Inventaris van indelingen en etiketteringen

Inventaris van indelingen en etiketteringen

Inventaris van indelingen en etiketteringen

Deze databank bevat indelings- en etiketteringsinformatie van fabrikanten en importeurs over hun aangemelde en geregistreerde stoffen. Er is ook een lijst van geharmoniseerde indelingen in opgenomen. De databank wordt regelmatig aangevuld met nieuwe en bijgewerkte kennisgevingen. Bijgewerkte kennisgevingen kunnen echter niet als dusdanig worden aangegeven omdat kennisgevingen met eenzelfde indeling worden samengevoegd voor weergavedoeleinden.

Indelingen afkomstig van gezamenlijke indieningen onder het REACH-registratieproces worden wel als zodanig gemarkeerd. Ga voor meer informatie over deze stoffen naar de databank van geregistreerde stoffen.

Houd er rekening mee dat sommige indelings- en etiketteringsinformatie eigendom kan zijn van derden. In dergelijk geval kan voor het gebruik van de informatie de voorafgaande toestemming van de eigenaar nodig zijn. Zie voor nadere informatie de juridische mededeling.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 27 May 2022
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
No results found
Classification Source  
Tantalum pentabromide
236-618-4 13451-11-1
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Corr. 1B
Eye Dam. 1
Acute Tox. 4
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
Bis(2-chloroethyl) phosphonate
213-975-4 1070-42-4
Not Classified
Notified C&L View details
Azidamfenicol
237-552-9 13838-08-9
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
1-ethyl-2-quinolone
258-749-6 53761-50-5
Acute Tox. 4
Skin Sens. 1
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
Neryl propionate
203-345-7 105-91-9
Not Classified
Notified C&L View details
2-hexylpyridine
214-454-4 1129-69-7
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
4-bromophthalic anhydride
201-707-9 86-90-8
Skin Sens. 1
Eye Dam. 1
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
4-amino-5-methyl-1H-pyrimidin-2-one hydrochloride
261-223-9 58366-64-6
Not Classified
Notified C&L View details
2,4-dichlorophenyl isocyanate
220-040-4 2612-57-9
Acute Tox. 3
Acute Tox. 3
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1
Eye Irrit. 2
Acute Tox. 3
Resp. Sens. 1
STOT SE 3
GHS06 GHS08
Notified C&L View details
Methyl (R)-2-chloropropionate
278-658-5 77287-29-7
Flam. Liq. 3
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS02 GHS07
Notified C&L View details
Methyl D-glucoside
246-894-8 25360-07-0
Not Classified
Notified C&L View details
17β-hydroxyandrost-4-en-3-one 3-phenylpropionate
215-014-4 1255-49-8
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Carc. 2
GHS07 GHS08
Notified C&L View details
Benzenethiol
203-635-3 108-98-5
Flam. Liq. 4
Acute Tox. 2
Acute Tox. 2
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
Acute Tox. 1
Repr. 2
STOT SE 2
STOT SE 3
STOT RE 1
Aquatic Acute 1
GHS06 GHS08 GHS09
REACH registration C&L View details
4-(p-tolyloxy)aniline
255-298-7 41295-20-9
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
1,1'-dimethyl-4,4'-bipyridinium
225-141-7 4685-14-7
Met. Corr. 1
Acute Tox. 3
Acute Tox. 3
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Acute Tox. 1
STOT SE 3
STOT RE 1
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS06 GHS08 GHS09
Notified C&L View details
N,N′-methylenedimorpholine
N,N′-methylenebismorpholine
[formaldehyde released from N,N′-methylenebismorpholine]
[MBM]
607-721-00-5
227-062-3 5625-90-1
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Corr. 1B
Eye Dam. 1
Skin Sens. 1
Acute Tox. 4
Muta. 2
Carc. 1B
STOT RE 2
GHS05 GHS07 GHS08
Harmonised C&L View details
(±)-[2-hydroxy-3-(naphthyloxy)propyl]isopropylammonium chloride
222-501-5 3506-09-0
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Sens. 1
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
Poly[oxy(dimethylsilylene)],alpha-[[3-(2-hydroxyethoxy)propyl]dimethylsilyl]-w-[[[3-(2-hydroxyethoxy)propyl]dimethylsilyl]oxy]-
605-054-4 156327-07-0
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
Chloromethylphenylsilane
216-633-2 1631-82-9
Skin Corr. 1B
GHS05
Notified C&L View details
4-ethoxyphenyl trans-4-propylcyclohexanecarboxylate
266-744-5 67589-39-3
Aquatic Chronic 4
Notified C&L View details
Ethylmethyl, Methyl(2-phenylpropyl) Siloxane
614-228-9 68037-77-4
Not Classified
Notified C&L View details
Isopropyl 2-ethylhexanoate
266-549-5 67024-46-8
Not Classified
REACH registration C&L View details
cinmethylin (ISO)
exo-(±)-1-methyl-2-(2-methylbenzyloxy)-4-isopropyl-7-oxabicyclo(2.2.1)heptane
ARGOLD; CINMETHYLIN; WL 95481
603-093-00-1
402-410-9 87818-31-3
Acute Tox. 4
Aquatic Chronic 2
GHS07 GHS09
Harmonised C&L View details
N-(dimethylsilyl)-1,1-dimethylsilylamine
240-072-2 15933-59-2
Flam. Liq. 2
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS02 GHS07
Notified C&L View details
Phenol, 2(or 4)-[(2,4-dinitrophenyl)amino]-, sulfurized
This substance is identified in the Colour Index by Colour Index Constitution Number, C.I. 53246.
215-453-1 1327-01-1
Not Classified
Notified C&L View details
N,N-dimethylformamide
dimethyl formamide
616-001-00-X
200-679-5 68-12-2
Acute Tox. 4
Eye Irrit. 2
Acute Tox. 4
Repr. 1B
GHS07 GHS08
Harmonised C&L View details
4-(DIMETHYLAMINO)-2-BUTENOIC ACID HYDROCHLORIDE
619-362-1 98548-81-3
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
4-[(4-nitrophenyl)azo]pyrocatechol
212-676-6 843-33-4
GHS07
Notified C&L View details
Boric acid (H3BO3), reaction products with ethanolamine and triethanolamine
270-982-5 68512-53-8
Not Classified
REACH registration C&L View details
(2E,4E)-hepta-2,4-dien-1-ol
251-535-3 33467-79-7
GHS07
Notified C&L View details
Storax (balsam), American, sapond.
295-226-1 91845-51-1
Skin Sens. 1
Aquatic Chronic 3
GHS07
Notified C&L View details
(Z)-hept-4-en-1-ol
228-238-2 6191-71-5
Not Classified
Notified C&L View details
Octadecanoic acid, reaction products with 2-[(2-aminoethyl)amino]ethanol and diethylenetriamine, acetates (salts)
291-702-8 90459-58-8
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Notified C&L View details
Tetraaluminium zirconium tetrachloride dodecahydroxide
308-573-1 98106-52-6
Not Classified
Notified C&L View details
Lithium ethylenediamide
241-167-1 17096-24-1
Water-react. 1
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Acute Tox. 4
STOT SE 3
GHS02 GHS07
Notified C&L View details
fenpyroximate (ISO)
tert-butyl 4-[({(E)-[(1,3-dimethyl-5-phenoxy-1H-pyrazol-4-yl)methylene]amino}oxy)methyl]benzoate
607-713-00-1
603-792-1 134098-61-6
Acute Tox. 3
Skin Sens. 1B
Acute Tox. 2
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS06 GHS09
Harmonised C&L View details
Oleic acid, compound with 1-aminopropan-2-ol (1:1)
247-075-8 25525-60-4
Not Classified
Notified C&L View details
Ethanol, 2,2'-oxybis-, polymer with 2-methyloxirane and oxirane
610-559-8 50658-23-6
Not Classified
Notified C&L View details
2S-isopropyl-5R-methyl-1R-cyclohexyl 2,2-dihydroxyacetate
GLYOXYLATE DE MENTHYLE HYDRATÉ; MENTHYL GLYOXYLATE HYDRATE
607-435-00-0
416-810-6 111969-64-3
Eye Dam. 1
STOT RE 2
Aquatic Chronic 2
GHS05 GHS08 GHS09
Harmonised C&L View details
4-Piperidinecarboxylic acid, hydrochloride (1:1)
611-901-9 5984-56-5
Eye Dam. 1
Aquatic Chronic 3
GHS05
REACH registration C&L View details
3-methoxybenzyl alcohol
230-200-5 6971-51-3
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
5-(2-aminoethyl)-4-hydroxypyrocatechol hydrochloride
248-837-2 28094-15-7
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Temephos
222-191-1 3383-96-8
Acute Tox. 4
Acute Tox. 3
Aquatic Acute 1
GHS06 GHS09
Notified C&L View details
5-hydroxyoctan-4-one
207-830-4 496-77-5
Not Classified
Notified C&L View details
(nitrooxy)zincio nitrate hexahydrate
600-255-3 10196-18-6
Ox. Sol. 2
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS03 GHS07
Notified C&L View details
2-hydroxy-1-(4-(4-(2-hydroxy-2-methylpropionyl)benzyl)phenyl)-2-methylpropan-1-one
606-140-00-4
444-860-9 474510-57-1
STOT RE 2
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS08 GHS09
Harmonised C&L View details
4-[(2,5-dichlorophenyl)azo]-N-(2,3-dihydro-2-oxo-1H-benzimidazol-5-yl)-3-hydroxynaphthalene-2-carboxamide
230-258-1 6992-11-6
Not Classified
REACH registration C&L View details
Foots oil (petroleum), carbon-treated
[A complex combination of hydrocarbons obtained by the treatment of Foots oil with activated carbon for the removal of trace constituents and impurities. It consists predominantly of saturated straight chain hydrocarbons having carbon numbers predominantly greater than C12.]
A complex combination of hydrocarbons obtained by the treatment of Foots oil with activated carbon for the removal of trace constituents and impurities. It consists predominantly of saturated straight chain hydrocarbons having carbon numbers predominantly greater than C12.
649-211-00-5
308-126-0 97862-76-5
Carc. 1B
GHS08
Harmonised C&L View details
2-Bromo-5-fluoroaniline
600-091-2 1003-99-2
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
2,7-dihydroxy-1,3,2-benzodioxabismole-5-carboxylic acid
202-742-2 99-26-3
Not Classified
Notified C&L View details

Export search results to:

Getagd als:

(klik op de tag om te zoeken naar relevante inhoud)

EU Privacy Disclaimer

Deze website maakt gebruik van cookies om het surfen zo aangenaam mogelijk te maken.