Wsparcie polityki stosunków zewnętrznych UE

 

Image

Polityka rozszerzenia UE i europejska polityka sąsiedztwa obejmują specjalne środki mające na celu zachęcenie do nawiązywania kontaktów między konkretnymi grupami państw trzecich a agencjami UE. Podczas gdy pierwsza strategia jest skierowana do krajów kandydujących do UE, europejska polityka sąsiedztwa ma na celu włączenie 16 państw bezpośrednio graniczących z Unią Europejską. Komisja wspiera pierwszą grupę państw za pomocą Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej (IPA), a drugą – za pośrednictwem Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (ENPI). Obie grupy państw często korzystają z Instrumentu Pomocy Technicznej i Wymiany Informacji (TAIEX).

ECHA uczestniczy w obu dziedzinach polityki w zakresie właściwego zarządzania substancjami chemicznymi. Głównym celem Agencji jest wspieranie państw trzecich na szczeblu technicznym w dostosowywaniu się przez nie do działań regulacyjnych podejmowanych przez ECHA w zakresie bezpieczeństwa chemicznego.

Od 2009 r. ECHA wdraża własny projekt IPA koncentrujący się na wydarzeniach wyjaśniających i szkoleniowych dla organów z państw beneficjentów. Pierwszy projekt zakończył się w listopadzie 2011 r., a drugi w listopadzie 2014 r. Trzeci projekt obejmuje okres od września 2015 r. do lutego 2018 r.

Udział ECHA w wydarzeniach TAIEX poświęconych zarządzaniu substancjami chemicznymi, zarówno w państwach korzystających z instumentów IPA i ENPI, odbywa się na zasadzie ad hoc.

Jeśli chodzi o dialogi regulacyjne i i handlowe pomiędzy UE a jej głównymi partnerami, takimi jak Chiny, Korea i Federacja Rosyjska, Agencja udziela wsparcia w szczególności poprzez udzielanie informacji o stanie i postępach we wdrażaniu rozporządzeń REACH i CLP.

Categories Display

Oznakowane jako:

(kliknij znak, aby wyszukać właściwą treść)