De kaderrichtlijn afvalstoffen begrijpen

In de kaderrichtlijn afvalstoffen worden maatregelen beschreven ter bestrijding van de negatieve gevolgen van de productie en het beheer van afval voor het milieu en de menselijke gezondheid, en ter verbetering van het efficiënte gebruik van middelen die cruciaal zijn voor de overgang naar een circulaire economie.

Als onderdeel van de uitvoering van het actieplan van de EU voor de circulaire economie, dat in 2015 is vastgesteld, is de kaderrichtlijn afvalstoffen in juli 2018 van kracht geworden. Hiermee kreeg ECHA de taak om een gegevensbank te ontwikkelen met informatie over producten met zeer zorgwekkende stoffen (SVHC’s) die op de lijst van stoffen die voor verplichte autorisatie in aanmerking komen (kandidaatlijst) staan. Op grond van de Reach-verordening worden regelmatig nieuwe stoffen aan deze lijst toegevoegd.

De gegevensbank bevat informatie die aan ECHA is verstrekt door bedrijven die voorwerpen met stoffen van de kandidaatlijst produceren, invoeren of leveren. Deze kunnen in de EU worden geproduceerd of vanuit landen buiten de EU worden ingevoerd.

De informatie in de gegevensbank helpt afvalverwerkers om voorwerpen met SVHC’s te scheiden en te recycleren, en consumenten om weloverwogen keuzen te maken en te bepalen hoe zij deze voorwerpen het best kunnen gebruiken en van de hand doen. Over het geheel moet de gegevensbank bijdragen aan de geleidelijke vervanging van zorgwekkende stoffen in voorwerpen en aan de ontwikkeling van veiliger alternatieven.

De gegevensbank heeft drie hoofddoelen:

  1. de productie van afval met gevaarlijke stoffen terugdringen door de vervanging van zorgwekkende stoffen in op de EU-markt gebrachte producten te ondersteunen;
  2. informatie beschikbaar maken om afvalverwerkingsmethoden verder te verbeteren;
  3. autoriteiten de mogelijkheid geven het gebruik van zorgwekkende stoffen in producten te monitoren en passende maatregelen te nemen in de gehele levenscyclus van de producten, met inbegrip van de afvalfase.

De SCIP-gegevensbank vormt een aanvulling op de bestaande communicatie- en kennisgevingsverplichtingen in verband met stoffen van de kandidaatlijst in voorwerpen op grond van de Reach-verordening.

Tijdlijn

4 juli 2018
- Herziene kaderrichtlijn afvalstoffen van kracht

Begin 2020
- Vrijgifte van prototype van de gegevensbank

Vanaf 5 januari 2021
- Verplichting voor leveranciers van voorwerpen om informatie voor de gegevensbank aan te leveren