HelpNet

HelpNet jest siecią, w skład której wchodzą ECHA oraz krajowe centra informacyjne BPR, CLP i REACH. Sieć stworzono w celu usprawnienia współpracy w sprawach z zakresu wspólnych interesów. Do korzyści tej współpracy można zaliczyć osiągnięcie porozumienia w zakresie jednolitej interpretacji wymogów prawnych wynikających z rozporządzeń BPR, CLP i REACH oraz udostępnianie spójnych i zharmonizowanych porad stronom zainteresowanym.

Jednym z regularnych efektó pracy HelpNetu są uzgodnione często zadawane pytania (FAQ). Dostarczają one więcej szczegółowych informacji dotyczących dokumentów, procesów i metod związanych z rozporządzeniami BPR, CLP i REACH. Często zadawane pytania publikowane są na stronie wsparcia z pytaniami i odpowiedziami.

Zakres HelpNetu

  • Wymiana informacji dotycząca wdrażania rozporządzeń BPR, CLP i REACH.
  • Wspólnie uzgodniona interpretacja wymogów prawnych na podstawie tych rozporządzeń.
  • Udzielane spójnych i zharmonizowanych porad stronom zainteresowanym przez ich członków
  • Rozwój kompetencji krajowych centrów informacji
  • Działania mające na celu podniesienie poziomu świadomości ze szczególnym naciskiem na MŚP.
  • Szkolenia dla krajowych centrów informacyjnych.

Działanie HelpNetu

Organem zarządzającym HelpNetu jest grupa sterująca. Poza krajowymi biurami informacyjnymi i ECHA członkami grupy sterującej są również Komisja Europejska i obserwatorzy z krajów kandydujących i organizacji stron zainteresowanych. Grupa spotyka się co najmniej raz w roku w siedzibie ECHA, a jej prace koordynuje sekretariat HelpNetu.

HelpNet Metings 2019

Meeting Date Place Agenda Minutes
HelpNet 14 02-04/04/2019 Helsinki [PDF] [PDF]

Categories Display