Inventaris van indelingen en etiketteringen

Inventaris van indelingen en etiketteringen

Inventaris van indelingen en etiketteringen

Deze databank bevat indelings- en etiketteringsinformatie van fabrikanten en importeurs over hun aangemelde en geregistreerde stoffen. Er is ook een lijst van geharmoniseerde indelingen in opgenomen. De databank wordt regelmatig aangevuld met nieuwe en bijgewerkte kennisgevingen. Bijgewerkte kennisgevingen kunnen echter niet als dusdanig worden aangegeven omdat kennisgevingen met eenzelfde indeling worden samengevoegd voor weergavedoeleinden.

Indelingen afkomstig van gezamenlijke indieningen onder het REACH-registratieproces worden wel als zodanig gemarkeerd. Ga voor meer informatie over deze stoffen naar de databank van geregistreerde stoffen.

Houd er rekening mee dat sommige indelings- en etiketteringsinformatie eigendom kan zijn van derden. In dergelijk geval kan voor het gebruik van de informatie de voorafgaande toestemming van de eigenaar nodig zijn. Zie voor nadere informatie de juridische mededeling.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 17 September 2021
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
No results found
Classification Source  
Thiourea, N,N'-bis(2-methylphenyl)-, reaction products with N,N'-dibutylthiourea and hexamethylenetetramine
304-805-0 94279-58-0
Not Classified
Notified C&L View details
Potassium laurate
233-344-7 10124-65-9
Not Classified
Notified C&L View details
3-(1-methylpyrrol-2-yl)pyridine
207-651-1 487-19-4
Not Classified
Notified C&L View details
Hexanedioic acid, mixed hexyl and octyl diesters
291-434-1 90411-58-8
Not Classified
Notified C&L View details
4-Allyloxy-2-hydroxybenzophenone
607-738-8 2549-87-3
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
3,4-dichloro-α-(trichloromethyl)benzyl acetate
244-573-7 21757-82-4
Aquatic Chronic 4
Notified C&L View details
Pent-4-en-2-ol
210-887-8 625-31-0
Flam. Liq. 3
GHS02
Notified C&L View details
2-ethylhexyl (3-isocyanatomethylphenyl)-carbamate
261-180-6 58240-57-6
Not Classified
Notified C&L View details
Dibutyl butylphosphonate
201-119-2 78-46-6
Not Classified
Notified C&L View details
3-nitrobenzophenone
218-819-9 2243-80-3
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
N,N,N',N'-tetraethylbut-2-ynylenediamine
203-277-8 105-18-0
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
1-(5-bromo-2-thienyl)ethan-1-one
226-363-7 5370-25-2
GHS07
Notified C&L View details
Dihydrogen bis[monoperoxyphthalato(2-)-O1,OO1]magnesate(2-)
279-013-0 78948-87-5
Org. Perox. E
Skin Corr. 1C
Eye Dam. 1
Acute Tox. 4
GHS02 GHS05 GHS07
REACH registration C&L View details
2-chloro-4-nitroaniline
610-009-00-7
204-502-2 121-87-9
Acute Tox. 4
Aquatic Chronic 2
GHS07 GHS09
Harmonised C&L View details
3-amino-p-toluic acid
219-543-1 2458-12-0
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
2,4-diamino-3,5-diethyltoluene
2,4-diethyl-6-methyl-1,3-benzenediamine
612-130-00-0
218-256-9 2095-02-5
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Eye Irrit. 2
STOT RE 2
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS07 GHS08 GHS09
Harmonised C&L View details
Hexadecenylsuccinic acid
258-980-2 54111-93-2
Not Classified
Notified C&L View details
5-Cyclotetradecen-1-one, 3-methyl-
452-280-2 259854-70-1
Skin Sens. 1B
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS07 GHS09
REACH registration C&L View details
Calcium dipropionate
223-795-8 4075-81-4
Eye Dam. 1
GHS05
REACH registration C&L View details
[(2-naphthyloxy)methyl]oxirane
226-030-6 5234-06-0
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1A
Eye Irrit. 2A
Muta. 2
Carc. 2
Repr. 2
Aquatic Acute 3
Aquatic Chronic 2
GHS07 GHS08 GHS09
REACH registration C&L View details
Hydrochloric acid, reaction products with aniline and nitrobenzene, neutralized
293-970-1 91671-69-1
Notified C&L View details
1-Propene, 3-[2-(2-methoxymethylethoxy)methylethoxy]-
616-681-8 79313-21-6
Skin Sens. 1
GHS07
Notified C&L View details
6α-fluoro-11β,21-dihydroxy-16α-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione 21-pivalate
249-504-4 29205-06-9
Acute Tox. 4
Repr. 1A
STOT RE 1
Aquatic Chronic 4
GHS08
Notified C&L View details
C.I. Reactive Yellow 15
602-427-3 12226-47-0
Notified C&L View details
3-(tert-Butyldimethylsilyloxy)glutaric anhydride
618-749-2 91424-40-7
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Distillates (petroleum), solvent-refined middle
Gasoil - unspecified
[A complex combination of hydrocarbons obtained as the raffinate from a solvent extraction process. It consists predominantly of aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C9 through C20 and boiling in the range of approximately 150 °C to 345 °C (302 °F to 653 °F).]
A complex combination of hydrocarbons obtained as the raffinate from a solvent extraction process. It consists predominantly of aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C9 through C20 and boiling in the range of approximately 150°C to 345°C (302°F to 653°F).
649-214-00-1
265-093-4 64741-91-9
Carc. 1B
GHS08
Harmonised C&L View details
Glutaronitrile
208-861-6 544-13-8
Acute Tox. 3
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
GHS06
Notified C&L View details
4-[(3-acetoxypropyl)amino]-2,2-dimethyl-4-oxobutane-1,3-diyl diacetate
302-118-0 94089-18-6
Notified C&L View details
N-[(triethoxysilyl)methyl]cyclohexylamine
247-744-4 26495-91-0
Flam. Liq. 3
GHS02
REACH registration C&L View details
Butan-2-one phenylhydrazone
214-452-3 1129-62-0
Not Classified
Notified C&L View details
2-Bromo-3,5-dinitrobenzoic acid
601-435-4 116529-60-3
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Rhodinyl propionate
203-343-6 105-89-5
Not Classified
Notified C&L View details
Disodium 5,5',7,7'-tetrabromo[2,2'-bi-1H-indole]-3,3'-diyl disulphate
220-287-8 2702-33-2
Not Classified
Notified C&L View details
Furaltadone
205-384-5 139-91-3
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
(Z)-hexadec-11-enyl acetate
251-791-6 34010-21-4
Skin Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
Trimethylsilyl methanesulphonate
233-220-2 10090-05-8
Flam. Liq. 3
GHS02
Notified C&L View details
6-[3-(dimethylamino)propyl]-6,12-dihydro-benzofuro[3,2-c][1]benzoxepin-6-ol
248-465-0 27450-47-1
Acute Tox. 2
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS06 GHS09
REACH registration C&L View details
Panax Ginseng Root Extract
680-299-8 50647-08-0
Not Classified
Notified C&L View details
1-(4-azidophenyl)-2-bromoethan-1-one
260-519-5 57018-46-9
Flam. Sol. 1
Skin Corr. 1B
Skin Sens. 1
Resp. Sens. 1
GHS02 GHS05 GHS08
Notified C&L View details
Carbonylhydrotris(triphenylphosphine)iridium
241-282-7 17250-25-8
GHS07
Notified C&L View details
lead diazide
lead azide
lead azide [≥ 20 % phlegmatiser]
082-003-00-7; 082-003-01-4
236-542-1 13424-46-9
Multiple harmonised classifications
View details
2,2-dimethylpropyl isocyanate
239-660-1 15592-29-7
Flam. Liq. 3
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1
Eye Dam. 1
Acute Tox. 4
Resp. Sens. 1
STOT SE 3
GHS02 GHS05 GHS07
GHS08
Notified C&L View details
Dinonyl phthalate
201-560-0 84-76-4
Not Classified
Notified C&L View details
Chromium(3+) neodecanoate
272-062-9 68683-16-9
Skin Sens. 1B
GHS07
REACH registration C&L View details
4,4'-Isopropylidenediphenol, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane, reaction products with 2,2'-dimethyl-4,4'-methylenebis(cyclohexylamine)
500-304-8 116802-94-9
GHS05 GHS06 GHS09
Notified C&L View details
Trivinylphosphine
223-136-4 3746-01-8
Flam. Liq. 2
Pyr. Liq. 1
GHS02
Notified C&L View details
p-(phenylthio)benzaldehyde
214-905-5 1208-88-4
Not Classified
REACH registration C&L View details
2,3,4,9-tetrahydro-1H-carbazol-3-ol
604-384-6 14384-34-0
Acute Tox. 4
Aquatic Chronic 3
GHS07
REACH registration C&L View details
Methyl 3-[(2S,3R)-2-(4-(benzyloxy)phenyl)-1-(4-fluorophenyl)-4-oxoazetidin-3-yl]propanoate
606-560-8 204589-80-0
Aquatic Chronic 4
Notified C&L View details
Cryolite, tripotassium
262-553-6 60996-20-5
Eye Irrit. 2
Acute Tox. 4
Lact.
STOT RE 1
Aquatic Chronic 3
GHS07 GHS08
REACH registration C&L View details

Export search results to:

EU Privacy Disclaimer

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our websites.