Occupational exposure limits – Consultations on OEL recommendation

Occupational exposure limits – Consultations on OEL recommendation

Als onderdeel van de procedure voor de vaststelling van grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling (OEL’s) stelt ECHA een wetenschappelijk verslag op en legt dit ter behandeling voor aan het Comité risicobeoordeling (RAC). Het verslag van ECHA, samen met de informatie die tijdens de raadplegingen is verstrekt, vormt de bijlage bij het advies van het RAC, dat in de plenaire vergaderingen van het RAC is besproken. De raadplegingen worden gehouden om de partijen de mogelijkheid te geven opmerkingen te maken over het verslag en het RAC te ondersteunen bij het opstellen van een advies over grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling.

De partijen wordt verzocht opmerkingen te maken over de OEL-voorstellen die voor raadpleging zijn voorgelegd en in onderstaande tabel met stoffen zijn vermeld.

Zie de pagina over de OEL-beoordelingen van stoffen voor een volledig overzicht van de OEL-activiteiten met betrekking tot de desbetreffende stof. 

Let op: De ECHA-comités houden bij hun advies geen rekening met de opmerkingen die na de uiterste datum zijn ontvangen, en alleen de opmerkingen over het onderwerp van het verzoek worden in aanmerking genomen.

De raadplegingen worden om 23.59 uur (tijd in Helsinki – OET, OEZT) afgesloten.

Vertrouwelijkheid

De ingediende informatie kan al dan niet vertrouwelijk zijn. Indien u informatie als vertrouwelijk aanmerkt, moet u dit motiveren. Informatie die als vertrouwelijk wordt aangemerkt, wordt alleen ter beschikking gesteld van ECHA, met inbegrip van zijn comités, de bevoegde autoriteiten van de lidstaten en de Europese Commissie, indien van toepassing. Indien u vertrouwelijke informatie verstrekt, verzoeken wij u vriendelijk ook een niet-vertrouwelijke versie van de informatie in te dienen. De niet-vertrouwelijke opmerkingen en bijlagen worden na afloop van de raadpleging op de ECHA-website gepubliceerd.

There are currently no ongoing consultations.
 
1,2-dihydroxybenzene,pyrocatechol 204-427-5 120-80-9 03/06/2024 ECHA scientific report Details
Silicon carbide fibres 206-991-8
409-21-2
308076-74-6
03/06/2024 ECHA scientific report Details