Naar content
Naar content

Inventaris van indelingen en etiketteringen

Inventaris van indelingen en etiketteringen

Deze databank bevat indelings- en etiketteringsinformatie van fabrikanten en importeurs over hun aangemelde en geregistreerde stoffen. Er is ook een lijst van geharmoniseerde indelingen in opgenomen. De databank wordt regelmatig aangevuld met nieuwe en bijgewerkte kennisgevingen. Bijgewerkte kennisgevingen kunnen echter niet als dusdanig worden aangegeven omdat kennisgevingen met eenzelfde indeling worden samengevoegd voor weergavedoeleinden.

Indelingen afkomstig van gezamenlijke indieningen onder het REACH-registratieproces worden wel als zodanig gemarkeerd. Ga voor meer informatie over deze stoffen naar de databank van geregistreerde stoffen.

Houd er rekening mee dat sommige indelings- en etiketteringsinformatie eigendom kan zijn van derden. In dergelijk geval kan voor het gebruik van de informatie de voorafgaande toestemming van de eigenaar nodig zijn. Zie voor nadere informatie de juridische mededeling.

C&L Inventory Technical Issues

A technical issue affecting the C&L Inventory data was detected and this might affect the data displayed.

ECHA is working to fix the problem as quickly as possible.

We apologise for the inconvenience.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 18 June 2021
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
Classification Source  
α-Cyano-3-phenoxybenzyl-2,2-dichloro-1-(4-ethoxyphenyl)-1-cyclopropanecarboxylate (Cycloprothrin) and preparations containing it
613-404-2 63935-38-6
Skin Sens. 1
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS07 GHS09
Notified C&L View details
Potassium hydro(triisopropoxy)borate
255-747-7 42278-67-1
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
1,3-difluoro-4-nitrobenzene
207-167-0 446-35-5
Acute Tox. 3
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS06
Notified C&L View details
Ethyl 2-(dimethylamino)-1-phenylcyclohex-3-ene-1-carboxylate
241-281-1 17243-69-5
Acute Tox. 4
Eye Irrit. 2
Aquatic Chronic 3
GHS07
REACH registration C&L View details
Reaction product of: 3,5-bis-tert-butylsalicylic acid and aluminiumsulfate
420-310-3
Acute Tox. 4
Aquatic Chronic 2
GHS07 GHS09
Notified C&L View details
2-oxobutanal oxime
924-346-5
Flam. Liq. 3
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS02 GHS07
REACH registration C&L View details
Ethyldiphenylphosphine oxide
217-068-4 1733-57-9
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Butyl fluoroacetate
206-739-7 371-49-3
Flam. Liq. 3
Acute Tox. 2
Acute Tox. 2
Skin Corr. 1B
Eye Dam. 1
Acute Tox. 2
GHS02 GHS05 GHS06
Notified C&L View details
2-[(3-aminophenyl)sulphonyl] hydrogensulphate
219-668-1 2494-88-4
Not Classified
REACH registration C&L View details
Bromophos
218-277-3 2104-96-3
Acute Tox. 4
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS07 GHS09
Notified C&L View details
trans-1-ethyl-2-methylcyclopentane
213-227-7 930-90-5
Not Classified
Notified C&L View details
2-(octyloxy)ethanol
233-015-8 10020-43-6
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
Camphor tree, Cinnamomum camphora formosana, ext.
Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Cinnamomum camphora formosana, Lauraceae.
296-431-9 92704-03-5
Flam. Sol. 2
Acute Tox. 4
STOT SE 2
GHS02 GHS07 GHS08
Notified C&L View details
rel-(4aR,5aS,6aS,6bS,9R,9aS,11S,11aS,11bR)-9a,11b-dimethyl-9-(2-methyl-1,3-dioxolan-2-yl)tetradecahydrospiro[cyclopenta[1,2]phenanthro[8a,9-b]oxirene-3,2'-[1,3]dioxolane]-9,11-diol
601-498-8 117899-42-0
STOT RE 2
GHS08
REACH registration C&L View details
7-methylbenz[a]anthracene
219-819-1 2541-69-7
Acute Tox. 4
Aquatic Chronic 4
GHS07
Notified C&L View details
4,7-dihydroindan
231-514-5 7603-37-4
Flam. Liq. 2
GHS02
Notified C&L View details
2,2,3,3,4,4-hexafluoropentane-1,5-diol
206-819-1 376-90-9
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
Fatty acids, C18-unsatd., dimers, polymers with C18-unsatd. fatty acid trimers and triethylenetetramine
614-772-7 68911-20-6
Not Classified
Notified C&L View details
O-6-deoxy-α-L-mannopyranosyl-(1→4)-O-β-D-glucopyranosyl-(1→6)-β-D-glucopyranosyl (2α,3β,4α)-2,3,23-trihydroxyurs-12-en-28-oate
240-851-7 16830-15-2
Not Classified
REACH registration C&L View details
Iron dihydroxide pentakis(sulphate)
215-179-2 1310-45-8
Not Classified
Notified C&L View details
β-Alanine, N-(2-carboxyethyl)-, N-coco alkyl derivs., disodium salts
290-476-8 90170-43-7
Eye Irrit. 2
Aquatic Acute 3
GHS07
REACH registration C&L View details
N-methyl-4-anisidine
227-735-1 5961-59-1
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
Pentahydroxy(tetradecanoato)dichromium
265-647-5 65229-24-5
Eye Dam. 1
GHS05
Notified C&L View details
Bromovinylmagnesium
217-375-3 1826-67-1
Water-react. 1
Skin Corr. 1B
GHS02 GHS05
Notified C&L View details
2-(benzyloxy)acetic acid
608-470-4 30379-55-6
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
2,4-Dihydroxy-1,3-cyclobutanediyl)bis[2,3-dihydro-1H-perimidine-4,2,2-triylbis (methylene)] tetrahexanoate
606-723-3 211991-63-8
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
REACH registration C&L View details
Isotridecyl dihydrogen phosphate
256-882-4 50977-11-2
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
Sulfurous acid, monosodium salt, polymer with formaldehyde and methylphenol
614-154-7 67875-42-7
Aquatic Chronic 3
Notified C&L View details
(S)-ethyl 3-(4,4-difluorocyclohexanecarboxamido)-3-phenylpropanoate
445-820-3
Aquatic Chronic 3
Notified C&L View details
1-methyl-4-(4-methylpentyl)cyclohex-3-ene-1-carbaldehyde
266-314-7 66327-54-6
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
Tris(dodecylbenzenesulphonato-O)(propan-2-olato)titanium
262-777-4 61417-55-8
Acute Tox. 4
Skin Corr. 1B
Skin Sens. 1
Eye Dam. 1
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
1,2-Dimethylpyridinium iodide
617-993-7 872-73-1
Acute Tox. 4
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
Tungsten diselenide
235-078-7 12067-46-8
GHS06
Notified C&L View details
1,3-diisopropyl-2-(p-nitrobenzyl)isourea
221-027-6 2978-11-2
Acute Tox. 3
Acute Tox. 3
Acute Tox. 3
GHS06
Notified C&L View details
Sodium dichromate
234-190-3 10588-01-9
Ox. Sol. 2
Acute Tox. 3
Acute Tox. 4
Skin Corr. 1B
Skin Sens. 1
Acute Tox. 2
Resp. Sens. 1
Muta. 1B
Carc. 1B
Repr. 1B
STOT RE 1
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS03 GHS05 GHS06
GHS08 GHS09
REACH registration C&L View details
9-(2-carboxylatophenyl)-3,6-bis(ethylamino)-2,7-dimethylxanthylium
246-666-8 25152-49-2
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
17-Hydroxy-1,4,6-pregnatriene-3,20-dione
613-906-1 66212-25-7
Not Classified
Notified C&L View details
N-BENZYLOXYPHTHALIMIDE
605-447-0 16653-19-3
Skin Sens. 1
Aquatic Acute 1
GHS07 GHS09
Notified C&L View details
(E)-3-ethoxyacrylonitrile
261-181-1 58243-08-6
Flam. Liq. 3
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS02 GHS07
Notified C&L View details
Trichloro(3,3,3-trifluoropropyl)silane
209-744-2 592-09-6
Flam. Liq. 3
Skin Corr. 1B
GHS02 GHS05
Notified C&L View details
Nitrophenyl 3-[[2-hydroxy-3-[(2-methylphenyl)carbamoyl]-1-naphthyl]azo]-4-methoxybenzenesulphonate
276-755-7 72639-39-5
Notified C&L View details
1,4-bis(2,3-epoxypropoxy)butane
219-371-7 2425-79-8
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1
Eye Dam. 1
Acute Tox. 4
Aquatic Chronic 3
GHS05 GHS07
REACH registration C&L View details
3-methylbutyl palmitate
279-864-8 81974-61-0
Not Classified
Notified C&L View details
[3-(chlorocarbonyl)-2-methylphenyl]acetate
433-690-0 167678-46-8
Skin Corr. 1A
Skin Sens. 1
Eye Dam. 1
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
1-methylbutylamine
210-886-2 625-30-9
Flam. Liq. 2
Skin Corr. 1B
Eye Dam. 1
GHS02 GHS05
Notified C&L View details
Methyl 2-(nonylideneamino)benzoate
276-963-8 72894-12-3
Not Classified
Notified C&L View details
5-[3-[(1S)-2-(difluoromethoxy)-1-methylethoxy]-5-[[(5-methyl-2-pyrazinyl)amino]carbonyl]phenoxy]-N,N-dimethyl- 2-pyrazinecarboxamide
600-270-5 1020668-59-0
Acute Tox. 4
Repr. 1B
STOT RE 2
STOT RE 2
GHS07 GHS08
Notified C&L View details
3-bromo-2-oxopropionic acid
214-206-5 1113-59-3
Skin Corr. 1B
GHS05
Notified C&L View details
CEDARWOOD OIL TEXAS
614-888-8 68990-83-0
Asp. Tox. 1
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS08 GHS09
Notified C&L View details
Potassium 2-amino-2-methylpropionate octahydrate
405-560-3 120447-91-8
Acute Tox. 4
Skin Corr. 1A
Eye Dam. 1
GHS05 GHS07
Notified C&L View details

Export search results to:

Categories Display

Getagd als:

(klik op de tag om te zoeken naar relevante inhoud)


Route: .live2