Przejdź do komentarzy
Przejdź do komentarzy

Lista kandydacka substancji stanowiących bardzo duże zagrożenie, oczekujących na pozwolenie

(opublikowane zgodnie z art. 59 ust. 10 rozporządzenia REACH)

Lista kandydacka substancji stanowiących bardzo duże zagrożenie, oczekujących na pozwolenie

Uwagi:

  • Wersja autentyczna: Za autentyczną uznaje się jedynie listę kandydacką opublikowaną na tej stronie. Włączenie substancji na listę kandydacką na tej stronie może nakładać na przedsiębiorstwa bezpośrednie zobowiązania prawne, wynikające zwłaszcza z art. 7, 31 i 33 rozporządzenia REACH.
  • Identyfikatory numeryczne: Każdy wpis na listę kandydacką obejmuje zarówno bezwodną, jak i uwodnioną postać substancji. Numer CAS wyświetlany we wpisie jest zwykle dla postaci bezwodnej. Postaci uwodnione substancji określone innymi numerami CAS również podlegają pod ten wpis.
  • Inne identyfikatory numeryczne: Tam, gdzie to możliwe, dla wpisów z „-" w kolumnach dotyczących numeru WE i numeru CAS podano niewyczerpujący wykaz numerów WE lub CAS charakteryzujących substancje lub grupy substancji, które uznaje się za wchodzące w zakres wpisu na listę kandydacką. Informacje te można uzyskać, klikając przycisk „Details" dla wybranego wpisu.
Filter the list
Data włączenia:

Decyzja Zestaw danych IUCLID  
201-622-7
85-68-7
28/10/2008
Toxic for reproduction (Article 57c)
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - human health)
Details
204-371-1
120-12-7
28/10/2008
PBT (Article 57d)
Details
287-476-5
85535-84-8
28/10/2008
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
201-329-4
81-15-2
28/10/2008
vPvB (Article 57e)
Details
202-974-4
101-77-9
28/10/2008
Carcinogenic (Article 57a)
Details

Export search results to:

Categories Display

Oznakowane jako:

(kliknij znak, aby wyszukać właściwą treść)


Route: .live1