Poradnik dotyczący rozporządzenia CLP

Oniższa lista zawiera wszystkie poradniki, które są lub będą dostępne na stronie internetowej ECHA. Poradniki zostały opracowane przy udziale wielu zainteresowanych stron (przedstawicieli przemysłu, państw członkowskich i organizacji pozarządowych) w ramach projektów zarządzanych przez Komisję. Niniejsze dokumenty mają na celu ułatwienie wdrożenia rozporzadzenia CLP poprzez opisanie dobrych praktyk dotyczących wykonania zobowiązań.

Niektóre części poradników zostały lub zostaną przetłumaczone na wszystkie języki Wspólnoty Europejskiej.

Wytyczne dotyczące zharmonizowanych informacji na temat nagłych przypadków zagrożenia zdrowia – załącznik VIII do CLP

 

Reference name:
Guidance on Annex VIII to
CLP
Description:
This document provides guidance on the provisions of Article 45 and Annex VIII to CLP. These concern the obligation to submit certain information on hazardous mixtures placed on the market, for emergency response reasons.
 
download full PDF document (18/05/2020)
Additional information on the ECHA website
Read more
 
Note: this guidance is currently being updated. For the latest draft, please see the Consultation Procedure.
Wstępne wytyczne dotyczące rozporządzenia CLP

 

Nazwa referencyjna:
Wstępne wytyczne dotyczące rozporządzenia CLP
Opis:
Niniejszy poradnik zawiera wytyczne dotyczące podstawowych elementów i procedur określonych w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (CLP).

Wstępne wytyczne dotyczące rozporządzenia CLP (08/05/2019)
Dodatkowe informacje na stronie ECHA
Więcej
Poradnik na temat stosowania kryteriów CLP

 

Nazwa referencyjna:
Poradnik na temat stosowania kryteriów CLP
Opis:
Niniejszy poradnik jest obszernym dokumentem technicznym i naukowym dotyczącym stosowania rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (CLP). Niniejszy dokument ma na celu udostępnienie szczegółowych informacji dotyczących stosowania kryteriów CLP w odniesieniu do zagrożeń fizycznych, zdrowotnych i środowiskowych.
 
Pobierz pełną wersję dokumentu PDF (04.07.2017)
Dodatkowe informacje na stronie internetowej ECHA
Dowiedz się więcej
Wytyczne dotyczące oznakowania i pakowania na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1272/2008

 

Nazwa referencyjna:
Wytyczne dotyczące oznakowania i pakowania
Opis:
Niniejszy dokument zawiera wytyczne dotyczące wymogów rozporządzenia CLP w zakresie oznakowania i pakowania.
 
pobierz cały dokument w formacie PDF (18/05/2020)
Dodatkowe informacje na stronie ECHA
Więcej
 
Note: this guidance is currently being updated. For the latest draft, please see the Consultation Procedure.
Wytyczne w sprawie przygotowywania dokumentacji dotyczącej zharmonizowanej klasyfikacji i oznakowania

 

Nazwa referencyjna:

Wytyczne w sprawie dokumentacji dotyczącej zharmonizowanej klasyfikacji i oznakowania

Opis:
Wytyczne w sprawie zharmonizowanej klasyfikacji i oznakowania stanowią rewizję istniejącego poradnika na temat przygotowania dokumentacji zgodnej z załącznikiem XV w odniesieniu do zharmonizowanej klasyfikacji i oznakowania ("Guidance for the preparation of an Annex XV dossier on harmonised classification and labelling"). Zawierają zalecenia dla właściwych organów państw członkowskich, producentów, importerów i dalszych użytkownikach dotyczące przygotowania i przedłożenia propozycji zharmonizowanej klasyfikacji i oznakowania substancji. Objaśniają również, jakiej procedurze zostanie poddana dokumentacja po przedłożeniu.
 

pobierz cały dokument w formacie PDF [EN] (12/08/2014)
Dodatkowe informacje na stronie ECHA
Więcej
Poradnik na temat identyfikacji i nazewnictwa substancji w systemie REACH i CLP
Nazwa referencyjna:
Poradnik na temat identyfikacji substancji
Opis:
Niniejszy dokument opisuje nazewnictwo i identyfikację substancji na podstawie rozporządzeń REACH i CLP.
pobierz cały dokument w formacie PDF (01/06/2017)
Porady w skrócie
pobierz cały dokument w formacie PDF
Appendix for nanoforms
pobierz cały dokument w formacie PDF (03/12/2019)

Dodatkowe informacje na stronie ECHA
Więcej

Categories Display