Kennisgevingen van toegelaten downstreamgebruik

De autorisatieaanvragen kunnen betrekking hebben op het gebruik van een bepaalde stof door de aanvrager, de toepassingen verderop in de toeleveringsketen of beide.

Downstreamgebruikers die onder een autorisatie vallen die hogerop in de toeleveringsketen is verleend, moeten ECHA in kennis stellen van hun gebruik van de stof. Deze eis is gebaseerd op artikel 66 van REACH.

ECHA houdt een register bij van de kennisgevingen van downstreamgebruikers en geeft de informatie door aan de bevoegde autoriteiten van de lidstaten.

De onderstaande grafiek geeft een overzicht van alle kennisgevingen van downstreamgebruikers die tot dusver zijn ontvangen. Voor de volledigheid worden voor de respectieve stoffen ook de verleende autorisaties gepresenteerd. ECHA zal de informatie om de drie maanden bijwerken.

Meer informatie over de geografische verdeling van de toepassingen is beschikbaar onder “Kaarten en grafieken”.

Informatie die via individuele kennisgevingen is verzameld, wordt getoond onder “Register van kennisgevingen”.

De verstrekte informatie is gebaseerd op kennisgevingen van gebruikers. Daarom kunnen er onnauwkeurigheden voorkomen. Lees in dit verband ook de juridische mededeling van ECHA.

Achtergrond:

Voor zeer zorgwekkende stoffen (SVHC’s) kunnen autorisaties worden verleend als een aanvrager kan aantonen dat het risico van het gebruik van de stof afdoende wordt beheerst of dat de sociaaleconomische voordelen zwaarder wegen dan de risico’s en er geen geschikte alternatieven zijn. Alle autorisaties zijn onderworpen aan een in de tijd beperkte beoordelingstermijn. Het autorisatieproces heeft tot doel ervoor te zorgen dat SVHC’s geleidelijk worden vervangen door minder gevaarlijke stoffen of technologieën wanneer technisch en economisch haalbare alternatieven beschikbaar zijn. Voor meer informatie over de autorisatieprocedure, zie de links op deze pagina.

Voor meer informatie over de openbare versie van het kennisgevingsregister en de doelstellingen daarvan, zie “Informatie over kennisgevingen van downstreamgebruikers die door ECHA zijn gepubliceerd”.

Authorised uses per SVHC since 2016 (cumulative)*)

Graph

*) Includes only substances for which there are upstream authorisations. For information including other substances from the Authorisation List, see ‘Statistics on received applications’.

AH = authorisation holders, DU = downstream users.

12 resultaten.
1,2-Dichloroethane 203-458-1 107-06-2

Bis(2-ethylhexyl)phthalate (DEHP) 204-211-0 117-81-7

Chromium trioxide 215-607-8 1333-82-0

Dibutyl phthalate (DBP) 201-557-4 84-74-2

Hexabromocyclododecane (HBCDD) - -

Lead chromate molybdate sulphate red 235-759-9 12656-85-8

Lead sulfochromate yellow 215-693-7 1344-37-2

Pentazinc chromate octahydroxide 256-418-0 49663-84-5

Potassium chromate 232-140-5 7789-00-6

Potassium dichromate 231-906-6 7778-50-9

Sodium chromate 231-889-5 7775-11-3

Trichloroethylene (TCE) 201-167-4 79-01-6

12 resultaten.Categories Display

Getagd als:

(klik op de tag om te zoeken naar relevante inhoud)