Inventaris van indelingen en etiketteringen

Inventaris van indelingen en etiketteringen

Inventaris van indelingen en etiketteringen

Deze databank bevat indelings- en etiketteringsinformatie van fabrikanten en importeurs over hun aangemelde en geregistreerde stoffen. Er is ook een lijst van geharmoniseerde indelingen in opgenomen. De databank wordt regelmatig aangevuld met nieuwe en bijgewerkte kennisgevingen. Bijgewerkte kennisgevingen kunnen echter niet als dusdanig worden aangegeven omdat kennisgevingen met eenzelfde indeling worden samengevoegd voor weergavedoeleinden.

Indelingen afkomstig van gezamenlijke indieningen onder het REACH-registratieproces worden wel als zodanig gemarkeerd. Ga voor meer informatie over deze stoffen naar de databank van geregistreerde stoffen.

Houd er rekening mee dat sommige indelings- en etiketteringsinformatie eigendom kan zijn van derden. In dergelijk geval kan voor het gebruik van de informatie de voorafgaande toestemming van de eigenaar nodig zijn. Zie voor nadere informatie de juridische mededeling.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 23 September 2023
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
No results found
Classification Source  
Ethane-1,2-disulphonic acid, compound with 2-chloro-10-[3-(4-methylpiperazin-1-yl)propyl]-10H-phenothiazine (1:1)
215-019-1 1257-78-9
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
prochloraz (ISO)
N-propyl-N-[2-(2,4,6-trichlorophenoxy)ethyl]-1H-imidazole-1-carboxamide
613-128-00-2
266-994-5 67747-09-5
Acute Tox. 4
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS07 GHS09
Harmonised C&L View details
Thallium hydrogen carbonate
249-868-4 29809-42-5
Acute Tox. 2
Acute Tox. 2
STOT RE 2
Aquatic Chronic 2
GHS06 GHS08 GHS09
Notified C&L View details
p-fluorophenyl 4-piperidyl ketone hydrochloride
247-070-0 25519-78-2
Acute Tox. 3
Skin Sens. 1B
Eye Dam. 1
Aquatic Chronic 3
GHS05 GHS06
REACH registration C&L View details
Adenosine 5'-triphosphate
200-283-2 56-65-5
Not Classified
Notified C&L View details
Quaternary ammonium compounds, benzyl(hydrogenated tallow alkyl)dimethyl, chlorides, compds. with hectorite
275-126-4 71011-26-2
Not Classified
Notified C&L View details
triethyl phosphate
015-013-00-7
201-114-5 78-40-0
Acute Tox. 4
GHS07
Harmonised C&L View details
4-(4-nitrophenylazo)-1-naphthol
226-129-4 5290-62-0
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
1-(4-bromophenyl)-2-chloroethan-1-one
224-134-6 4209-02-3
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
2,2',3,3',5,5',6,6'-octafluoro-1,1'-biphenyl
223-418-7 3883-86-1
Not Classified
Notified C&L View details
Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate
255-437-1 41556-26-7
Skin Sens. 1
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS07 GHS09
Notified C&L View details
2-methyl-1H-indole-3-ethylamine
220-347-3 2731-06-8
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
Amides, vegetable-oil, N,N-bis(hydroxyethyl)
268-952-1 68155-26-0
Not Classified
REACH registration C&L View details
methyl-3-methoxyacrylate
BETA-METHOXYACRYLSÄURE METHYLESTER
607-363-00-X
412-900-4 5788-17-0
Skin Sens. 1
GHS07
Harmonised C&L View details
pethoxamide (ISO)
2-chloro-N-(2-ethoxyethyl)-N-(2-methyl-1-phenylprop-1-enyl)acetamide
616-145-00-3
600-765-6 106700-29-2
Acute Tox. 4
Skin Sens. 1
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS07 GHS09
Harmonised C&L View details
O-ethyl O-4-nitrophenyl phenylphosphonothioate
EPN
015-036-00-2
218-276-8 2104-64-5
Acute Tox. 2
Acute Tox. 1
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS06 GHS09
Harmonised C&L View details
Sodium 4-(2-hydroxynaphth-1-ylazo)-3-methylbenzenesulphonate
227-458-6 5850-86-2
STOT RE 1
Aquatic Chronic 3
GHS08
REACH registration C&L View details
m-xylene-α,α'-diol
210-934-2 626-18-6
Acute Tox. 4
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
Reaction product of m-tolylidene diisocyanate (247-722-4) and cyclohexylamine (203-629-0) and cyclohex-1,2-ylenediamine (211-776-7) and (Z)-octadec-9-enylamine (204-015-5)
924-067-9
Not Classified
Notified C&L View details
Cyclohexyl butyrate
216-290-9 1551-44-6
Not Classified
Notified C&L View details
1-(3-methylpyrazinyl)ethan-1-one
245-889-8 23787-80-6
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
Fatty acids, rape-oil, hydrogenated, magnesium salts
294-323-6 91697-61-9
Not Classified
Notified C&L View details
[2R*(4R*,8R*)]-(±)-3,4-dihydro-2,5,7,8-tetramethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)-2H-benzopyran-6-ol
218-197-9 2074-53-5
Skin Sens. 1B
GHS07
Notified C&L View details
2-HYDROXYPROPYL METHYL CELLULOSE ACETATE SUCCINATE
615-255-9 71138-97-1
Not Classified
Notified C&L View details
Nordazepam
214-123-4 1088-11-5
Not Classified
REACH registration C&L View details
2,4-dinonylphenol
205-310-1 137-99-5
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1
Aquatic Chronic 3
GHS07
Notified C&L View details
(2S)-2-amino-5-(tert-butoxy)-5-oxopentanoic acid
607-337-8 2419-56-9
Not Classified
Notified C&L View details
Ethanedioic acid, potassium salt, hydrate (2:1:2)
612-064-2 6100-20-5
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Corr. 1A
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
4-[[4-[[(4,6-dimethyl-2-pyrimidinyl)amino]sulphonyl]phenyl]amino]-4-oxoisocrotonic acid
253-551-6 37560-05-7
Not Classified
Notified C&L View details
Castor oil, dehydrated
264-705-7 64147-40-6
Not Classified
REACH registration C&L View details
Pyrrolo[3,4-c]pyrrole-1,4-dione, 3,6-bis[3-(dodecylsulfonyl)phenyl]-2,5-dihydro-
471-080-6 884862-07-1
Not Classified
Notified C&L View details
Oils, fish, bisulfited, sodium salts
272-501-4 68855-97-0
Skin Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
1-Hexanol, 3-(methylthio)-, acetate
610-722-3 51755-85-2
Not Classified
Notified C&L View details
1,3,5-Tris(2,2-dimethylpropionylamino)benzene
456-830-2 745070-61-5
Not Classified
REACH registration C&L View details
3-Chloro-2,6-dimethylaniline hydrochloride
615-791-3 72725-98-5
GHS07
Notified C&L View details
4,4'-bis[[4-(2-methoxyethoxy)-6-[methyl(2-sulphoethyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]stilbene-2,2'-disulphonic acid, sodium salt
285-886-9 85154-05-8
Not Classified
Notified C&L View details
Phenol, 2,2'-polythiobis[4-C8-30-alkyl derivs., calcium salts, overbased
291-829-9 90480-91-4
Not Classified
Notified C&L View details
1-phenylcyclopropanecarboxylic acid
228-090-9 6120-95-2
GHS07
Notified C&L View details
Silicic acid, barium salt
235-746-8 12650-28-1
Acute Tox. 4
Skin Corr. 1B
Acute Tox. 4
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
5-fluoro-2-nitrophenol
207-168-6 446-36-6
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Acute Tox. 4
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Diethylbenzylidene malonate dimethicone
606-621-9 207574-74-1
Acute Tox. 2
Aquatic Chronic 4
GHS06
Notified C&L View details
Furan-3,4-diyldimethanol
238-505-5 14496-24-3
Eye Dam. 1
GHS05
Notified C&L View details
Fatty acids, tall-oil, compds. with triethanolamine
268-638-4 68132-46-7
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
GHS05
REACH registration C&L View details
4-methoxybenzyl alcohol
203-273-6 105-13-5
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1B
Eye Irrit. 2
GHS07
REACH registration C&L View details
2,2-bis(hydroxymethyl)propane-1,3-diyl didocosanoate
269-495-0 68258-72-0
Not Classified
REACH registration C&L View details
Ammonium iodide
234-717-7 12027-06-4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Trimethyl(1-methylethoxy)silane
217-372-7 1825-64-5
Flam. Liq. 2
GHS02
Notified C&L View details
crimidine (ISO)
2-chloro-6-methylpyrimidin-4-yldimethylamine
613-004-00-8
208-622-6 535-89-7
Acute Tox. 2
GHS06
Harmonised C&L View details
Formaldehyde, oligomeric reaction products with nonylphenol and triethylenetetramine
921-545-9
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1
Eye Dam. 1
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
Fatty acids, castor-oil, hydrogenated
263-131-4 61790-39-4
Not Classified
Notified C&L View details

Export search results to: