REACH

 

REACH is een verordening van de Europese Unie die is aangenomen om de gezondheid van de mens en het milieu beter te beschermen tegen de risico's die chemische stoffen kunnen opleveren en tegelijkertijd het concurrentievermogen van de chemische industrie in de EU te verbeteren. Ook bevordert deze verordening alternatieve methoden voor de gevarenbeoordeling van stoffen om het aantal dierproeven te verminderen.

Stofidentiteit

Voor de meeste REACH-procedures is het noodzakelijk dat de stofidentificatie ondubbelzinnig is. Actoren in de toeleveringsketen moeten voldoende informatie hebben over de identiteit van hun stof.

Procedures

 

Image

Ondernemingen zijn verantwoordelijk voor het verzamelen van informatie over de eigenschappen en gebruiken van stoffen die zij vervaardigen of importeren met een ton per jaar of meer. Ze moeten ook een beoordeling maken van de gevaren en de potentiële risico's die de stof oplevert.

Image

ECHA en de lidstaten beoordelen de door bedrijven ingediende informatie om de kwaliteit van de registratiedossiers en testvoorstellen te onderzoeken en om vast te stellen of een bepaalde stof een risico met zich brengt voor de menselijke gezondheid of het milieu.

 

Image

De autorisatieprocedure is bedoeld om er zeker van te zijn dat de risico's van zeer zorgwekkende stoffen op de juiste wijze worden beheerst en dat deze stoffen geleidelijk worden vervangen door geschikte alternatieven, terwijl tegelijkertijd het goed functioneren van de interne markt van de EU wordt gewaarborgd.

Image

Beperkingen zijn een hulpmiddel om de volksgezondheid en het milieu tegen de onaanvaardbare risico's van chemische stoffen te beschermen. Beperkingen kunnen de vervaardiging, het in de handel brengen of het gebruik van een stof limiteren of verbieden.

 

Downstreamgebruikers

Image

U bent een downstreamgebruiker als u een stof als zodanig of in een preparaat gebruikt bij industriële activiteiten of beroepsactiviteiten.

Stoffen in voorwerpen van de lijst van stoffen die in aanmerking komen

Image

De identificatie van een stof als een zeer zorgwekkende stof (SHVC) en het opnemen daarvan in de lijst van stoffen die in aanmerking komen, schept bepaalde juridische verplichtingen voor importeurs, producenten en leveranciers van het voorwerp dat een dergelijke stof bevat.

 

Nanomaterialen onder REACH en CLP

Image

Nanotechnologie breidt zich snel uit en wordt gebruikt in verschillende toepassingsgebieden, zoals de gezondheidszorg, gebruiksartikelen zoals cosmetica en elektronica, energietechnologieën, levensmiddelen en de landbouw.

Gifcentra

Image

De website van de gifcentra is opgericht als verzamelplaats waar de instrumenten en de vormvereisten staan waarmee bedrijven informatie moeten indienen bij de aangewezen organen en gifcentra.