Verordening over voorafgaande geïnformeerde toestemming

De verordening inzake voorafgaande geïnformeerde toestemming (Prior Informed Consent of PIC, Verordening (EU) nr. 649/2012) regelt de in- en uitvoer van bepaalde gevaarlijke chemische stoffen en legt verplichtingen op aan bedrijven die deze chemische stoffen naar niet-EU-landen willen uitvoeren. Zij geeft binnen de Europese Unie uitvoering aan het Verdrag van Rotterdam inzake de procedure voor voorafgaande geïnformeerde toestemming ten aanzien van bepaalde gevaarlijke chemische stoffen en pesticiden in de internationale handel.

Inzicht in de PIC-verordening

 

Wetgeving

Toepassingsgebied en processen

 

Image

De PIC-verordening bevat drie reeksen bepalingen in verband met de uitvoer van chemische stoffen:

  • voor chemische stoffen opgenomen in bijlage I moet de procedure voor kennisgeving van uitvoer (Deel 1) worden gerespecteerd en moet worden voldaan aan de vereisten voor uitdrukkelijke toestemming (Delen 2 en 3). Deze lijst van chemische stoffen wordt regelmatig bijgewerkt in navolging van regelgevingsmaatregelen op grond van EU-wetgeving en ontwikkelingen in het kader van het Verdrag van Rotterdam;
  • chemische stoffen vermeld in bijlage V zijn verboden voor uitvoer;
  • alle chemische stoffen die worden uitgevoerd moeten voldoen aan de voorschriften inzake verpakking en etikettering krachtens de CLP-verordening (Verordening (EG) nr. 1272/2008) en aan andere relevante EU-wetgeving.

Lijst van chemische stoffen: bijlage I

 
Image

In een EU-lidstaat gevestigde exporteurs moeten melding maken van hun voornemen om bepaalde chemische stoffen naar een land buiten de EU te exporteren.
 

Image

De uitvoer van chemische stoffen die in de delen 2 en 3 van bijlage I bij de PIC-verordening zijn genoemd, dient niet alleen te voldoen aan de kennisgevingsverplichting, maar dient ook vergezeld te gaan van een geldige uitdrukkelijke toestemming gegeven door de aangewezen nationale instantie van het invoerende land buiten de EU.