Przejdź do komentarzy
Przejdź do komentarzy

Lista kandydacka substancji stanowiących bardzo duże zagrożenie, oczekujących na pozwolenie

(opublikowane zgodnie z art. 59 ust. 10 rozporządzenia REACH)

Lista kandydacka substancji stanowiących bardzo duże zagrożenie, oczekujących na pozwolenie

Uwagi:

  • Wersja autentyczna: Za autentyczną uznaje się jedynie listę kandydacką opublikowaną na tej stronie. Włączenie substancji na listę kandydacką na tej stronie może nakładać na przedsiębiorstwa bezpośrednie zobowiązania prawne, wynikające zwłaszcza z art. 7, 31 i 33 rozporządzenia REACH.
  • Identyfikatory numeryczne: Każdy wpis na listę kandydacką obejmuje zarówno bezwodną, jak i uwodnioną postać substancji. Numer CAS wyświetlany we wpisie jest zwykle dla postaci bezwodnej. Postaci uwodnione substancji określone innymi numerami CAS również podlegają pod ten wpis.
  • Inne identyfikatory numeryczne: Tam, gdzie to możliwe, dla wpisów z „-" w kolumnach dotyczących numeru WE i numeru CAS podano niewyczerpujący wykaz numerów WE lub CAS charakteryzujących substancje lub grupy substancji, które uznaje się za wchodzące w zakres wpisu na listę kandydacką. Informacje te można uzyskać, klikając przycisk „Details" dla wybranego wpisu.

Anthracene oil, anthracene paste, anthracene fraction

- Nr WE: 295-275-9 Nr CAS: 91995-15-2
Powód włączenia
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Data włączenia
13/01/2010
Decyzja
Zestaw danych IUCLID
Dokument uzupełniający
Odpowiedź na uwagi
Uwagi
Does not meet the criteria for identification as a carcinogen if it contains < 0.005 % (w/w) benzo[a]pyrene (EINECS No 200-028-5) and < 0.1 % w/w benzene (EINECS No 200-753-7). Does not meet the criteria for identification as a mutagen if it contains < 0.1 % w/w benzene (EINECS No 200-753-7).

Categories Display

Oznakowane jako:

(kliknij znak, aby wyszukać właściwą treść)


Route: .live2