Naar content
Naar content

Register van intenties

Register van intenties

Dossiers voor de identificatie van zeer zorgwekkende stoffen (SVHC's) en dossiers voor het voorstellen van beperkingen (bijlage XV van REACH) kunnen door ECHA (op verzoek van de Commissie) of lidstaten worden opgesteld. Dossiers voor het voorstellen van geharmoniseerde indeling en etikettering van stoffen kunnen door MSCA's en fabrikanten, importeurs of downstreamgebruikers worden opgesteld.

Het openbare register van intenties (RoI) stelt belanghebbende partijen in staat kennis te nemen van de stoffen waarvoor het voornemen bestaat een CLH-, SVHC- of beperkingsdossier in te dienen. Hierdoor krijgen belanghebbende partijen tijd om zich voor te bereiden op het geven van commentaar later in de respectieve procedure. Het voorkomt ook dubbel werk en stimuleert de samenwerking tussen potentiële dossierindieners.

In het register kunt u controleren of een andere dossierindiener al eerder aan een bijlage XV- of CLH-dossier voor een bepaalde stof heeft gewerkt of op dit moment een dergelijk dossier voorbereidt. Hierbij moet worden opgemerkt dat de lidstaat binnen de procedure voor beperkingen wettelijk verplicht is het Agentschap op de hoogte te stellen van zijn voornemen een bijlage XV-beperkingsdossier op te stellen (artikel 69, lid 5, van REACH).

Na succesvolle indiening van de dossiers wordt een proces van openbare raadpleging gestart waarbij betrokken partijen worden uitgenodigd opmerkingen over het voorstel in te dienen. Naar aanleiding van het commentaar dat tijdens de openbare raadpleging is ontvangen, worden de voorstellen besproken in de respectieve comités (het Comité Risicobeoordeling (RAC) voor CLH en beperkingen, het Comité sociaal-economische analyse (SEAC) voor beperkingen en het Comité lidstaten (MSC) voor SVHC's).

Belanghebbenden wordt derhalve geadviseerd regelmatig het RoI, de pagina's over openbare raadplegingen en de RAC-, SEAC-, en MSC-pagina's te raadplegen.

Het register van intenties bestaat uit drie afzonderlijke onderdelen:

Categories Display

Getagd als:

(klik op de tag om te zoeken naar relevante inhoud)


Route: .live1