Stappen

Het vaststellen van een nieuwe beperking op het vervaardigen, in de handel brengen of gebruik van stoffen omvat de volgende hoofdstappen:

1. Voorbereiding

Een lidstaat, de Europese Commissie of ECHA kunnen bezorgd zijn dat een bepaalde stof een risico vormt voor de gezondheid van de mens of het milieu. Als dit het geval is, worden er voorbereidingen getroffen om het probleem verder te onderzoeken.

2. Kennisgeving van de intentie om een beperkingsdossier op te stellen

Als de lidstaat, de Commissie of ECHA concludeert dat een beperking het beste vervolg lijkt te zijn, moet hij/zij melding maken van het plan om een beperkingsdossier op te stellen. ECHA houdt een register van intenties bij dat openbaar toegankelijk is op de ECHA-website. Dit stelt belanghebbenden in staat om hun bijdragen aan de procedure voor te bereiden.

3. Het beperkingsdossier opstellen

Het beperkingsdossier bevat informatie over gevaren en risico's, beschikbare informatie over alternatieven en een motivering van beperkingen op communautair niveau. Het dossier moet aantonen dat een beperking het meest geschikte instrument voor risicobeheersing is om de vastgestelde risico's het hoofd te bieden. Het beperkingsdossier kan ook een analyse bevatten van de sociaaleconomische gevolgen. Het voorstel moet worden opgesteld volgens de eisen in bijlage XV bij de REACH-verordening. Het dossier moet binnen twaalf maanden na kennisgeving in het register van intenties worden ingediend.

4. Het beperkingsdossier indienen

Huidige lidstaten kunnen beperkingsvoorstellen indienen per e-mail of via CIRCA BC.

5. Conformiteit controleren

De comités controleren of het ingediende beperkingsdossier voldoet aan de eisen in bijlage XV bij de REACH-verordening.

6. Openbare raadpleging over het beperkingsrapport

Beperkingsrapporten die voldoen aan de voorschriften worden gepubliceerd op de ECHA-website, met uitzondering van vertrouwelijke informatie. Belanghebbenden kunnen opmerkingen over het beperkingsrapport en ondersteunende documenten indienen binnen zes maanden na hun publicatiedatum.

7. Advies van het Forum

Het Forum kan het RAC en het SEAC adviseren over de mogelijkheid tot handhaving van de voorgestelde beperking.

8. Het opstellen en vaststellen van het RAC-advies

Binnen negen maanden na de datum van publicatie van het beperkingsrapport wordt door RAC een advies opgesteld en vastgesteld op basis van het beperkingsdossier en de opmerkingen die tijdens de openbare raadpleging zijn ontvangen.

9. Het opstellen van en bereiken van overeenstemming over het ontwerpadvies van het SEAC

Binnen negen maanden na de datum van publicatie van het beperkingsrapport wordt door het SEAC een ontwerpadvies opgesteld en overeengekomen op basis van het beperkingsdossier, de sociaaleconomische gevolgen en de opmerkingen en sociaaleconomische informatie die tijdens de openbare raadpleging zijn ontvangen.

10. Openbare raadpleging over het ontwerpadvies van het SEAC

Het ontwerpadvies van het SEAC en het definitieve advies van het RAC worden op de ECHA-website geplaatst. Belanghebbenden kunnen binnen 60 dagen na publicatie opmerkingen over het ontwerpadvies van het SEAC indienen.

11. Het opstellen en vaststellen van het SEAC-advies

Bij het opstellen en vaststellen van het definitieve advies houdt het SEAC rekening met de opmerkingen op zijn ontwerpadvies.

12. Verzending van de adviezen naar de Commissie

ECHA stuurt de adviezen van het RAC en het SEAC samen met relevante achtergronddocumenten naar de Europese Commissie. Deze worden ook op de ECHA-website gepubliceerd.

13. Het opstellen en vaststellen van het beperkingsbesluit

Binnen drie maanden na ontvangst van de adviezen van beide comités stelt de Commissie een ontwerpwijziging van de lijst van beperkingen op.

Als de Raad of het Europees Parlement geen bezwaar hebben tegen de beperking, wordt deze door de Commissie vastgesteld. Het beperkingsbesluit wordt in het Publicatieblad gepubliceerd als een wijziging van bijlage XVII van de REACH-verordening.

14. In acht nemen van beperkingen

Zodra de beperking van de stof is vastgesteld, moet de industrie deze naleven. Met de industrie wordt iedereen bedoeld die in de beperking wordt genoemd, zoals fabrikanten, importeurs, distributeurs, downstreamgebruikers of detailhandelaren.

15. Handhaving van de beperking

De lidstaten zijn verantwoordelijk voor handhaving van de beperking.

Categories Display

Getagd als:

(klik op de tag om te zoeken naar relevante inhoud)