Sieć przekazywania informacji o ryzyku

Sieć do przekazywania informacji o ryzyku (RCN), zainaugurowana przez dyrektora wykonawczego agencji jesienią 2008 r., ma za zadanie łączenie przedstawicieli właściwych organów państw członkowskich na poziomie krajowym w celu przekazywania opinii publicznej informacji na temat bezpiecznego zastosowania chemikaliów i zagrożeń związanych z substancjami.

Sieć służy jako platforma ECHA do wykonywania swojego mandatu prawnego na podstawie rozporządzenia REACH przez opracowywanie odnoszących się do niego wytycznych w celu koordynowania prac państw członkowskich w tym zakresie. W porównaniu z pozostałymi dwiema sieciami agencji, w szczególności siecią  HelpNet, RCN określa się jako „półaktywna", opracowując swoje działania przy uwzględnieniu ograniczonych zasobów, jakie krajowe organy mogą przeznaczyć na ten obszar pracy poza swoimi działaniami krajowymi w tym obszarze.

Sieć stanowi pole wymiany doświadczeń i najlepszych praktyk w tej konkretnej dziedzinie komunikacji, umożliwia krajowym przedstawicielom zapoznanie się z badaniami prowadzonymi przez ośrodki naukowe i praktykami operacyjnymi, a także zwiększa świadomość dotyczącą warunków wstępnych komunikacji na temat ryzyka, takich jak konieczność zdobycia zaufania społeczeństwa przez organy publiczne za pomocą regularnych informacji na temat swoich bieżących działań.

Od momentu ustanowienia i szczegółowego określenia roli RCN sieć działa jako specjalne forum do prowadzenia konsultacji dotyczących wytycznych ECHA w sprawie przekazywania informacji na temat zagrożeń związanych z chemikaliami i ich bezpiecznego stosowania, a także jako forum dotyczące badania przygotowywanego przez Agencję na temat informowania  opinii publicznej - sprawozdania przedkładanego Komisji Europejskiej zgodnie z art. 34 ust.1 rozporządzenia CLP.

Zgodnie z celem udostępnienie platformy w celu opracowania praktycznych działań w zakresie przekazywania informacji na temat ryzyka i skupiając się tylko na koordynacji przewidzianej przez rozporządzenie REACH, sieć RCN organizuje od czasu do czasu posiedzenia plenarne oraz warsztaty służące realizacji programu prac sieci, działając nie tylko jako platforma do wymiany i prezentacji doświadczeń, lecz również jako miejsce organizacji szkoleń dotyczących aktualnych tematów i innych praktycznych działań.

Categories Display

Oznakowane jako:

(kliknij znak, aby wyszukać właściwą treść)