Instytucje i organy UE

Jako jedna z agencji Unii Europejskiej ECHA podlega przepisom unijnego prawa publicznego, chociaż funkcjonuje niezależnie od instytucji Unii Europejskiej (Rady, Parlamentu, Komisji itp.) i posiada własną osobowość prawną. Komisja jest jednak kluczowym instytucyjnym podmiotem zainteresowanym dla ECHA i partnerem w realizowaniu mandatu agencji.

Komisja Europejska, jako "strażniczka traktatów", jest odpowiedzialna za właściwe stosowanie unijnego prawa, w tym również przepisów założycielskich ECHA, i sprawuje rolę nadzorczą nad wykorzystaniem publicznych zasobów agencji, na przykład, działając w charakterze wewnętrznego kontrolera agencji. Komisja jest również reprezentowana przez trzech członków posiadających prawa głosu w zarządzie agencji, a także proponuje kandydatów na trzech przedstawicieli podmiotów zainteresowanych bez prawa głosu.

Rola Komisji

Komisja odpowiada za aktualizowanie i uzupełnianie rozporządzeń UE określających mandat ECHA (rozporządzenia REACH/CLP/w sprawie produktów biobójczych/PIC) oraz wykonuje bezpośrednie zadania związane z kilkoma innymi procesami, w tym podejmowanie decyzji w sprawie ograniczeń dotyczących szczególnych substancji chemicznych stwarzających zagrożenie lub identyfikowanie substancji, które powinny podlegać zezwoleniu. Decyduje również o udzielaniu zezwoleń zgodnie z rozporządzeniem REACH i rozporządzeniami w sprawie produktów biobójczych..

Ponadto Komisja może zwrócić się do ECHA o przygotowanie wniosków dotyczących wprowadzania ograniczeń dla substancji chemicznych lub wniosków o ich identyfikację jako substancji wzbudzających szczególnie duże obawy oraz może zadecydować o identyfikacji substancji wzbudzających szczególnie duże obawy i o ocenie dokumentacji rejestracyjnej i substancji, w przypadku gdy nie uzyskano jednomyślnego porozumienia w komitecie państw członkowskich ECHA.

Równolegle z powyższymi zadaniami, Komisja przygotowuje również przepisy wykonawcze, niezbędne do wykonania przepisów, na przykład:

  • rozporządzenie w sprawie opłat, ustalania opłat uiszczanych przez przemysł na rzecz REACH i działań związanych z produktami biobójczymi, np. wniosków związanych z rejestracją lub zezwoleniami;
  • dwa rozporządzenia w sprawie porozumień dla Rady Odwoławczej ECHA oraz
  • rozporządzenie w sprawie metod badawczych.

Ogólnie Komisji powierza się zadania związane z opracowywaniem i negocjowaniem wniosków dotyczących polityki UE w sprawie zarządzania ryzykiem i zagrożeniami związanymi z substancjami chemicznymi; Komisja może również wnioskować do Agencji o zapewnienie doradztwa naukowego, w tym przy wsparciu międzynarodowych działań UE w tym względzie.

W ramach zadań wdrożeniowych Komisję wspierają komitety lub inne grupy złożone z przedstawicieli państw członkowskich.

ECHA i dyrekcje generalne Komisji Europejskiej (DG)

Chociaż ECHA kontaktuje się z różnymi dyrekcjami generalnymi Komisji, szczególnie ściśle współpracuje z Dyrekcją Generalną ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu oraz Dyrekcją Generalną ds. Środowiska, które są wspólnie odpowiedzialne za rozporządzenia REACH i CLP.

DG ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu jest główną dyrekcją dla agencji w sprawach instytucjonalnych, jak również w sprawach administracyjnych, w tym w kwestiach budżetowych i kadrowych w stosunku do innych służb Komisji; jest również odpowiedzialna za niektóre akty prawne UE opracowane w ramach polityki dotyczącej chemikaliów (np. w sprawie nawozów, detergentów, materiałów wybuchowych).

DG ENV jest odpowiedzialna za rozporządzenia w sprawie środków biobójczych i PIC i prowadzi działalność UE w zakresie międzynarodowej polityki dotyczącej chemikaliów (np. OECD, konwencje sztokholmska i rotterdamska, SAICM).

ECHA prowadzi ścisłą współpracę ze Wspólnotowym Centrum Badawczym Komisji w odniesieniu do kwestii obejmujących ocenę ryzyka nanomateriałów, programu przeglądu oceny ryzyka produktów biobójczych oraz działań w zakresie rozwoju i walidacji metod badawczych stanowiących alternatywę dla badań na zwierzętach.

Wynikiem różnych interakcji pomiędzy agencją a Komisją jest codzienny kontakt na wszystkich szczeblach hierarchii i w różnych kontekstach – zarówno na nieoficjalnym szczeblu roboczym, jak i w ramach formalnej działalności regulacyjnej, czy też na polu administracyjnym.

ECHA i Parlament Europejski

Jako organ ustawodawczy UE, Parlament Europejski jest odpowiedzialny za decyzje w sprawie treści i ostatecznego przyjęcia przepisów regulujących działania ECHA i kierujących funkcjonowaniem agencji (jest to realizowane wspólnie z Radą w ramach tzw. zwykłej procedury ustawodawczej).

Parlament Europejski jest również częścią władzy budżetowej UE i jako taki podejmuje decyzje w sprawie projektu budżetu agencji (w części innej niż przychody uzyskane z opłat) oraz udziela "absolutorium", czyli ostatecznie akceptuje budżet agencji na dany rok (po przeprowadzeniu audytu i finalizacji rocznych sprawozdań finansowych agencji). Kwestie związane z budżetem agencji mogą być podejmowane w ramach prac Komisji Budżetowej (BUDG) i Komisji Kontroli Budżetowej (CONT) Parlamentu Europejskiego.

Wszystkimi kwestiami związanymi z działalnością ECHA zajmuje się w Parlamencie Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI), z którą dyrektor wykonawczy agencji wymienia opinie co roku w okresie jesiennym. Agencja może być również zapraszana do udziału w innych posiedzeniach Komisji, jeśli jest to konieczne ze względu na omawiane sprawy.

Parlament Europejski powołuje dwóch niezależnych członków do zarządu ECHA. Oprócz tego Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności może wyznaczyć nieformalny punkt kontaktu do utrzymywania regularnej łączności z agencją. Agencja również spontanicznie kontaktuje się z indywidualnymi parlamentarzystami Parlamentu Europejskiego w odniesieniu do poszczególnych obszarów swojej pracy.

Rada Unii Europejskiej i ECHA

Jako organ ustawodawczy UE, Rada Unii Europejskiej jest odpowiedzialna za decyzje w sprawie treści i ostatecznego przyjęcia przepisów regulujących działania ECHA i kierujących funkcjonowaniem agencji (zadanie to realizowane jest wspólnie z Parlamentem w ramach tzw. zwykłej procedury ustawodawczej)

Rada jest również częścią władzy budżetowej UE i jako taka podejmuje decyzje w sprawie projektu budżetu agencji (w części innej niż przychody uzyskane z opłat) oraz przygotowuje rekomendacje dla Parlamentu Europejskiego w sprawie udzielenia "absolutorium", czyli ostatecznej akceptacji budżetu agencji na dany rok (po przeprowadzeniu audytu i finalizacji rocznych sprawozdań finansowych agencji).

Rada jest również odpowiedzialna za powoływanie członków zarządu ECHA mianowanych przez każde państwo członkowskie, jak i członków komitetu państw członkowskich i komitetu ds. produktów biobójczych.

Inne zdecentralizowane agencje UE

ECHA współpracuje regularnie z innymi zdecentralizowanymi agencjami UE w kwestiach będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, jeśli ma to znaczenie ze względu na udzielone mandaty. ECHA podpisała również protokoły ustaleń z kilkoma agencjami w celu wzmocnienia tej współpracy, w szczególności poprzez starania podejmowane w celu wymiany informacji, lepszego wzajemnego zrozumienia i ściślejszej współpracy, a w miarę możliwości także poprzez wspólne projekty.

ECHA współpracuje także z innymi agencjami poprzez przynależność do sieci dyrektorów agencji UE i sieci szefów administracji. Sieci to międzyagencyjne fora działają w celu promowania współpracy, koordynacji i wymiany wiedzy oraz najlepszych praktyk w kwestiach będących przedmiotem wspólnego zainteresowania dla administracji i kierownictwa agencji UE. ECHA będzie koordynować pracę sieci do marca 2012 r., a do marca 2013 r. pozostanie członkiem tzw. Trójki agencji, wspierając koordynację sieci i zapewniając ciągłość prac w ramach rocznych okresów.

Categories Display

Oznakowane jako:

(kliknij znak, aby wyszukać właściwą treść)