Werkprogramma's en verslagen

ECHA plant zijn werkzaamheden aan de hand van meerjarige werkprogramma's en jaarlijkse werkprogramma's. In zijn algemene verslagen legt ECHA verantwoording af van zijn resultaten in een bepaald jaar.

Aanvankelijk werkte ECHA met een voortschrijdend meerjarig werkprogramma over drie jaren, waarbij tijdens de jaarlijkse herziening telkens een jaar werd toegevoegd en weggelaten. Vanaf 2014 zal ECHA een middellangetermijnstrategie voor vijf jaar hebben die wordt beschreven in het meerjarig werkprogramma 2014-2018.

Het ontwerp van het nieuwe meerjarig werkprogramma 2014-2018 wordt in juni 2013 voor openbare raadpleging beschikbaar gesteld. In september 2013 zal de raad van bestuur van ECHA dan de definitieve versie vaststellen.

De werkprogramma's bevatten de doelstellingen van ECHA voor een bepaald jaar, afgezet tegen specifieke indicatoren en de voor dat jaar vastgestelde streefcijfers. Eind oktober van elk jaar neemt de raad van bestuur van ECHA het werkprogramma voor het daaropvolgende jaar aan.

Onmiddellijk na afloop van het kalenderjaar stelt het Agentschap een algemeen jaarverslag op, dat eind april wordt aangenomen door diens raad van bestuur.

 

Werkprogramma's

Specifieke verslaglegging

Het juridische kader schrijft voor dat ECHA ook regelmatig verslagen opstelt over specifieke onderwerpen:

REACH

 

Verslagen over alternatieven voor dierproeven

In overeenstemming met artikel 117, lid 3, van de REACH-Verordening en met de doelstelling testmethoden zonder dierproeven te bevorderen, dient ECHA elke drie jaar bij de Europese Commissie een verslag in over de stand van de tenuitvoerlegging, het gebruik van testmethoden zonder dierproeven en de teststrategieën die worden gebruikt om informatie te verkrijgen over intrinsieke eigenschappen en ten behoeve van risicobeoordeling, teneinde te voldoen aan de REACH-voorschriften.

Report on Alternatives to Animal Testing (2020)  [PDF] [EN]

Summary of the report (2020) [PDF] [EN]

 • bg
 • cs
 • da
 • de
 • el
 • es
 • et
 • fi
 • fr
 • hr
 • hu
 • it
 • lt
 • lv
 • mt
 • nl
 • pl
 • pt
 • ro
 • sk
 • sl
 • sv
   

Verslag over alternatieven voor dierproeven (2017) [PDF] [EN]

Samenvatting van het verslag (2017) [PDF] [NL]

 

 • bg
 • cs
 • da
 • de
 • el
 • es
 • et
 • fi
 • fr
 • hr
 • hu
 • it
 • lt
 • lv
 • mt
 • nl
 • pl
 • pt
 • ro
 • sk
 • sl
 • sv

Verslag over alternatieven voor dierproeven (2014) [PDF] [EN]

Samenvatting van het verslag (2014) [PDF] [NL]

 

 • bg
 • cs
 • da
 • de
 • el
 • es
 • et
 • fi
 • fr
 • hr
 • hu
 • it
 • lt
 • lv
 • mt
 • nl
 • pl
 • pt
 • ro
 • sk
 • sl
 • sv

Enquêteresultaten – Analyse van vervolgonderzoeken zonder testvoorstellen [PDF] [EN]

Verslag over alternatieven voor dierproeven (2011) [PDF] [EN]

Samenvatting van het verslag (2011) [PDF] [NL]

 

Verslagen over de werking van de REACH-Verordening

Overeenkomstig artikel 117, lid 2, van de REACH-Verordening, dient ECHA elke vijf jaar een verslag in bij de Europese Commissie over de werking van de REACH-Verordening zelf. Het Agentschap neemt in deze verslagen informatie op over de gezamenlijke indiening van informatie in overeenstemming met artikel 11, en een overzicht van de motivering die voor de afzonderlijke indiening van informatie is gegeven.

Report on the operation of REACH and CLP (2016) [PDF] [EN]

Summary of the report (2016) [PDF] [EN]

 

 • bg
 • cs
 • da
 • de
 • el
 • es
 • et
 • fi
 • fr
 • hr
 • hu
 • it
 • lt
 • lv
 • mt
 • nl
 • pl
 • pt
 • ro
 • sk
 • sl
 • sv

Report on the operation of REACH and CLP (2011) [PDF] [EN]

PIC

 

Verslagen over de werking van de PIC-verordening

Overeenkomstig artikel 22 van de PIC-verordening, dient ECHA elke drie jaar een verslag in bij de Europese Commissie over de werking van de verordening zelf.

Report on the operation of PIC (2017) [PDF] [EN]

Integrated Regulatory Strategy

 

Integrated Regulatory Strategy Annual Reports
Reports on the SVHC Roadmap to 2020

Categories Display

Getagd als:

(klik op de tag om te zoeken naar relevante inhoud)