Alternatywna nazwa chemiczna w mieszaninach

Dostawcy obawiający się ujawnienia pełnego składu mieszaniny, na oznakowaniu lub w karcie charakterystyki, mogą złożyć wniosek o stosowanie alternatywnej nazwy chemicznej substancji w celu ochrony poufnego charakteru swojej działalności, a w szczególności, swoich praw własności intelektualnej.

Do dnia 1 czerwca 2015 r., dostawcy powinni składać wnioski w ECHA lub we właściwym organie w zależności od tego, czy mieszanina jest sklasyfikowana i oznakowana zgodnie z CLP czy też wcześniejszymi przepisami (dyrektywą w sprawie preparatów niebezpiecznych).

Wnioski zgodnie z CLP

Wnioski zgodne z kryteriami klasyfikacji CLP powinny być składane w ECHA, a nie we właściwym organie. Wszelkie wnioski dotyczące alternatywnych nazw chemicznych zatwierdzone przez ECHA będą ważne we wszystkich państwach członkowskich UE. Alternatywnej nazwy chemicznej można używać zamiast nazwy substancji na oznakowaniu oraz w karcie charakterystyki mieszaniny.

Alternatywna nazwa chemiczna może być zatwierdzona jedynie w następujących przypadkach:

  • Gdy substancja nie ma wspólnotowego najwyższego dopuszczalnego stężenia w środowisku pracy.
  • Stosowanie alternatywnej nazwy zaspokaja wymóg przekazania wystarczających informacji dla podjęcia niezbędnych środków ostrożności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w miejscu pracy oraz wymóg zagwarantowania, że ryzyko wynikające z użytkowania danej mieszaniny jest odpowiednio kontrolowane.
  • Substancja jest sklasyfikowana jedynie w niektórych klasach zagrożenia (CLP, załącznik III, 1.4.1).

Wnioski o stosowanie alternatywnej nazwy chemicznej zgodnie z CLP podlegają opłacie. Ogólnie rzecz ujmując, opłata zależy od wielkości przedsiębiorstwa oraz liczby mieszanin objętych wnioskiem.

Dokument prawny

(CLP, art. 24 oraz załącznik I, 1.4.1)

Wnioski zgodnie z dyrektywą w sprawie preparatów niebezpiecznych

Wnioski zgodne z kryteriami klasyfikacji dyrektywy w sprawie preparatów niebezpiecznych (DPD) powinny być składane we właściwym organie w jednym z państw członkowskich UE, w którym mieszanina jest wprowadzana do obrotu. Jeżeli właściwy organ zatwierdzi alternatywną nazwę do dnia 1 czerwca 2015 r., można będzie ją stosować w mieszaninach określonych w aprobacie również po dniu 1 czerwca 2015 r.

 

Categories Display

Oznakowane jako:

(kliknij znak, aby wyszukać właściwą treść)