Inventaris van indelingen en etiketteringen

Inventaris van indelingen en etiketteringen

Inventaris van indelingen en etiketteringen

Deze databank bevat indelings- en etiketteringsinformatie van fabrikanten en importeurs over hun aangemelde en geregistreerde stoffen. Er is ook een lijst van geharmoniseerde indelingen in opgenomen. De databank wordt regelmatig aangevuld met nieuwe en bijgewerkte kennisgevingen. Bijgewerkte kennisgevingen kunnen echter niet als dusdanig worden aangegeven omdat kennisgevingen met eenzelfde indeling worden samengevoegd voor weergavedoeleinden.

Indelingen afkomstig van gezamenlijke indieningen onder het REACH-registratieproces worden wel als zodanig gemarkeerd. Ga voor meer informatie over deze stoffen naar de databank van geregistreerde stoffen.

Houd er rekening mee dat sommige indelings- en etiketteringsinformatie eigendom kan zijn van derden. In dergelijk geval kan voor het gebruik van de informatie de voorafgaande toestemming van de eigenaar nodig zijn. Zie voor nadere informatie de juridische mededeling.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 01 December 2023
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
No results found
Classification Source  
Tar, wood
A complex combination of organic compounds separated after condensation of the vapors from the destructive distillation of wood.
294-436-0 91722-33-7
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1B
Eye Irrit. 2
Aquatic Chronic 3
GHS07
REACH registration C&L View details
Dithiobiuret
208-784-8 541-53-7
Acute Tox. 2
Acute Tox. 2
Acute Tox. 1
GHS06
Notified C&L View details
diphenamid (ISO)
N,N-dimethyl-2,2-diphenylacetamide
616-007-00-2
213-482-4 957-51-7
Acute Tox. 4
Aquatic Chronic 3
GHS07
Harmonised C&L View details
cyclohexanol
603-009-00-3
203-630-6 108-93-0
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Acute Tox. 4
STOT SE 3
GHS07
Harmonised C&L View details
2-Chloro-1-(3,4-difluorophenyl)ethanone
610-651-8 51336-95-9
GHS05
Notified C&L View details
2,2,2-trifluoroethanediol
207-006-4 421-53-4
Flam. Liq. 2
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS02 GHS07
Notified C&L View details
formothion (ISO)
N-formyl-N-methylcarbamoylmethyl O,O-dimethyl phosphorodithioate
015-057-00-7
219-818-6 2540-82-1
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
GHS07
Harmonised C&L View details
3-ethyl-5,6,7,8-tetrahydro-5,5,8,8-tetramethylnaphthalene-2-carbaldehyde
261-182-7 58243-85-9
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Titanium diselenide
235-077-1 12067-45-7
Acute Tox. 3
Acute Tox. 3
STOT RE 2
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS06 GHS08 GHS09
Notified C&L View details
Hydrogen [2,4-dihydro-4-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-5-methyl-2-phenyl-3H-pyrazol-3-onato(2-)][2-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)azo]benzoato(2-)]chromate(1-)
257-791-2 52256-39-0
Not Classified
Notified C&L View details
Carbonohydrazide
207-837-2 497-18-7
Skin Sens. 1B
GHS07
REACH registration C&L View details
trisodium 2-(cyanoamino)-5-[(E)-2-[4-({4-[(E)-2-(6,8-disulfonaphthalen-2-yl)diazen-1-yl]-2-methoxyphenyl}carbamoyl)phenyl]diazen-1-yl]-6-hydroxypyrimidin-4-olate
402-530-1
Not Classified
REACH registration C&L View details
Mercaptopurine
200-037-4 50-44-2
Acute Tox. 3
GHS06
Notified C&L View details
4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,11-heptadecafluoroundecane-1,2-diol
303-265-3 94159-84-9
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
S-4-(mesyloxy)phenyl methyl(thiocarbamate)
614-003-5 66952-49-6
Acute Tox. 3
Aquatic Chronic 2
GHS06 GHS09
Notified C&L View details
2,3- dithiapentane
606-526-2 20333-39-5
Flam. Liq. 1
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS02 GHS07
Notified C&L View details
3-aminobenzylamine
SUBSTANCE S68494
612-180-00-3
412-230-2 4403-70-7
Acute Tox. 4
Skin Corr. 1B
Aquatic Chronic 2
GHS05 GHS07 GHS09
Harmonised C&L View details
1-(6-methoxy-2-naphthyl)propan-1-one
220-285-7 2700-47-2
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Sodium N-phenylsulphanilate
228-165-6 6152-67-6
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
2-hexyldecan-1-ol
219-370-1 2425-77-6
Not Classified
REACH registration C&L View details
N-tridecylnaphthalen-2-amine
260-127-4 56358-18-0
Skin Irrit. 2
Aquatic Chronic 3
GHS07
Notified C&L View details
Hydrotalcite (Mg6(CO3)[Al(OH)6]2(OH)4.4H2O)
602-916-1 12304-65-3
Not Classified
Notified C&L View details
Methyl 3-methyl-3-[2-(2,6,6-trimethylcyclohex-2-en-1-yl)vinyl]oxirane-2-carboxylate
267-660-1 67905-40-2
Not Classified
Notified C&L View details
Gases (petroleum), fluidized catalytic cracker scrubbing secondary absorber off
Refinery gas
[A complex combination produced by scrubbing the overhead gas from the fluidized catalytic cracker. It consists of hydrogen, nitrogen, methane, ethane and propane.]
A complex combination produced by scrubbing the overhead gas from the fluidized catalytic cracker. It consists of hydrogen, nitrogen, methane, ethane and propane.
649-159-00-3
272-875-9 68919-03-9
Press. Gas
Flam. Gas 1
Muta. 1B
Carc. 1A
GHS02 GHS04 GHS08
Harmonised C&L View details
Tricyclodecanedimethanol
248-096-5 26896-48-0
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
Diethyl malate
231-444-5 7554-12-3
Not Classified
Notified C&L View details
1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine, hydroxymethyl methoxymethyl derivs.
285-261-0 85049-87-2
Skin Sens. 1
GHS07
Notified C&L View details
1-[2-oxo-2-[[2-[(1-oxooctadecyl)oxy]ethyl]amino]ethyl]pyridinium chloride
238-501-3 14492-68-3
Not Classified
Notified C&L View details
O-isobutyl ethylthiocarbamate
259-869-1 55860-53-2
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Aquatic Chronic 3
GHS07 GHS09
REACH registration C&L View details
disodium;carbonate;hydrate
619-709-7 5968-11-6
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
2-methylpropyl (R)-2-hydroxypropanoate
D(+)-LACTATE D'ISOBUTYLE
607-268-00-3
407-770-0 61597-96-4
Eye Irrit. 2
GHS07
Harmonised C&L View details
CP cresol-epichlorohydrin-formaldehyde
609-424-6 37382-79-9
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
Roxarsone
204-453-7 121-19-7
Not Classified
Notified C&L View details
4,4'-Bis[(4-chlorophenyl)sulfonyl]-1,1'-biphenyl
606-971-2 22287-56-5
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Naphthacene
202-138-9 92-24-0
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS09
Notified C&L View details
bis(α,α-dimethylbenzyl) peroxide
617-006-00-X
201-279-3 80-43-3
Org. Perox. F
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Aquatic Chronic 2
Repr. 1B
GHS02 GHS07 GHS08
GHS09
Harmonised C&L View details
1,3-Dioxane-5-methanol, 5-ethyl-2,2-dimethyl-
606-629-2 20761-68-6
REACH registration C&L View details
2-(triphenylphosphoranylidene)acetophenone
212-727-2 859-65-4
GHS07
Notified C&L View details
Dibutyl 2,2'-dithiodiacetate
245-954-0 23959-95-7
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS09
Notified C&L View details
Fatty acids, C12-18 and C18-unsatd., reaction products with chloroacetic acid and 2-(dimethylamino)ethanol and N,N-dimethyl-1,3-propanediamine
295-171-3 91845-01-1
Not Classified
Notified C&L View details
Formylcycloheptane
224-279-5 4277-29-6
Flam. Liq. 3
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS02 GHS07
Notified C&L View details
1-[(2-tert-butyl)cyclohexyloxy]-2-butanol
AMBER CORE
603-154-00-2
412-300-2 139504-68-0
Aquatic Chronic 2
GHS09
Harmonised C&L View details
2,2'-[1,2-ethanediylbis(oxy)]bis(ethanethiol)
239-044-2 14970-87-7
Acute Tox. 3
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS06 GHS09
REACH registration C&L View details
(2S)-2-(4-(3-Fluorbenzyloxy)-benzylamino)-propanamid, Methan sulfonat
606-485-0 202825-46-5
Acute Tox. 3
Eye Dam. 1
Aquatic Acute 1
GHS05 GHS06 GHS09
Notified C&L View details
Methylenebis[diphenylphosphine]
218-194-2 2071-20-7
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Sodium bis[3-[[1-(3-chlorophenyl)-4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1H-pyrazol-4-yl]azo]-4-hydroxybenzenesulphonamidato(2-)]cobaltate(1-)
277-554-7 73612-40-5
Aquatic Chronic 2
GHS09
REACH registration C&L View details
4,4'-Methylenediphenyl diisocyanate, oligomeric reaction products with 2,4'-diisocyanatodiphenylmethane
500-297-1 109331-54-6
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1
Eye Irrit. 2
Acute Tox. 4
Resp. Sens. 1
STOT SE 3
Carc. 2
STOT RE 2
GHS07 GHS08
REACH registration C&L View details
5,10,15,20-tetraphenyl-21H,23H-porphine
213-025-9 917-23-7
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
phenylhydrazinium sulphate (2:1)
612-023-00-9
257-622-2 52033-74-6
Acute Tox. 3
Acute Tox. 3
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Skin Sens. 1
Acute Tox. 3
Muta. 2
Carc. 1B
STOT RE 1
Aquatic Acute 1
GHS06 GHS08 GHS09
Harmonised C&L View details
Diammonium hexachloroiridate
241-007-0 16940-92-4
Met. Corr. 1
Acute Tox. 4
Eye Dam. 1
Aquatic Chronic 2
GHS05 GHS07 GHS09
REACH registration C&L View details

Export search results to: