Inventaris van indelingen en etiketteringen

Inventaris van indelingen en etiketteringen

Inventaris van indelingen en etiketteringen

Deze databank bevat indelings- en etiketteringsinformatie van fabrikanten en importeurs over hun aangemelde en geregistreerde stoffen. Er is ook een lijst van geharmoniseerde indelingen in opgenomen. De databank wordt regelmatig aangevuld met nieuwe en bijgewerkte kennisgevingen. Bijgewerkte kennisgevingen kunnen echter niet als dusdanig worden aangegeven omdat kennisgevingen met eenzelfde indeling worden samengevoegd voor weergavedoeleinden.

Indelingen afkomstig van gezamenlijke indieningen onder het REACH-registratieproces worden wel als zodanig gemarkeerd. Ga voor meer informatie over deze stoffen naar de databank van geregistreerde stoffen.

Houd er rekening mee dat sommige indelings- en etiketteringsinformatie eigendom kan zijn van derden. In dergelijk geval kan voor het gebruik van de informatie de voorafgaande toestemming van de eigenaar nodig zijn. Zie voor nadere informatie de juridische mededeling.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 27 May 2022
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
No results found
Classification Source  
12-wolframosilicic acid
234-719-8 12027-38-2
Skin Corr. 1
Aquatic Chronic 3
GHS05
REACH registration C&L View details
9H-thioxanthene-3,6-diamine 10,10-dioxide
233-527-1 10215-25-5
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Ethyl 2-[[[4-(1,1-dimethylethyl)phenyl]methylene]amino]benzoate
302-347-6 94108-09-5
Not Classified
Notified C&L View details
(2S)-2-Amino-3,3-dimethylbutan-1-ol
601-176-7 112245-13-3
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
1H,5H-Pyrazolo[1,2-a]pyrazol-1-one, 3-amino-6,7-dihydro-, hydrochloride (1:1)
609-180-0 358360-19-7
Eye Dam. 1
GHS05
REACH registration C&L View details
Hept-2-ynoic acid
216-048-2 1483-67-6
Met. Corr. 1
Skin Corr. 1C
Eye Dam. 1
GHS05
Notified C&L View details
Octadecanoic acid, reaction products with diethylenetriamine, di-Me sulfate-quaternized
291-707-5 90459-62-4
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
GHS05
REACH registration C&L View details
Zinc carbonate
222-477-6 3486-35-9
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 2
GHS09
REACH registration C&L View details
Cyclohexyl formate
224-415-3 4351-54-6
Flam. Liq. 3
GHS02
Notified C&L View details
(7α,11α,17α)-9,11-Epoxy-17-hydroxy-3-oxo-pregn-4-ene-7,21-dicarboxylic acid γ-lactone methyl ester
600-850-8 107724-20-9
Notified C&L View details
tert-Decanoic acid, oxiranylmethyl ester, reaction products with tetraethylenepentamine
307-229-8 97553-68-9
Acute Tox. 4
Skin Sens. 1
Aquatic Chronic 2
GHS07 GHS09
Notified C&L View details
2,4,6-tris(pentafluoroethyl)-1,3,5-triazine
212-724-6 858-46-8
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
methylethylketone peroxide trimer
617-021-00-1
429-320-2 24748-23-0
Org. Perox. B
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1
Asp. Tox. 1
GHS01 GHS02 GHS07
GHS08
Harmonised C&L View details
2-Naphthacenecarboxamide, 4-(dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,5,6,10,12,12a-hexahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-, calcium salt, [4S-(4α,4aα,5α,5aα,6β,12aα)]-
239-293-7 15251-48-6
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
Repr. 2
Lact.
Aquatic Chronic 1
GHS07 GHS08 GHS09
Notified C&L View details
5.alpha.-Pregnane-3,11,20-trione, 5,6.alpha.-epoxy-17-hydroxy-, cyclic 3,20-bis(ethylene acetal)
600-289-9 102213-30-9
Not Classified
REACH registration C&L View details
4-hydroxybenzyl alcohol
210-768-0 623-05-2
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
REACH registration C&L View details
2-[(p-aminophenyl)sulphonyl]ethyl hydrogensulphate
219-669-7 2494-89-5
Eye Dam. 1
GHS05
REACH registration C&L View details
Phosphoric acid, decyl ester, compd. with 2,2',2''-nitrilotris[ethanol]
297-991-7 93776-61-5
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
GHS05
Notified C&L View details
2-ethylhexyl 3-mercaptopropionate
256-589-1 50448-95-8
Acute Tox. 4
Skin Sens. 1B
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS07 GHS09
REACH registration C&L View details
3-(isotridecyloxy)propylamine
256-881-9 50977-10-1
Acute Tox. 4
Skin Corr. 1B
Aquatic Chronic 1
GHS05 GHS07 GHS09
REACH registration C&L View details
Sodium hydrogen 9(or 10)-(sulphonatooxy)octadecanoate
273-422-8 68964-56-7
Not Classified
Notified C&L View details
3-butoxyphenol
242-715-2 18979-72-1
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
Santalum austro-caledonicum, ext.
Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Santalum austro-caledonicum, Santalaceae.
295-223-5 91845-48-6
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1B
Aquatic Chronic 2
GHS07 GHS09
REACH registration C&L View details
Amprolium
204-458-4 121-25-5
Repr. 2
STOT RE 1
GHS08
Notified C&L View details
Castoreum, Canadian, ext.
Extractives and their physically modified derivatives such as proteins, carbohydrates, lipids, nucleic acids, inorganic ions, etc. obtained from Castor.
296-432-4 92704-04-6
Not Classified
Notified C&L View details
Ethyl 2-amino-1,4-dihydro-4-oxopyrimidine-5-carboxylate
239-418-5 15400-53-0
GHS07
Notified C&L View details
Aluminium orthophosphate hydrate
613-996-2 66905-65-5
Not Classified
Notified C&L View details
sodium bis[tris(2-hydroxyethyl)ammonium][6-anilino-4'-(4,8-disulfonato-2-naphthylazo)-5'-methyl-3-sulfonatonaphthalene-2-azobenzene-1,2'-diolato]cuprate(II)
611-167-00-X
435-240-9
Aquatic Chronic 3
Harmonised C&L View details
(R)-4-bromo-α-methylbenzylamine
256-245-0 45791-36-4
Acute Tox. 4
Skin Corr. 1B
Aquatic Chronic 2
GHS05 GHS07 GHS09
Notified C&L View details
4-bromo-3,5-dihydroxybenzamide
236-548-4 13429-12-4
GHS07
Notified C&L View details
4-hydroxy-3-nitrobenzoic acid
210-494-1 616-82-0
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)butan-2-one
250-657-4 31499-72-6
Not Classified
REACH registration C&L View details
C.I. Reactive Blue 168
615-855-0 72847-57-5
Not Classified
Notified C&L View details
3-tert-butylaniline
226-361-6 5369-19-7
GHS07
Notified C&L View details
Platinum dicyanide
209-743-7 592-06-3
Acute Tox. 2
Acute Tox. 1
Acute Tox. 2
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS06 GHS09
Notified C&L View details
Soaps, stocks, safflower-oil, acidulated
296-508-7 92704-72-8
Not Classified
Notified C&L View details
Perhydro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazine
204-500-1 121-82-4
Expl. 1.1
Acute Tox. 3
STOT SE 1
STOT RE 2
GHS01 GHS06 GHS08
REACH registration C&L View details
1-(2-Methyl-5-nitrophenyl)guanidine Nitrate
604-857-7 152460-08-7
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
5-Ethoxy-2-mercaptobenzimidazole
611-274-1 55489-15-1
Acute Tox. 4
Skin Sens. 1
STOT RE 2
GHS07 GHS08
REACH registration C&L View details
Isopropyl 2-methylcrotonate
217-067-9 1733-25-1
Flam. Liq. 3
GHS02
Notified C&L View details
1,1-dimethoxy-3,5,5-trimethylhexane
276-964-3 72894-13-4
GHS07
Notified C&L View details
2-chloropentane
602-022-00-1
210-885-7 625-29-6
Flam. Liq. 2
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
GHS02 GHS07
Harmonised C&L View details
formic acid, copper nickel salt
028-021-00-0
268-755-0 68134-59-8
Skin Sens. 1
Resp. Sens. 1
Muta. 2
STOT RE 1
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
Carc. 1A
Repr. 1B
GHS08 GHS09
Harmonised C&L View details
Phenyl 2-pyridyl ketone oxime
217-374-8 1826-28-4
Acute Tox. 3
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
STOT SE 3
GHS05 GHS06
Notified C&L View details
4-[(2-hydroxyethyl)amino]-3-nitrophenol
265-648-0 65235-31-6
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1
Aquatic Chronic 2
GHS07 GHS09
Notified C&L View details
6H-Benzofuro[3a,3,2-ef][2]benzazepin-6-one, 1-bromo-4a,5,9,10,11,12-hexahydro-3-methoxy-11-methyl-, (4aR,8aR)-rel-
439-750-2 183487-56-1
Acute Tox. 4
Eye Dam. 1
Muta. 2
Aquatic Chronic 3
GHS05 GHS07 GHS08
REACH registration C&L View details
3-hydroxy-p-anisic acid
211-430-5 645-08-9
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
N,N-dimethyl-α-oxo-1H-indole-3-acetamide
249-429-7 29095-44-1
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Denatonium saccharide
623-097-7 90823-38-4
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
3-hydroxy-4-[(4-methyl-2-nitrophenyl)azo]-N-(o-tolyl)naphthalene-2-carboxamide
229-441-9 6535-47-3
Not Classified
Notified C&L View details

Export search results to:

Getagd als:

(klik op de tag om te zoeken naar relevante inhoud)

EU Privacy Disclaimer

Deze website maakt gebruik van cookies om het surfen zo aangenaam mogelijk te maken.