Voortgang in de beoordeling

In het kader van artikel 54 van REACH rapporteert ECHA over de in 2018 gemaakte vooruitgang in de dossier- en stoffenbeoordeling. 

ECHA heeft 484 registraties beoordeeld, hetzij in het kader van de nalevingscontrole (CCH), hetzij in het kader van het onderzoek van testvoorstellen (TPE), wat overeenkomt met 420 stoffen. ECHA heeft 379 ontwerpbesluiten uitgebracht: 211 besluiten inzake nalevingscontrole en 168 besluiten inzake het onderzoek van testvoorstellen. De selectie van de registraties voor de nalevingscontrole was voornamelijk gebaseerd op bezorgdheid over een potentieel risico of potentiële blootstelling.

CCH draft decision issuedCCH concluded with no actionTPE draft decision issuedTerminated TPE Outcomes of compliance check and testing proposals examinations performed in 2018 211 75 168 30 substances addressed in evaluated dossiers Total: 484 registration dossiers 420

Aan het einde van het jaar waren er nog 45 dossiers in behandeling in het kader van de nalevingscontrole en 65 dossiers in behandeling in het kader van de testvoorstellen.

ECHA stelde 274 definitieve besluiten vast waarin 888 informatieverzoeken werden gemaakt. Van deze 274 besluiten waren er 144 besluiten inzake nalevingscontrole en 130 besluiten die voortvloeiden uit onderzoeken van testvoorstellen.

Final decisions sent to registrants in 2018 per dossier evaluation type Compliance checkTesting proposals examinations 130 144 information requests included in 274 final decisions 888

Van de 274 definitieve besluiten werden er 216 vastgesteld zonder tussenkomst van het Comité lidstaten (er werden geen voorstellen tot wijziging ontvangen van lidstaten). 58 besluiten werden vastgesteld met tussenkomst van het Comité lidstaten: 34 besluiten via een schriftelijke procedure en 24 besluiten in een vergadering van het Comité lidstaten.

Eind 2018 waren er nog eens 174 nalevingscontroles en 109 ontwerpbesluiten betreffende het onderzoek van de testvoorstellen uit de besluitvorming van het voorbije jaar. ECHA heeft 52 gevallen van nalevingscontrole en 44 gevallen van onderzoek van testvoorstellen afgesloten nadat een ontwerpbesluit was verzonden, aangezien wetenschappelijk relevante gegevens of belangrijke administratieve wijzigingen hebben geleid tot beëindiging van de lopende besluitvormingsprocedure.

Twee ontwerpbesluiten werden ter besluitvorming aan de Commissie voorgelegd, beide met betrekking tot de opzet het uitgebreide onderzoek naar de toxiciteit voor de voortplanting bij één generatie.