Campagnes IT-screening van dossiers

ECHA onderneemt acties om de kwaliteit van de informatie in de registratiedossiers te verbeteren met het oog op de verwezenlijking van zijn eerste strategische doelstelling, namelijk "de beschikbaarheid van gegevens van hoge kwaliteit maximaliseren teneinde de veilige vervaardiging en een veilig gebruik van chemische stoffen mogelijk te maken". Als onderdeel van deze acties heeft ECHA de ervaring die bij het evalueren van dossiers is opgedaan, ten nutte gemaakt en veel voorkomende tekortkomingen vertaald in geautomatiseerde algoritmen die kunnen worden gebruikt om de hele databank te screenen. Hierdoor krijgt het Agentschap een beter overzicht van de kwaliteit van de registratiegegevens en kan het de vastgestelde inefficiënties beter aanpakken.

De resultaten van de eerste screening worden aan de registranten meegedeeld in informele brieven, waarin ook advies wordt gegeven over de wijze waarop de potentiële inconsistenties het best kunnen worden gecorrigeerd. Het Agentschap verwacht dat ondernemingen deze brieven ernstig nemen en dat ze naar aanleiding van de geconstateerde zorgen hun registraties spontaan zullen updaten en deze kennis zullen gebruiken om bij latere registraties tekortkomingen te voorkomen. Deze brieven vormen voor ondernemingen een kans om hun dossiers te verbeteren voordat ECHA wettelijk bindende maatregelen neemt, zoals nalevingscontroles.

Tussenstoffen

Volgens REACH mogen tussenstoffen die onder strikt gecontroleerde voorwaarden worden vervaardigd en gebruikt, met minder informatie over hun eigenschappen en zonder een chemisch veiligheidsrapport worden geregistreerd. Indien echter stoffen als tussenstof worden geregistreerd terwijl ze niet aan de definitie van tussenstof en/of aan de strikt gecontroleerde voorwaarden voldoen en informatie over de gevaren en risico's van de stof in het registratiedossier ontbreekt, kunnen werknemers, consumenten of het milieu hieraan worden blootgesteld, met alle negatieve gevolgen van dien. Om deze reden controleert ECHA actief de naleving van dit soort dossiers.

 

Supporting material

Stofidentificatie

Een correcte en consistente stofidentificatie (SID) vormt de basis voor het hele REACH-proces. Elke registrant is verplicht een gedetailleerde karakterisering te verstrekken van de identiteit van de stof die hij vervaardigt of invoert; deze verantwoordelijkheid kan niet uitsluitend bij de leidende registrant van de gezamenlijke registratie in het informatie-uitwisselingsforum voor stoffen (SIEF) worden gelegd.

Uit de jaarlijkse voortgangsverslagen over de REACH-evaluaties blijkt dat de stofidentificatie een van de meest voorkomende tekortkomingen is in de bij het Agentschap ingediende stofregistraties. Daarom heeft ECHA met behulp van IT-tools alle REACH-registraties gescreend op de vereiste elementen van de informatie over stofidentiteit.

Getagd als:

(klik op de tag om te zoeken naar relevante inhoud)