Juridische mededeling

Het Europees Agentschap voor chemische stoffen (“ECHA”) beoogt met deze website (de “ECHA-website) de publieke toegang tot informatie over zijn activiteiten te verbeteren en te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit de wetgevingshandelingen die binnen zijn mandaat vallen.

ECHA streeft ernaar om deze informatie en materialen actueel en accuraat te houden, voor zover dit redelijkerwijs mogelijk is. De informatie op de ECHA-website is niet noodzakelijk allesomvattend, volledig, nauwkeurig of actueel. Indien ECHA opmerkzaam worddt gemaakt op fouten, zal het trachten die zo snel mogelijk te verbeteren.

Door de ECHA-website te raadplegen of te gebruiken gaat u akkoord met de hieronder beschreven voorwaarden. Deze voorwaarden gelden onverminderd de specifieke voorwaarden die van toepassing zijn op IT-tools die op de ECHA-website worden aangeboden, waaronder bijvoorbeeld REACH-IT.

1. Afwijzing van aansprakelijkheid

ECHA aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik van de ECHA-website.

De informatie op de ECHA-website heeft een algemeen karakter en is niet gericht tot specifieke personen of organisaties; de verstrekte informatie mag niet worden beschouwd als professioneel of juridisch advies.

Onverminderd de eerste alinea van paragraaf 3 van deze juridische mededeling worden de op de ECHA-website ter beschikking gestelde informatie, documenten, gegevens en databanken, met inbegrip van materialen die door derden worden aangeboden, “als zodanig” aangeboden, zonder enige garantie, expliciet dan wel impliciet, of voortvloeiend uit statuten, gewoonte, handelspraktijken of handelsgewoonten.

ECHA kan niet garanderen dat een document op de ECHA-website een precieze weergave van een officieel aangenomen tekst is. In geval van onenigheid prevaleert altijd de tekst van het Publicatieblad of, indien van toepassing, de informatie, waarnaar in paragraaf 3 hieronder wordt verwezen.

ECHA probeert problemen met het gebruik van de ECHA-website door technische storingen zoveel mogelijk te voorkomen. Sommige gegevens of informatie op de ECHA-website kunnen evenwel in bestanden of formaten gemaakt of opgemaakt zijn die niet foutloos zijn. ECHA kan daarom niet garanderen dat de dienstverlening niet zal worden verstoord of anderszins door dergelijke problemen zal worden gehinderd. ECHA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor dergelijke problemen (storingen, computervirussen, aanpassingen van de inhoud enzovoort), die zich als gevolg van het gebruik van de ECHA-website of van daaraan gekoppelde externe websites voordoen.

Met uitzondering van gevallen van fraude of opzet kan ECHA niet aansprakelijk worden gesteld (op grond van een overeenkomst of anderszins) voor directe, speciale, indirecte, incidentele, punitieve, exemplarische schade of gevolgschade (met inbegrip van, maar niet beperkt tot verlies van tijd, inkomsten, winst, klanten, gegevens), voor beslissingen en maatregelen die door een willekeurige partij zijn genomen op basis van de documenten, informatie, en gegevens die op de ECHA-website worden aangeboden, voor elke vorm van verstoring van de gegevens, informatie of om het even welke andere aspecten van de ECHA-website of voor frauduleus gebruik van de ECHA-website door derden. Indien aansprakelijkheid niet door de wet kan worden uitgesloten, blijft deze beperkt tot feitelijk geleden en directe financiële schade, voor zover deze niet veroorzaakt is door aantoonbare nalatigheid van de partij die de ECHA-website gebruikt, hetzij namens zichzelf, hetzij namens een andere partij, waarbij dit gebruik niet beperkt is tot raadpleging (hierna “gebruiker” genoemd).

Deze verklaring van afwijzing van aansprakelijkheid is in de ruimst mogelijke zin binnen de geldende wetgeving van toepassing. Niets in deze verklaring is echter bedoeld om de aansprakelijkheid van ECHA te beperken op een manier of in een mate die in strijd is met bindende vereisten, zoals vastgelegd in toepasselijke nationale wetgeving, noch om de aansprakelijkheid van ECHA uit te sluiten met betrekking tot aangelegenheden waarvoor aansprakelijkheid uit hoofde van die wetgeving niet mag worden uitgesloten.

2. Beperkt gebruik van de ECHA-website

Het is de gebruiker niet toegestaan de ECHA-website te gebruiken om redenen of voor doeleinden die op welke wijze dan ook onwettig, lasterlijk, schadelijk, kwetsend, beledigend, laakbaar of aanstootgevend zijn, noch vanuit of via de ECHA-website enigerlei materiaal te verzenden of op de ECHA-website te publiceren dat op welke wijze dan ook onwettig, lasterlijk, schadelijk, kwetsend, beledigend, laakbaar of aanstootgevend is.

3. Op de ECHA-website gepubliceerde informatie

Naast algemene informatie over zijn operationele activiteiten publiceert ECHA op de ECHA-website de authentieke versies van de volgende lijsten en informatie:

 • Lijst van zeer zorgwekkende stoffen (SVHC’s) die voor verplichte autorisatie in aanmerking komen. Artikel 59, lid 10, van Verordening (EG) nr. 1907/2006 (de REACH-verordening) verplicht ECHA deze lijst van zeer zorgwekkende stoffen op de ECHA-website te publiceren en te actualiseren. Deze lijst wordt beschouwd als de enige authentieke versie.
 • De lijst van relevante stoffen en leveranciers op grond van Verordening (EU) nr. 528/2012 (de “Biocidenverordening”). Artikel 95, lid 1, en artikel 95, lid 7, van de Biocidenverordening verplicht ECHA de lijst van relevante stoffen en leveranciers op de ECHA-website te publiceren en te actualiseren. Deze lijst wordt beschouwd als de enige authentieke versie.
 • Communautair voortschrijdend actieplan (CoRAP). Artikel 44, lid 2, van de REACH-verordening verplicht ECHA om de CoRAP-lijst op de ECHA-website te publiceren en te actualiseren. Deze lijst wordt beschouwd als de enige authentieke versie.
 • Bepaalde andere informatie, zoals, maar niet beperkt tot, individuele regelgevingsbesluiten en beslissingen van de raad van bestuur van ECHA (http://echa.europa.eu/about-us/the-way-we-work/procedures-and-policies/transparency).
De gebruiker zij erop gewezen dat ingevolge artikel 10 van de REACH-verordening (uitgebreide) onderzoekssamenvattingen die openbaar worden gemaakt op de ECHA-website, uitsluitend mogen worden gebruikt ten behoeve van registratie indien de potentiële registrant in het rechtmatige bezit is van, of toestemming heeft om voor de registratie te verwijzen naar het volledige onderzoeksverslag.

De CAS-informatie op de ECHA-website is eigendom van de American Chemical Society en het is niet toegestaan deze informatie te gebruiken of opnieuw te verspreiden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de American Chemical Society, behalve voor zover dit vereist is om de wettelijke voorschriften na te leven en/of voor verslagen die verplicht zijn op grond van nationaal recht of bestuurlijk beleid.

 

4. Beleid inzake koppelingen

4.1. Koppelingen van de ECHA-website naar externe websites

ECHA biedt koppelingen aan naar vele instellingen, organen en agentschappen van de Europese Unie, alsmede naar websites van derden die relevant zijn voor zijn werkzaamheden. De gebruiker moet zich daarbij van het volgende bewust zijn:

 • Wanneer de gebruiker via een door ECHA aangeboden koppeling een andere website bezoekt, gelden voor hem of haar de gebruiksvoorwaarden of het privacybeleid van die website.
 • ECHA biedt geen garanties noch aanvaardt enige aansprakelijkheid voor de inhoud of het gebruik van deze websites van derden.

Indien één van de koppelingen op de ECHA-website niet werkt, kan de gebruiker ECHA hiervan op de hoogte brengen, waarna ECHA het probleem zal verhelpen.

4.2. Koppelingen van externe websites naar de ECHA-website

ECHA staat organisaties en personen toe om koppelingen naar de ECHA-website te maken en moedigt dit ook aan, mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • Alle koppelingen naar webpagina’s moeten een koppeling naar deze juridische mededeling (http://echa.europa.eu/web/guest/legal-notice) bevatten.
 • Koppelingen naar de ECHA-website op een andere website mogen gebruikers van die andere website niet in verwarring brengen met betrekking tot de bron van de informatie op de ECHA-website. Op grond van deze juridische mededeling moet ECHA als bron worden vermeld.
 • Als gebruikers de ECHA-website via een externe koppeling bezoeken, moet het voor hen duidelijk zijn dat zij informatie onder ogen hebben die kosteloos en niet-exclusief is.
 • Koppelingen mogen niet de indruk wekken dat ECHA de doelstellingen of inhoud onderschrijft of ondersteunt van om het even welke producten of diensten, of van om het even welke wetenschappelijke of administratieve publicatie van de informatie of tekst in de context waarin een koppeling is geplaatst.
 • Als koppelingen worden geplaatst op een website die gebruik maakt van deelvensters, mag de inhoud van de ECHA-website niet zodanig op de website zijn weergegeven dat er bij gebruikers verwarring kan bestaan over de oorsprong van de inhoud. In dergelijke gevallen moet bovendien worden aangegeven dat deze juridische mededeling (http://echa.europa.eu/web/guest/legal-notice) van toepassing is op de ECHA-website.

 

5. Accreditaties

ECHA accrediteert noch ondersteunt bedrijven.

6. Mededeling inzake intellectuele-eigendomsrechten

© Europees Agentschap voor chemische stoffen, 2007-2019.

Een deel van de informatie op de ECHA-website is onderworpen aan intellectuele-eigendomsrechten van derden (zie in het bijzonder de paragrafen 6.3, 6.4. en 7 hierna).

6.1. Gebruik van de informatie, documenten en gegevens op de ECHA-website

Met inachtneming van de voorwaarden van deze juridische mededeling en andere bindende beperkingen die door toepasselijke wetgeving worden opgelegd, mogen de informatie, documenten en gegevens op de ECHA-website gereproduceerd, verspreid en/of gebruikt worden voor niet-commerciële doeleinden, volledig dan wel gedeeltelijk, op voorwaarde dat ECHA als bron wordt vermeld: “Bron: Europees Agentschap voor chemische stoffen, http://echa.europa.eu/”. Deze bronvermelding moet in iedere versie van het materiaal worden opgenomen.

In de regel moet er voor iedere reproductie, verspreiding, vertaling, bewerking, indeling, aanpassing en/of ander gebruik van de informatie, documenten en gegevens op de ECHA-website voor commerciële doeleinden vooraf schriftelijke toestemming van ECHA worden verkregen. Alle verzoeken hiertoe moeten bij ECHA worden ingediend met behulp van het informatieaanvraagformulier op de contactpagina van ECHA.

In aanvulling op bovenstaande kunnen er specifieke voorwaarden gelden voor andere vormen van gebruik van materiaal waarvan ECHA de intellectuele-eigendomsrechten bezit of dat anderszins wordt beschermd.

6.2. Handelsmerken van ECHA

De handelsmerken van ECHA zijn het exclusieve eigendom ECHA. Zij mogen enkel na schriftelijke toestemming van ECHA gebruikt worden. Verzoeken hiertoe moeten bij ECHA worden ingediend met behulp van het informatieaanvraagformulier op de contactpagina van ECHA.

6.3. Beschermd materiaal van derden

De in paragraaf 6.1 vermelde toestemming is niet van toepassing op door derden verstrekte inhoud, voor zover relevant. Voor materiaal waarvan de intellectuele-eigendomsrechten in handen van een derde zijn, moet de gebruiker daarom de benodigde toestemming van de houder van de rechten verkrijgen om het materiaal te mogen reproduceren, verspreiden, of op andere wijze te gebruiken. ECHA is niet in de positie om de reproductie, verspreiding of het gebruik van materiaal van derden toe te staan of te verbieden.

In aanvulling op paragraaf 6.5, kan de reproductie, verspreiding of het verdere gebruik van informatie, documenten en gegevens op de ECHA-website en/of in de ECHA-databanken auteursrechtelijk beschermd zijn en kan het gebruik ervan zonder voorafgaande toestemming van de houder(s) van de rechten over de betreffende informatie, documenten en gegevens de eigendomsrechten van de houder(s) van de rechten schenden. ECHA aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor schendingen van het auteursrecht of andere schendingen in verband met informatie, documenten en gegevens die beschikbaar zijn gesteld op de ECHA-website.

6.4. ECHA-databanken

ECHA bezit de exclusieve rechten met betrekking tot het gebruik, de vermenigvuldiging en het beschikbaar stellen aan het publiek van de volledige databanken, of een substantieel deel ervan, die ter beschikking worden gesteld op de ECHA-website (een databank moet worden opgevat als een verzameling onafhankelijke werken, gegevens of andere materialen die op systematische of methodologische wijze zijn ingedeeld en op elektronische of andere wijze individueel kunnen worden geraadpleegd). De inhoud van de databanken kan echter ook onderworpen zijn aan reeds bestaande rechten van derden (zie paragrafen 6.3 en 7).

Het is verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ECHA ECHA-databanken geheel of gedeeltelijk te kopiëren. Alle verzoeken hiertoe moeten bij ECHA worden ingediend met behulp van het informatieaanvraagformulier op de contactpagina van ECHA.

6.5. Downloaden van materiaal

Bepaalde materialen, zoals lijsten, zoekresultaten, adviezen van comités, beslissingen van ECHA, informatiekaarten en korte profielen, kunnen van de ECHA-website worden gedownload. Met inachtneming van de voorwaarden van deze juridische mededeling, en met name paragraaf 6.1, geeft ECHA de gebruiker toestemming om deze materialen te downloaden en te kopiëren, op voorwaarde dat:

 • ECHA als bron wordt vermeld: “Bron: Europees Agentschap voor chemische stoffen, http://echa.europa.eu/”; deze bronvermelding, die in de originele versies voorkomt, moet in ieder kopie van het materiaal worden opgenomen;
 • de gebruiker niets doet dat de integriteit van de materialen op enigerlei wijze schaadt; en
 • de gebruiker geen databanken van de gedownloade materialen reproduceert, tenzij hiervoor schriftelijk toestemming is verleend (zie paragraaf 6.4).
 • Zonder hiermee alle andere rechten en rechtsmiddelen te beperken, waarover ECHA kan beschikken, eindigt de in het kader van deze paragraaf verleende toestemming automatisch wanneer de gebruiker een of meerdere van de voorwaarden van deze juridische mededeling schendt, in welk geval de gebruiker alle gedownloade materialen in zijn bezit onmiddellijk moet vernietigen.

 

7. Beschermd materiaal van derden (beschermd door andere rechten dan intellectuele-eigendomsrechten)

In aanvulling op paragraaf 6.3 en 6.4 kunnen materialen die door derden op de ECHA-website worden aangeboden, beschermd worden door andere rechten dan intellectuele-eigendomsrechten, bv. bepaalde informatie op grond van artikel 10 van de REACH-verordening. Voor materialen, waarvan andere rechten in handen van een derde zijn, moet de gebruiker daarom de benodigde toestemming van de houder van de rechten verkrijgen om ze te mogen reproduceren, verspreiden, of op andere wijze te gebruiken.

ECHA is niet in de positie om de reproductie, verspreiding of het gebruik van materiaal van derden toe te staan of te verbieden. ECHA aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor schendingen van dergelijke rechten in verband met informatie, documenten en gegevens die beschikbaar zijn gesteld op de ECHA-website.

8. Bescherming van persoonsgegevens

ECHA hecht veel waarde aan de persoonlijke levenssfeer van de gebruiker. Onverminderd cookies (zie paragraaf 11 hieronder) kan de gebruiker de ECHA-website bekijken zonder diens persoonsgegevens te hoeven vermelden. In sommige gevallen heeft ECHA uw persoonsgegevens evenwel nodig om u persoonlijke e-diensten te kunnen leveren, zoals ondersteuning door helpdesk, openbare raadplegingen of softwareapplicaties, in welk geval er specifieke gebruiksvoorwaarden van toepassing zullen zijn.

Voor het ECHA-beleid met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens en meer informatie over de bescherming van persoonsgegevens, wordt de gebruiker doorverwezen naar de webpagina van ECHA over de bescherming van persoonsgegevens:(http://echa.europa.eu/about-us/the-way-we-work/personal-data-protection).

Voor alle algemene vragen over het algemene privacybeleid van de ECHA-website kan de gebruiker contact opnemen met ECHA met behulp van het informatieaanvraagformulier op diens contactpagina.

9. Systematische gegevensverzameling

Het is verboden om de gehele ECHA-website of een substantieel deel ervan te gebruiken voor de systematische, geautomatiseerde verzameling van gegevens zoals scraping, datamining en het extraheren en hergebruiken van gegevens).

10. Diversen

10.1. Schending van de voorwaarden van deze juridische mededeling

Wanneer de gebruiker zich niet aan de voorwaarden van deze juridische mededeling houdt, kan dit gevolgen voor hem of haar hebben, met inbegrip van, maar geenszins beperkt tot, het ontzeggen van de toegang van de gebruiker tot de ECHA-website en de ECHA-databanken door blokkering van zijn of haar IP-adres.

De gebruiker kan bovendien aansprakelijk worden gesteld voor schade aan de ECHA-website of alle andere vormen van schade die direct of indirect zijn veroorzaakt door het feit dat de gebruiker met zijn of haar handelen de beschikbaarheid of toegankelijkheid van de ECHA-website heeft beperkt.

10.2. Toepasselijk recht en geschillenregeling

De voorwaarden in deze juridische mededeling zijn onderhavig aan het recht van de Europese Unie en indien noodzakelijk, aan de wetgeving van Finland. Alle geschillen waarvoor geen minnelijke schikking kan worden bereikt, worden voorgelegd aan de rechterlijke instanties van Finland.

11. Cookies op de ECHA-website

Om de ECHA-website zo goed mogelijk te kunnen laten functioneren, plaatst ECHA soms kleine bestanden, zogenaamde “cookies”, op het apparaat van de gebruiker.

11.1. Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein tekstbestand dat op de computer of de mobiele telefoon van de gebruiker wordt opgeslagen als hij of zij de ECHA-website bezoekt. Deze bestanden zorgen ervoor dat de ECHA-website de handelingen en voorkeuren van de gebruiker onthoudt (zoals inloggegevens, taal, tekstgrootte en andere displayvoorkeuren), zodat de gebruiker niet telkens zijn of haar voorkeuren hoeft in te voeren als hij of zij de ECHA-website bezoekt of van de ene naar de andere pagina navigeert.

11.2. Waarvoor gebruikt ECHA cookies op de ECHA-website?

Op een aantal pagina’s van de ECHA-website wordt gebruik gemaakt van cookies om de volgende instellingen te onthouden:

 • de weergavevoorkeuren van de gebruiker, zoals het contrast van het scherm of de tekstgrootte;
 • of de gebruiker reeds heeft geantwoord op een enquête waarin gevraagd werd of hij of zij de inhoud van de website nuttig vond (zodat de gebruiker niet nog eens om deelname wordt gevraagd);
 • of de gebruiker akkoord is gegaan (of niet) met het gebruik van cookies op de ECHA-website.
Hieronder wordt meer informatie gegeven over de cookies die op de ECHA-website worden gebruikt en uitgelegd waarom deze cookies worden gebruikt:

 

Naam Vervaldatum Beschrijving
Sessie-ID-cookies Einde van sessie Sessie-ID-cookies zijn bedoeld om de unieke gebruiker van de sessie te kunnen identificeren en aanwijzingen te ontvangen dat de gebruiker de ECHA-website actief gebruikt. De informatie die met behulp van deze cookie wordt verzameld, dient niet ter identificatie van de individuele gebruiker.
Cookie-melding 1 maand Slaat op dat de gebruiker akkoord is gegaan met het gebruik van cookies op de ECHA-website. Zolang de gebruiker niet akkoord is gegaan met de cookiemelding, wordt deze op iedere pagina weergegeven.
Gebruikersinstellingen 1 jaar COOKIE_SUPPORT geeft aan dat de gebruiker cookies ondersteunt. GUEST_LANGUAGE_ID geeft de taalvoorkeur van de gebruiker aan.
Google Analytics-cookies 2 jaar (om verschil te maken tussen gebruikers en sessies) 10 minuten (om de aanvraagsnelheid te vertragen) Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een dienst voor webanalyse van Google, Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies. De informatie die door de cookie over het gebruik van de ECHA-website door de gebruiker wordt gegenereerd (met inbegrip van zijn of haar IP-adres) wordt verzonden naar en opgeslagen door Google op haar servers in de Verenigde Staten. Google maakt gebruik van deze informatie om het gebruik van de ECHA-website door de gebruiker te beoordelen, om voor de beheerders van de ECHA-website verslagen van de activiteit op de ECHA-website op te stellen en om overige diensten met betrekking tot deze activiteit en het internetgebruik te bieden. Google kan deze informatie ook overdragen aan derden, indien zij wettelijk daartoe is verplicht of in het geval deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal het IP-adres van de gebruiker niet in verband brengen met andere gegevens die zij heeft opgeslagen. De gebruiker kan cookies weigeren door de toepasselijke instellingen in zijn of haar browser aan te brengen. Dit kan er echter toe leiden dat de gebruiker niet alle functies van de ECHA-website kan benutten. Door de ECHA-website te bezoeken, gaat de gebruiker ermee akkoord dat er gegevens over hem of haar door Google worden verzameld op voornoemde wijze en voor voornoemde doelstellingen. De gebruiker kan cookies weigeren door de Google Analytics Opt-out Browser Add-on te downloaden en te installeren. De add-on communiceert met Google Analytics JavaScript (ga.js) en geeft aan dat de informatie over het bezoek aan de ECHA-website niet mag worden doorgestuurd naar Google Analytics.
Waarschuwing Internet Explorer Einde van sessie ECHAIExplorerWarning slaat op dat de gebruiker akkoord is gegaan met de boodschap die getoond wordt als IE 7 wordt gebuikt. In deze boodschap wordt de gebruiker erop gewezen dat bepaalde functies van de website wellicht niet goed werken als IE 7 wordt gebruikt.
Afwijzing van aansprakelijkheid 1 maand Slaat op dat de gebruiker akkoord is gegaan met de voorwaarden van de juridische mededeling door het desbetreffende hokje aan te vinken. De juridische mededeling wordt weergegeven op de pagina “Search for Chemicals" (zoeken naar chemische stoffen), alsmede bij vrijwel alle zoekformulieren en “Stof bekijken”-portlets in het gedeelte “Informatie over chemische stoffen”.
AddThis-cookies 30 minuten tot 2 jaar _atuvc (2 jaar): zorgt ervoor dat de gebruiker de bijgewerkte telling ziet als hij of zij een pagina deelt.
_atuvs (30 minuten): wordt gebruikt in combinatie met de cookie __atuvc. Stelt de gebruiker in staat om inhoud te delen via sociale media en e-mail. Wanneer ECHA koppelingen aanbiedt naar diensten van derden die de gebruiker nuttig vindt, kan het voorkomen dat er een cookie op het apparaat van de gebruiker wordt geplaatst zodat deze diensten eenvoudiger kunnen worden gebruikt.
bt2 (8 maanden): stelt de gebruiker in staat om inhoud te delen via sociale media en e-mail. Wanneer ECHA koppelingen aanbiedt naar diensten van derden die de gebruiker nuttig vindt, kan het voorkomen dat er een cookie op het apparaat van de gebruiker wordt geplaatst zodat deze diensten eenvoudiger kunnen worden gebruikt.
di2 (2 jaar): stelt de gebruiker in staat om inhoud te delen via sociale media en e-mail. Wanneer ECHA koppelingen aanbiedt naar diensten van derden die de gebruiker nuttig vindt, kan het voorkomen dat er een cookie op het apparaat van de gebruiker wordt geplaatst zodat deze diensten eenvoudiger kunnen worden gebruikt.
loc (2 jaar): stelt de gebruiker in staat om inhoud te delen via sociale media en e-mail. Wanneer ECHA koppelingen aanbiedt naar diensten van derden die de gebruiker nuttig vindt, kan het voorkomen dat er een cookie op het apparaat van de gebruiker wordt geplaatst zodat deze diensten eenvoudiger kunnen worden gebruikt.
uid (2 jaar): stelt de gebruiker in staat om inhoud te delen via sociale media en e-mail. Wanneer ECHA koppelingen aanbiedt naar diensten van derden die de gebruiker nuttig vindt, kan het voorkomen dat er een cookie op het apparaat van de gebruiker wordt geplaatst zodat deze diensten eenvoudiger kunnen worden gebruikt.
uvc (2 jaar): stelt de gebruiker in staat om inhoud te delen via sociale media en e-mail. Wanneer ECHA koppelingen aanbiedt naar diensten van derden die de gebruiker nuttig vindt, kan het voorkomen dat er een cookie op het apparaat van de gebruiker wordt geplaatst zodat deze diensten eenvoudiger kunnen worden gebruikt.
vc (2 jaar): stelt de gebruiker in staat om inhoud te delen via sociale media en e-mail. Wanneer ECHA koppelingen aanbiedt naar diensten van derden die de gebruiker nuttig vindt, kan het voorkomen dat er een cookie op het apparaat van de gebruiker wordt geplaatst zodat deze diensten eenvoudiger kunnen worden gebruikt.

Het inschakelen van deze cookies is niet strikt noodzakelijk voor de werking van de ECHA-website, maar maakt de surfervaring van de gebruiker aangenamer. De gebruiker kan deze cookies wissen of blokkeren, maar dit kan ertoe leiden dat bepaalde functies van de ECHA-website niet naar behoren werken.

De door deze cookies verzamelde informatie wordt niet gebruikt om de persoonsgegevens van de gebruiker te achterhalen en de patroongegevens zijn volledig onder controle van ECHA. Deze cookies worden niet voor andere dan de hier beschreven doeleinden gebruikt.

11.3. Controle over het gebruik van cookies

De gebruiker kan het gebruik van cookies naar eigen inzicht instellen en/of cookies wissen – zie voor meer informatie aboutcookies.org. De gebruiker kan alle reeds op zijn of haar computer aanwezige cookies wissen en kan de meeste browsers zo instellen dat voorkomen wordt dat ze geplaatst worden. Als de gebruiker dit doet, kan het echter voorkomen dat hij of zij bij ieder bezoek van de website handmatig enkele voorkeuren moet instellen of dat bepaalde diensten en functies niet werken.

Versie 5 – 24/03/2017

Categories Display