CLP 2015

Controleer de indeling en etikettering van uw mengsels!

Met ingang van 1 juni 2015 is de CLP-verordening de enige geldende wettekst voor de indeling en etikettering van zowel stoffen als mengsels. Volgens deze verordening zijn bedrijven verplicht hun gevaarlijke chemische stoffen op de juiste wijze in te delen, te etiketteren en te verpakken alvorens deze in de handel aan te bieden.

De indeling en etikettering van gevaarlijke chemische stoffen is gebaseerd op het mondiaal geharmoniseerd indelings- en etiketteringssysteem (GHS), overeengekomen door de Verenigde Naties. Hiermee wordt een hoog niveau van bescherming van de gezondheid en het milieu beoogd, alsook het vrije verkeer van stoffen, mengsels en voorwerpen.

De verplichtingen krachtens de CLP-verordening zijn vergelijkbaar met die in eerdere EU-wetgeving, al zijn er een aantal belangrijke verschillen. Een enorm aantal producten moet opnieuw geëtiketteerd worden om te voldoen aan de CLP-vereisten, inclusief gebruiksgoederen zoals verven, reinigingsmiddelen en mengsels voor industrieel gebruik.

Kom meer te weten over de CLP-vereisten en hoe u daaraan kunt voldoen! 

Om uw mengsels te (her)indelen en te etiketteren kunt u:

  • de informatie gebruiken die door uw leverancier verstrekt wordt in het veiligheidsinformatieblad;
  • de inventaris van indelingen en etiketteringen controleren om erachter te komen hoe anderen dit met hun stoffen hebben gedaan;
  • de geharmoniseerde indeling en etikettering voor de gevaarlijkste chemische stoffen op de EU-markt gebruiken; 
  • de indelings- en etiketteringsinformatie van uw leveranciers gebruiken als u gevaarlijke stoffen navult, opnieuw verpakt of opnieuw importeert in de EU zonder de samenstelling ervan te veranderen.

Belangrijke informatie in 23 officiële EU-talen 

  • In de inventaris van indelingen en etiketteringen zijn vertalingen opgenomen voor de stoffen met een geharmoniseerde indeling.
  • Via ECHA-term kunt u de verklaringen met betrekking tot gevaren en voorzorgsmaatregelen in 23 officiële EU-talen vinden.
  • Via de webpagina's over indeling van mengsels is het mogelijk mengsels stapsgewijs in te delen.

Verbreid het nieuws

Help ons om de bekendheid van de CLP-deadline van 2015 te vergroten door de 'CLP 2015 - Kom snel in actie!'-banner op uw e-mailsjablonen te plaatsen. U kunt de banner downloaden uit de afbeeldingengalerie.

Afbeeldingengalerie