EU import responses under the Rotterdam Convention

EU-reacties inzake invoer uit hoofde van het Verdrag van Rotterdam

Reacties inzake invoer geven aan of de partijen bij het Verdrag van Rotterdam instemmen met de invoer van de chemische stoffen die zijn opgenomen in bijlage III bij dat verdrag en onder de PIC-procedure vallen.

Een invoerbesluit wordt namens de Europese Unie en haar lidstaten genomen door middel van een uitvoeringshandeling. Het besluit wordt bekendgemaakt aan het secretariaat van het verdrag in de vorm van een tussentijdse of definitieve reactie inzake invoer.

De reacties inzake invoer worden tweemaal per jaar gepubliceerd in de PIC-circulaire (in juni en december). Ze zijn ook beschikbaar in de database van reacties inzake invoer op de website van het Verdrag van Rotterdam.

De onderstaande tabel bevat een overzicht van de rechtshandelingen waarbij de EU-invoerbesluiten voor de in bijlage III opgenomen chemische stoffen en de relevante gebruikscategorieën zijn vastgesteld. De tabel wordt tweemaal per jaar bijgewerkt.

 

 

 

Disclaimer

Deze tabel wordt uitsluitend ter informatie verstrekt en ECHA geeft geen garanties of waarborgen met betrekking tot de juistheid of van andere aard. De enige officiële bron van EU-reacties inzake invoer blijft de database van reacties inzake invoer die beschikbaar is op de website van het Verdrag van Rotterdam en in het Publicatieblad van de Europese Unie.

ECHA aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor het gebruik dat u maakt van de gegevens in deze tabel. Dit geldt ook voor eventueel gebruik van die gegevens in het kader van de naleving van de vereisten van de toepasselijke wettelijke voorschriften. Dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient niet te worden gebruikt voor commerciële activiteiten of te worden gereproduceerd.