Identyfikacja substancji stanowiących bardzo duże zagrożenie

Niektóre substancje, które mogą mieć poważny i nieodwracalny wpływ na zdrowie ludzkie i środowisko, można oznaczyć jako substancje stanowiące bardzo duże zagrożenie (SVHC). Jednym z celów rozporządzenia REACH jest zapewnienie kontroli ryzyka wynikającego z zastosowania SVHC i, w miarę możliwości, zastąpienie ich innymi substancjami.

Propozycję identyfikacji substancji jako substancji stanowiącej bardzo duże zagrożenie może przedstawić państwo członkowskie lub ECHA na wniosek Komisji Europejskiej.

Konsultacja społeczna

Każdy może zgłosić uwagi lub dodać informacje na temat zastosowań, narażenia, zamienników i zagrożeń związanych z proponowaną substancją. Najbardziej zainteresowane będą firmy, organizacje branżowe lub pozarządowe, indywidualni obywatele oraz organy sektora publicznego.

Czekamy na uwagi nadsyłane zarówno z UE, jak również spoza UE.

Konsultacja społeczna trwa 45 dni.

Zgłaszające państwo członkowskie lub ECHA udzielą odpowiedzi na wszelkie uwagi i przekażą je komitetowi państw członkowskich, który wyrazi zgodę na identyfikację substancji jako SVHC.

Zgłaszanie uwag

W miarę możliwości prosimy o przekazywanie uwag w języku angielskim.

Consultations close at 24:00 Helsinki time

 
4,4’-isopropylidenediphenol (bisphenol A) 201-245-8 80-05-7 France Toxic for reproduction (Article 57 c) 06/09/2016 21/10/2016
4-Heptylphenol, branched and linear [substances with a linear and/or branched alkyl chain with a carbon number of 7 covalently bound predominantly in position 4 to phenol, covering also UVCB- and well-defined substances which include any of the individual isomers or a combination thereof] - - Austria Equivalent level of concern having probable serious effects to the environment (Article 57 f) 06/09/2016 21/10/2016
4-tert-butylphenol 202-679-0 98-54-4 Germany Equivalent level of concern having probable serious effects to the environment (Article 57 f) 06/09/2016 21/10/2016
Benzene-1,2,4-tricarboxylic acid 1,2-anhydride (trimellitic anhydride) 209-008-0 552-30-7 Netherlands Equivalent level of concern having probable serious effects to human health (Article 57 f) 06/09/2016 21/10/2016
Nonadecafluorodecanoic acid (PFDA) and its sodium and ammonium salts
-
206-400-3
221-470-5
3108-42-7
335-76-2
3830-45-3
Sweden Toxic for reproduction (Article 57 c); PBT (Article 57 d) 06/09/2016 21/10/2016
p-(1,1-dimethylpropyl)phenol 201-280-9 80-46-6 Germany Equivalent level of concern having probable serious effects to the environment (Article 57 f) 06/09/2016 21/10/2016
Znaleziono 6 wyników.