Inventaris van indelingen en etiketteringen

Inventaris van indelingen en etiketteringen

Inventaris van indelingen en etiketteringen

Deze databank bevat indelings- en etiketteringsinformatie van fabrikanten en importeurs over hun aangemelde en geregistreerde stoffen. Er is ook een lijst van geharmoniseerde indelingen in opgenomen. De databank wordt regelmatig aangevuld met nieuwe en bijgewerkte kennisgevingen. Bijgewerkte kennisgevingen kunnen echter niet als dusdanig worden aangegeven omdat kennisgevingen met eenzelfde indeling worden samengevoegd voor weergavedoeleinden.

Indelingen afkomstig van gezamenlijke indieningen onder het REACH-registratieproces worden wel als zodanig gemarkeerd. Ga voor meer informatie over deze stoffen naar de databank van geregistreerde stoffen.

Houd er rekening mee dat sommige indelings- en etiketteringsinformatie eigendom kan zijn van derden. In dergelijk geval kan voor het gebruik van de informatie de voorafgaande toestemming van de eigenaar nodig zijn. Zie voor nadere informatie de juridische mededeling.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 23 July 2024
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
No results found
Classification Source  
[(4S,5S)-4-benzyl-2-oxo-5-oxazolidinyl]methyl 4-nitrobenzenesulfonate
607-627-00-4
416-360-0 162221-28-5
Skin Sens. 1
GHS07
Harmonised C&L View details
Sodium 1-methyl 9-(sulphooxy)octadecanoate
205-389-2 139-99-1
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
GHS05
Notified C&L View details
3'-deoxyadenosine
200-791-4 73-03-0
Acute Tox. 3
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS06
Notified C&L View details
N-methyl-p-toluidine
612-055-00-3
210-769-6 623-08-5
Acute Tox. 3
Acute Tox. 3
Acute Tox. 3
STOT RE 2
Aquatic Chronic 3
GHS06 GHS08
Harmonised C&L View details
Dimethyl 4-hydroxyisophthalate
227-803-0 5985-24-0
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
Poly(oxy-1,2-ethanediyl), a-sulfo-w-(decyloxy)-, ammonium salt (1:1)
610-821-1 52286-19-8
Not Classified
Notified C&L View details
α-bromo-o-fluorotoluene
207-169-1 446-48-0
Skin Corr. 1B
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
Reaction mass of 4-(9-amino-1,4-dioxo-2,4-dihydro-1H-benzo[f]heteropolycycle-3-yl)-N-[3-(dimethylamino)propyl]benzensulfonamide and 4,4'-(3,6-dioxo-2,3,5,6-tetrahydroheteropolycycle-1,4-diyl)bis{N-[3-(dimethylamino)propyl]benzenesulfonamide}
473-450-2
Skin Sens. 1
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS07 GHS09
Notified C&L View details
(Z)-3-methylpent-2-en-4-yn-1-ol
228-168-2 6153-05-5
Flam. Liq. 3
Acute Tox. 3
Skin Corr. 1B
Eye Dam. 1
GHS02 GHS05 GHS06
REACH registration C&L View details
Trisodium 7-[[4-[(4-aminophenyl)azo]phenyl]azo]naphthalene-1,3,5-trisulphonate
270-027-2 68400-38-4
Acute Tox. 4
Aquatic Chronic 3
GHS07
Notified C&L View details
Formaldehyde, polymer with methyloxirane, oxirane and phenol
607-563-7 25134-86-5
Aquatic Chronic 3
Notified C&L View details
Acetonyl acetate
209-746-3 592-20-1
Not Classified
Notified C&L View details
2-hydroxyethyl hexadecanoate
618-403-0 9004-94-8
Not Classified
Notified C&L View details
1-[7-(dimethylamino)-4-methyl-2-oxo-2H-1-benzopyran-3-yl]-1H-pyrrole-2,5-dione
259-499-0 55145-14-7
Skin Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
2-methyl-1,4-dioxaspiro[4.5]decane
225-213-8 4722-68-3
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
Acid chlorides, coco, reaction products with protein hydrolyzates
614-840-6 68952-15-8
Not Classified
Notified C&L View details
2,2,4,4-tetramethyl-7-oxa-3,20-diazadispiro[5.1.11.2]henicosan-21-one hydrochloride
277-620-5 73833-37-1
Eye Dam. 1
Aquatic Chronic 3
GHS05
Notified C&L View details
2-cyclohexylpropan-1-ol
226-632-9 5442-00-2
Not Classified
Notified C&L View details
[2-(3-cyclohexen-1-yl)ethyl]trimethoxysilane
266-749-2 67592-36-3
GHS07
Notified C&L View details
3-aminobutyric acid
208-783-2 541-48-0
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Ethyl (phenylsulphonyl)acetate
231-516-6 7605-30-3
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
2-methyl-m-phenylenediamine
2,6-toluenediamine
612-111-00-7
212-513-9 823-40-5
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Sens. 1
Muta. 2
Aquatic Chronic 2
GHS07 GHS08 GHS09
Harmonised C&L View details
1,3-dioxolane-2-propan-1-ol
286-766-9 85391-14-6
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Propylene carbonate, oligomeric reaction products with 2-methylpentane-1,5-diamine
500-307-4 119499-55-7
Notified C&L View details
5-Fluoro-2-nitrobenzoic acid methyl ester
609-664-1 393-85-1
Skin Sens. 1
Aquatic Chronic 3
GHS07
Notified C&L View details
cyclohexanone
606-010-00-7
203-631-1 108-94-1
Flam. Liq. 3
Acute Tox. 4
GHS02 GHS07
Harmonised C&L View details
Montan wax, ester with methylated hexamethylolmelamine
297-870-9 93763-50-9
Not Classified
Notified C&L View details
Leptospermum scoparium branch/leaf oil
434-370-3
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
N,N-bis(1-methylethyl)formamide
220-284-1 2700-30-3
Skin Corr. 1
Eye Dam. 1
GHS05
REACH registration C&L View details
2,2,4-trimethyl-4-phenyl-butane-nitrile
KHUSINIL
608-038-00-5
422-580-8 75490-39-0
Acute Tox. 4
Aquatic Chronic 2
GHS07 GHS09
Harmonised C&L View details
1-Methyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole
616-293-9 761446-44-0
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Fatty acids, C8-18
292-769-6 90990-08-2
Skin Corr. 1C
Eye Dam. 1
GHS05
REACH registration C&L View details
6-propyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine
227-737-2 5962-23-2
Not Classified
Notified C&L View details
diuron (ISO); 3-(3,4-dichlorophenyl)–1,1-dimethylurea
3-(3,4-dichlorophenyl)-1,1-dimethylurea
006-015-00-9
206-354-4 330-54-1
Carc. 1B
STOT RE 2
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS08 GHS09
Harmonised C&L View details
Iron selenide
215-177-1 1310-32-3
GHS06
Notified C&L View details
Thixatrol SR
603-123-3 126162-16-1
Skin Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
3-(methylthio)propyl butyrate
240-680-8 16630-60-7
Not Classified
Notified C&L View details
(±)-trans-4-(4-fluorophenyl)-3-hydroxymethyl-N-methylpiperidine
BRL 44742
603-169-00-4
415-550-0 109887-53-8
Acute Tox. 4
Eye Dam. 1
Aquatic Chronic 2
GHS05 GHS07 GHS09
Harmonised C&L View details
Barium strontium niobate
253-383-3 37185-09-4
GHS07
Notified C&L View details
1,3,3-trimethyl-2-[2-(1-methyl-2-phenyl-1H-indol-3-yl)vinyl]-3H-indolium chloride
225-097-9 4657-00-5
Acute Tox. 3
Eye Dam. 1
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS05 GHS06 GHS09
REACH registration C&L View details
Dibenzyltoluene
248-097-0 26898-17-9
Asp. Tox. 1
Aquatic Chronic 4
GHS08
Notified C&L View details
Gases (petroleum), fluidized catalytic cracker fractionation off
Refinery gas
[A complex combination produced by the fractionation of the overhead product of the fluidized catalytic cracking process. It consists of hydrogen, hydrogen sulfide, nitrogen, and hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C5.]
A complex combination produced by the fractionation of the overhead product of the fluidized catalytic cracking process. It consists of hydrogen, hydrogen sulfide, nitrogen, and hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C5.
649-158-00-8
272-874-3 68919-02-8
Press. Gas
Flam. Gas 1
Muta. 1B
Carc. 1A
GHS02 GHS04 GHS08
Harmonised C&L View details
1,3,3-trimethyl-2-[[methyl(p-tolyl)hydrazono]methyl]-3H-indolium hydrogen sulphate
281-429-2 83949-69-3
Acute Tox. 4
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
Diethyl cinnamylidenemalonate
246-899-5 25364-76-5
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
6-chloro-1,3-dimethyluracil
230-205-2 6972-27-6
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
GHS05 GHS07
REACH registration C&L View details
2-amino-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
216-047-7 1483-54-1
Acute Tox. 3
Acute Tox. 3
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Acute Tox. 3
GHS06
Notified C&L View details
Oils, fish, bisulfited, ammonium salts
272-500-9 68855-96-9
Not Classified
Notified C&L View details
3-methoxy-4-nitrobenzyl alcohol
279-593-5 80866-88-2
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Clove leaf oil
616-969-3 8015-97-2
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1
Notified C&L View details
2-Imidazolidinone, 4,5-dimethoxy-1,3-bis(methoxymethyl)-
617-698-3 85306-00-9
Skin Sens. 1
GHS07
Notified C&L View details

Export search results to: