Identyfikacja substancji stanowiących bardzo duże zagrożenie

Niektóre substancje, które mogą mieć poważny i nieodwracalny wpływ na zdrowie ludzkie i środowisko, można oznaczyć jako substancje stanowiące bardzo duże zagrożenie (SVHC). Jednym z celów rozporządzenia REACH jest zapewnienie kontroli ryzyka wynikającego z zastosowania SVHC i, w miarę możliwości, zastąpienie ich innymi substancjami.

Propozycję identyfikacji substancji jako substancji stanowiącej bardzo duże zagrożenie może przedstawić państwo członkowskie lub ECHA na wniosek Komisji Europejskiej.

Konsultacja społeczna

Każdy może zgłosić uwagi lub dodać informacje na temat zastosowań, narażenia, zamienników i zagrożeń związanych z proponowaną substancją. Najbardziej zainteresowane będą firmy, organizacje branżowe lub pozarządowe, indywidualni obywatele oraz organy sektora publicznego.

Czekamy na uwagi nadsyłane zarówno z UE, jak również spoza UE.

Konsultacja społeczna trwa 45 dni.

Zgłaszające państwo członkowskie lub ECHA udzielą odpowiedzi na wszelkie uwagi i przekażą je komitetowi państw członkowskich, który wyrazi zgodę na identyfikację substancji jako SVHC.

Zgłaszanie uwag

W miarę możliwości prosimy o przekazywanie uwag w języku angielskim.

Consultations close at 24:00 Helsinki time

Obecnie nie są przeprowadzane żadne konsultacje.
Obecnie nie są przeprowadzane żadne konsultacje.
Obecnie nie są przeprowadzane żadne konsultacje.