na temat zastosowań lub innymi dostępnymi informacjami porównywano z kryteriami określonymi w załączniku III.

Jeśli substancja nie figuruje w wykazie, niekoniecznie oznacza to, że nie spełnia ona kryteriów dla załącznika III. Analogicznie, jeśli substancja figuruje w powyższym wykazie, rejestrujący może nadal skorzystać z uproszczonych wymagań w zakresie informacji, ale pod warunkiem, że jest to uzasadnione.

Zwracamy uwagę, że wykaz nie jest narzędziem klasyfikacji, wskazuje jedynie na ewentualne obawy dotyczące substancji. Na przykład, fakt, że substancja jest wskazana w rubryce „Podejrzewane działanie mutagenne", nie oznacza, że ECHA uważa tę substancję za sklasyfikowaną jako substancję o działaniu mutagennym. Należy uwzględnić wszelkie dowody przed podjęciem decyzji dotyczącej klasyfikacji.

Download the full Annex III Inventory

You can download the full Annex III inventory as XLS format.

Download Annex III Inventory

 

1,2-benzisothiazol-3(2H)-one

EC / List no.: 220-120-9 CAS no.: 2634-33-5
Information source
# Harmonised classification for acute toxicity: The substance is listed in Annex VI of CLP as: Acute Tox. 4 # Harmonised classification for aquatic toxicity: The substance is listed in Annex VI of CLP as: Aquatic Acute 1 # Harmonised classification for eye damage: The substance is listed in Annex VI of CLP as: Eye Dam. 1 # Harmonised classification for skin sensitisation: The substance is listed in Annex VI of CLP as: Skin Sens. 1 # Suspected hazardous to the aquatic environment: DEMETRA Daphnia Magna toxicity model in VEGA (Q)SAR platform predicts that the chemical has a 48h EC50 of 0.2889 mg/L (moderate reliability);The Danish QSAR database contains information indicating that the substance has a 96h LC50 to fish of 12.18 mg/L; The Danish QSAR database contains information indicating that the substance has a 48h EC50 to Daphnia of 4.46 mg/L; The Danish QSAR database contains information indicating that the substance has a 96h EC50 to green algae of 19.66 mg/L # Suspected mutagen: KNN Mutagenicity model in VEGA (Q)SAR platform predicts that the chemical is Mutagen (moderate reliability); SARPY Mutagenicity model in VEGA (Q)SAR platform predicts that the chemical is NON-Mutagen (EXPERIMENTAL value) # Suspected persistent in the environment: Biodegradation NITE database in the Toolbox contains at least one experimental data from 28 days ready biodegradability test (OECD TG 301C or 301D) reporting a value lower than 60%;The Danish QSAR database contains information indicating that the substance is predicted as non readily biodegradable

Categories Display

Oznakowane jako:

(kliknij znak, aby wyszukać właściwą treść)


Route: .live1