Actoren

De voornaamste actoren in de autorisatieaanvraagprocedure zijn:

1. De aanvrager

De aanvrager kan een fabrikant, een importeur of een downstreamgebruiker zijn van een stof waarvoor autorisatie vereist is (opgenomen in bijlage XIV). De aanvrager kan een autorisatie aanvragen voor eigen gebruik of voor gebruik waarvoor hij voornemens is de stof in de handel te brengen. Een aanvraag kan worden ingediend door een of meer personen, voor een of meer stoffen waarop de definitie voor groep van stoffen in punt 1.5 van bijlage XI van de REACH-verordening van toepassing is, en voor een of meer vormen van gebruik.

Indien de Commissie het gebruik van de stof toestaat, moeten de autorisatiehouders zich aan de voorwaarden van de autorisatie houden wanneer zij de stof in de handel brengen en/of gebruiken. De autorisatiehouders moeten het veiligheidsinformatieblad bijwerken en het autorisatienummer op het etiket vermelden voordat zij de stof of een mengsel dat de stof bevat in de handel brengen.

2. ECHA

2.1 ECHA-comités

Het Comité risicobeoordeling en het Comité sociaaleconomische analyse geven hun advies over een autorisatieaanvraag.

2.1.1 Comité risicobeoordeling (RAC)

Het RAC stelt een advies over de aanvraag op, waaronder een beoordeling van het risico voor de gezondheid van de mens en/of voor het milieu van de in de aanvraag beschreven vorm(en) van gebruik van de stof, met inbegrip van de geschiktheid en de doeltreffendheid van de risicobeheersmaatregelen, en, indien relevant, een beoordeling van de risico's die aan de mogelijke alternatieven verbonden zijn.

2.1.2 Comité sociaaleconomische analyse (SEAC)

Het SEAC stelt een advies over de aanvraag op, waaronder een beoordeling van de sociaaleconomische factoren en de beschikbaarheid, geschiktheid en technische haalbaarheid van alternatieven met betrekking tot de in de aanvraag beschreven vorm(en) van gebruik van de stof, en van eventuele informatie over alternatieven die door belanghebbende derden is ingediend.

2.2 ECHA-secretariaat

Het ECHA-secretariaat verstrekt aanvragers richtsnoeren en hulpmiddelen voor de voorbereiding van hun aanvraag. Het secretariaat verleent ook ondersteuning aan de ECHA-comités door op doelmatige en transparante wijze diensten aan te bieden op wetenschappelijk, technisch en regelgevingsgebied.

3. Belanghebbende partijen

Dit kunnen burgers, organisaties, bedrijven en overheden zijn, uit de EU of van elders. Zij kunnen tijdens de raadplegingsprocedure voor aanvragen of voor herbeoordelingen van autorisaties informatie verstrekken over alternatieve stoffen of technologieën.

4. De Europese Commissie

De adviezen van het RAC en het SEAC worden aan de Europese Commissie gezonden. De Commissie stelt binnen drie maanden na ontvangst van de adviezen van het Agentschap een ontwerpbesluit betreffende de autorisatie op. Vervolgens stelt de Commissie het definitieve besluit tot verlening of weigering van de autorisatie vast, waarna een samenvatting van het besluit in het Publicatieblad van de Europese Unie wordt bekendgemaakt en voor het publiek beschikbaar wordt gesteld in een door ECHA beheerde databank.

5. Downstreamgebruikers

Een downstreamgebruiker mag de stof gebruiken als aan een actor hogerop in de toeleveringsketen autorisatie is verleend voor dat gebruik. De downstreamgebruiker moet zich aan de voorwaarden van de autorisatie houden en ECHA van het gebruik van de stof in kennis stellen.

Categories Display

Getagd als:

(klik op de tag om te zoeken naar relevante inhoud)