Przejdź do komentarzy
Przejdź do komentarzy

Lista kandydacka substancji stanowiących bardzo duże zagrożenie, oczekujących na pozwolenie

(opublikowane zgodnie z art. 59 ust. 10 rozporządzenia REACH)

Lista kandydacka substancji stanowiących bardzo duże zagrożenie, oczekujących na pozwolenie

Uwagi:

  • Wersja autentyczna: Za autentyczną uznaje się jedynie listę kandydacką opublikowaną na tej stronie. Włączenie substancji na listę kandydacką na tej stronie może nakładać na przedsiębiorstwa bezpośrednie zobowiązania prawne, wynikające zwłaszcza z art. 7, 31 i 33 rozporządzenia REACH.
  • Identyfikatory numeryczne: Każdy wpis na listę kandydacką obejmuje zarówno bezwodną, jak i uwodnioną postać substancji. Numer CAS wyświetlany we wpisie jest zwykle dla postaci bezwodnej. Postaci uwodnione substancji określone innymi numerami CAS również podlegają pod ten wpis.
  • Inne identyfikatory numeryczne: Tam, gdzie to możliwe, dla wpisów z „-" w kolumnach dotyczących numeru WE i numeru CAS podano niewyczerpujący wykaz numerów WE lub CAS charakteryzujących substancje lub grupy substancji, które uznaje się za wchodzące w zakres wpisu na listę kandydacką. Informacje te można uzyskać, klikając przycisk „Details" dla wybranego wpisu.

4-Nonylphenol, branched and linear

substances with a linear and/or branched alkyl chain with a carbon number of 9 covalently bound in position 4 to phenol, covering also UVCB- and well-defined substances which include any of the individual isomers or a combination thereof Nr WE: - Nr CAS: -
Powód włączenia
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Data włączenia
19/12/2012
Decyzja
Zestaw danych IUCLID
Dokument uzupełniający
Odpowiedź na uwagi
Uwagi

Help Help
Group members
This group of substance has the following member substances:
Name EC / List no. CAS no. Association
Phenol, 4-nonyl-, branched 284-325-5 84852-15-3 Official source
p-(1,1-dimethylheptyl)phenol 250-339-5 30784-30-6 Official source
p-isononylphenol 247-770-6 26543-97-5 Official source
p-(1-methyloctyl)phenol 241-427-4 17404-66-9 Official source
4-(1-Ethyl-1,3-Dimethylpentyl)Phenol 635-389-1 186825-36-5 Official source
4-(1-Ethyl-1,4-Dimethylpentyl)Phenol 635-391-2 142731-63-3 Official source
4-(1-ethyl-1-methylhexyl)phenol 257-907-1 52427-13-1 Official source
p-nonylphenol 203-199-4 104-40-5 Official source
Isononylphenol 234-284-4 11066-49-2 Expert judgement
Phenol, nonyl-, branched 291-844-0 90481-04-2 Expert judgement
4-(1,1,5-Trimethylhexyl)phenol 635-388-6 521947-27-3 Expert judgement
Nonylphenol 246-672-0 25154-52-3 Expert judgement
4-(3-ethylheptan-2-yl)phenol 635-696-0 186825-39-8 Expert judgement

Categories Display

Oznakowane jako:

(kliknij znak, aby wyszukać właściwą treść)


Route: .live2