Leveranciers van voorwerpen

Bedrijven die voorwerpen leveren die stoffen in de kandidatenlijst bevatten en deze in de EU op de markt brengen, zijn verplicht om informatie over deze voorwerpen in te dienen bij het ECHA.

 

1. Ga na of u een SCIP-kennisgeving moet indienen

Betreft het mij? 

De verplichting tot het indienen van een SCIP-kennisgeving heeft betrekking op alle voorwerpen die in de EU op de markt worden gebracht en die een zeer zorgwekkende stof bevatten die in de kandidatenlijst staat en een concentratie heeft van meer dan 0,1 % w/w. 

De volgende leveranciers van voorwerpen moeten informatie indienen bij het ECHA:

 • Producenten en samenstellers in de EU, 
 • importeurs in de EU, 
 • distributeurs van voorwerpen in de EU en andere actoren in de toeleveringsketen die in de EU voorwerpen op de markt brengen. 

Detailhandelaren en andere actoren in de toeleveringsketen die rechtstreeks en uitsluitend voorwerpen aan consumenten leveren, vallen niet onder de verplichting om informatie in te dienen voor de SCIP-database.

Vanaf welke datum moet informatie worden ingediend bij ECHA?

Vanaf 5 januari 2021moeten gegevens over voorwerpen die SVHC's (in de kandidatenlijst) bevatten in een concentratie van meer dan 0,1 % w/w, en die in de EU op de markt zijn gebracht, worden ingediend bij ECHA.

 

2. Kennis en begrip van de informatievereisten

Welke informatie moet bij ECHA worden ingediend?

Leveranciers van voorwerpen moeten bij ECHA de volgende informatie indienen:

 • informatie waarmee het voorwerp kan worden geïdentificeerd
 • de naam, het concentratiebereik en de locatie van de stof(fen) in de kandidatenlijst die het voorwerp bevat
 • overige informatie die nodig is om het voorwerp veilig te kunnen gebruiken, met name informatie ter waarborging van het goede beheer van het voorwerp nadat dit afval is geworden. 

Een gedetailleerde lijst met alle informatievereisten is te vinden in het document 'Gedetailleerde informatievereisten'.

Welke voor de SCIP-database ingediende gegevens worden door ECHA openbaar gemaakt?

De informatie die is ingediend voor de SCIP-database wordt openbaar gemaakt en is dan eenvoudig beschikbaar, zodat afvalverwerkers de bestaande kloof in de informatievoorziening kunnen overbruggen.

ECHA publiceert de ontvangen informatie op zijn website. De kwaliteit van de gegevens blijft de verantwoordelijkheid van elke indieningsplichtige. Tegelijkertijd waarborgt ECHA de bescherming van vertrouwelijke bedrijfsinformatie, waar dit gerechtvaardigd is. Zo worden bijvoorbeeld de gegevens die nodig zijn om verbanden te kunnen leggen tussen actoren in dezelfde toeleveringsketen niet openbaar gemaakt.

 

3. Ken uw voorwerpenportefeuille

Ken uw voorwerpenportefeuille

Zodra u een verplichting hebt vastgesteld en u bekend bent met de standaardinformatievereisten, is het tijd om na te gaan welke voorwerpen als zodanig of in complexe objecten (producten) uw portefeuille bevat.

Identificeer welke voorwerpen als zodanig of in complexe objecten zeer zorgwekkende stoffen in de kandidatenlijst bevatten in een concentratie van meer dan 0,1 % w/w.  

Afhankelijk van uw rol in de toeleveringsketen moet u altijd rekening houden met de input (voorwerpen als zodanig of complexe objecten die u hebt ontvangen) en de output (voorwerpen als zodanig of complexe objecten die u op de markt brengt als leverancier) van uw proces.

De definitie van een voorwerp in REACH

 • In artikel 3, lid 3, van REACH wordt een voorwerp gedefinieerd als een object waaraan tijdens de productie een speciale vorm, oppervlak of patroon wordt gegeven waardoor zijn functie in hogere mate wordt bepaald dan door de chemische samenstelling.
 • Een 'complex object' is een object dat is samengesteld uit meer dan één voorwerp.
 • Voorwerpen die zijn samengesteld of met elkaar zijn verbonden in complexe objecten blijven voorwerpen, zolang ze een speciale vorm, oppervlak of patroon behouden of zolang ze geen afval worden.

 

4. Pas uw gegevens aan
 • Bepaal hoe het voorwerp of het complexe object (product) moet worden geïdentificeerd in de kennisgeving:
  • Naam van het voorwerp, andere namen (zoals merk, model, type)
  • Identificatie van het primaire voorwerp, andere identificaties van het voorwerp (zoals EAN (European Article Number), GTIN (Global Trade Item Number), GPC (Universal Product Code), catalogusnummer, ECHA-voorwerpidentificatie, onderdeelnummer).
  • Voorwerpcategorie: Identificatie van het voorwerp of het complexe object vanuit een geharmoniseerde lijst op basis van functie/gebruik (de geïntegreerde tarieflijst van de Europese Unie – TARIC, gebaseerd op de gecombineerde nomenclatuur (CN) in bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad).
  • Is het voorwerp geproduceerd of samengesteld in de EU?
 • Eigenschappen: Verzamel de eigenschap(pen) van het voorwerp of van het complexe object die kunnen helpen om het gerapporteerde voorwerp of complexe object te onderscheiden van soortgelijke voorwerpen of complexe objecten. Bijvoorbeeld hoogte, lengte, breedte, diameter, dichtheid, gewicht, volume, kleur.
 • Stel de aanwijzingen voor veilig gebruik op die vereist zijn voor de voorwerpen als zodanig en in complexe objecten. Ook aanwijzingen voor ontmanteling kunnen worden opgenomen.
 • Componenten van complexe objecten: Een kennisgeving betreffende een complex object moet de informatie bevatten over de componenten die SVHC's bevatten (in de kandidatenlijst) in een concentratie van meer dan 0,1 % w/w en de specificatie van de aanwezigheid van het gekoppelde voorwerp in het complexe object.
 • Verzamel de informatie over de stof(fen) in de kandidatenlijst die het voorwerp bevat:
  • identificatie van de stof in de kandidatenlijst;

  • identificatie van de versie van de kandidatenlijst;

  • concentratiebereik van de stof in de kandidatenlijst die het voorwerp bevat, en

  • identificatie van de materiaalcategorie van het voorwerp of de mengselcategorie waarin de stof in de kandidatenlijst aanwezig is. De stof in de kandidatenlijst is of aanwezig in het materiaal waarvan het voorwerp is gemaakt, of in een mengsel dat in het voorwerp is opgenomen tijdens een eerdere bewerking (bijvoorbeeld coating).

 • Controleer de gedetailleerde lijst met alle informatievereisten en het SCIP IUCLID-formaat om de juiste manier te vinden om uw gegevens aan te passen.

 

5. Bereid uw dossier voor ten behoeve van indiening

ECHA heeft een geharmoniseerd IUCLID-formaat vastgesteld voor indiening van de vereiste informatie in de SCIP-database.

Kijk voor aanvullende informatie op onze webpagina met SCIP-tools.

6. Een kennisgeving indienen