Actoren

De belangrijkste actoren in de beperkingenprocedure zijn:

1. Indiener (lidstaat of ECHA)

De indiener van een beperkingsdossier kan een lidstaat zijn of ECHA op verzoek van de Europese Commissie. ECHA kan ook een beperking voorstellen voor voorwerpen die stoffen bevatten die zijn opgenomen in de autorisatielijst (bijlage XIV).

2. Belanghebbenden

Belanghebbenden zijn burgers, organisaties, bedrijven en instanties anders dan de indiener. Zij kunnen uit de EU komen of van daarbuiten. Zij mogen tijdens de openbare raadpleging opmerkingen en informatie verstrekken.

3. ECHA

3.1 Secretariaat

Het ECHA-secretariaat ondersteunt de Comités en het Forum door op efficiënte en transparante wijze de best mogelijke wetenschappelijke, technische en regelgevende diensten te verlenen.

3.2 Comités en het Forum

3.2.1 Comité risicobeoordeling (RAC)

Het RAC stelt een advies op over de vraag of de voorgestelde beperkingen adequaat zijn voor het verminderen van het risico voor de gezondheid van de mens en/of het milieu na bestudering van de relevante delen van het beperkingsdossier en de opmerkingen die door belanghebbenden zijn ingediend.

3.2.2 Comité sociaaleconomische analyse (SEAC)

Het SEAC stelt een advies op over de voorgestelde beperking en de sociaaleconomische gevolgen ervan na bestudering van de relevante delen van het beperkingsdossier en de sociaaleconomische gevolgen. Bij het opstellen van zijn advies houdt het SEAC ook rekening met de opmerkingen en de sociaaleconomische analyses die door belanghebbenden zijn ingediend.

3.2.3 Het Forum voor de uitwisseling van handhavingsinformatie (het Forum)

Het Forum kan advies geven over de mogelijkheid tot handhaving van het beperkingenvoorstel.

4. Europese Commissie

De adviezen van het RAC en het SEAC worden naar de Europese Commissie gestuurd. De Commissie stelt een ontwerpwijziging op voor de lijst met beperkingen in bijlage XVII bij de REACH-verordening.

Als de Raad en het Europees Parlement geen bezwaar hebben tegen de wijziging (via het ‘comité regelgeving met toetsing') stelt de Commissie het besluit vast en voegt zij de beperking toe aan bijlage XVII.

5. Industrie

Als de beperking is vastgesteld moet de industrie deze naleven. Met industrie wordt iedereen bedoeld die in de beperking wordt genoemd, zoals fabrikanten, importeurs, distributeurs, downstreamgebruikers of detailhandelaren.

6. Lidstaten

De lidstaten zijn verantwoordelijk voor handhaving van de beperkingen.

Categories Display

Getagd als:

(klik op de tag om te zoeken naar relevante inhoud)