Welke chemische stoffen zijn zorgwekkend?

 

Inleiding

Elke chemische stof die schadelijke gevolgen kan hebben, wordt als gevaarlijk beschouwd. Bepaalde chemische stoffen kunnen verschillende soorten schadelijke effecten hebben, variërend van lichte huidirritatie tot kanker. Ook kunnen ze aanzienlijke gevolgen hebben voor het milieu, en dus ook voor de lucht, het water en de bodem, en kunnen ze schadelijk zijn voor planten en dieren.

Een chemische stof kan onze gezondheid of het milieu enkel schaden als we eraan worden blootgesteld. Om onszelf tegen gevaarlijke stoffen te beschermen moet op een gepaste manier met deze stoffen worden omgegaan, zodat de blootstelling eraan tot een aanvaardbaar niveau kan worden beperkt. Als dat niet mogelijk is, moeten ze worden vervangen door veiligere alternatieven.

Een stof wordt op EU-niveau ingedeeld wanneer ze bepaalde schadelijke eigenschappen heeft. De volledige lijst van ingedeelde stoffen is te vinden op de website van ECHA. Daar vindt u ook hoe zulke stoffen geëtiketteerd moeten worden.

Gevaarlijke stoffen die onder REACH en andere EU-regelgeving vallen, zijn onderworpen aan uiteenlopende beschermingsmaatregelen.  Zo gelden er bijvoorbeeld beperkingen op het aanbieden van een groot aantal gevaarlijke stoffen aan de consument. Andere stoffen mogen alleen in de handel worden gebracht als er een autorisatie werd verleend voor een specifiek gebruik van de stof.